Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej

Boleszkowice, dnia 29 listopada 2022 r.

 

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko:

ds. księgowości budżetowej

 

w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach, 74-407 Boleszkowice ul. Słoneczna 24

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 1. wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5. nieposzlakowania opinia,

6. wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracja publiczna,

7. znajomość zagadnień ze sfery finansów publicznych, znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych, podatku VAT, sprawozdawczości budżetowej w zakresie operacji finansowych.

 1. wymagania dodatkowe:

1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w programie FKB i Pakietu MS OFFICE,

2. znajomość systemów finansowo – księgowych, płatnik, kadry i płace, faktury,

3. preferowane doświadczenie w JST.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

 1. Sporządzanie  list płac dla pracowników UG, członków komisji alkoholowej, zleceniobiorców,
 2. Sporządzenie list diet dla radnych i sołtysów,
 3. Naliczanie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej,
 4. Prowadzenie kart wynagrodzeń,

5. Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców do ZUS,

6. Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie deklaracji IWA w celu ustalenia pracowniczej składki wypadkowej,

7. Sporządzanie druków w celu ustalenia kapitału początkowego,

8. Sporządzenie i przekazywanie do US deklaracji 4R, 8AR, PIT 11, PIT 40, PIT R, PIT 8C,

9. Wystawianie zaświadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, radnych, sołtysów,

10. Sporządzanie do PUP zestawień, wniosków o refundację wynagrodzenia,

11. Prowadzeniem księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

12. Wystawianie Faktur VAT oraz paragonów,

13. Sporządzanie rejestrów sprzedaży, zakupów, deklaracji VAT, przekazywanie JPK do US,

14. Sporządzanie sprawozdań do GUS,

15. Terminowe sporządzanie przelewów dotyczących zobowiązań Urzędu.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

2. rodzaj umowy – umowa o pracę,

3. miejsce pracy – Urząd Gminy w Boleszkowicach,

4. możliwość zatrudnienia od marca 2023 roku,

5. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową wymagającą wysiłku umysłowego,

6. budynek urzędu jest dwukondygnacyjny, pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,

7. budynek urzędu nie posiada windy,

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy,

2. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3. kserokopię świadectw pracy,

4. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

6. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

7. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

a. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

b.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

c.  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru;

d. posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

e.  oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy w Boleszkowicach;

f.   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku urzędniczym (w przypadku wyłonienia kandydata w procesie naboru, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

 1. Termin i miejsce i forma składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
 1. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach, 74-407 Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Boleszkowicach, 74-407 Boleszkowice, ul. Słoneczna 24 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Boleszkowicach).

2) Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej”.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2022 roku (włącznie).

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.

5) Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub do wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6) Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

7.    Dodatkowe informacje:

1) Życiorys, podanie o przyjęcie do pracy oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

2) Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 95 760 61 24.

3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o terminie testu lub/i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

4) Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać oferty (za potwierdzeniem odbioru) w pok. nr 17 przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

 

Wójt, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Gmina Boleszkowice. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem https://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/m

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZARZĄDZENIE NR 38 księgowość.doc (DOC, 47.00Kb) 2022-11-29 11:19:03 99 razy
2 Klauzula informacyjna - rekrutacja.docx (DOCX, 24.00Kb) 2022-11-29 11:19:03 98 razy
3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.doc (DOC, 150.00Kb) 2022-11-29 11:19:03 101 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 29-11-2022 11:19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 29-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 29-11-2022 11:19:03