Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat

 Boleszkowice, dnia 7 listopada 2022 r.

 

 

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Stanowisko:

ds. wymiaru podatków i opłat

 

w Referacie Finansowym

w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach, 74-407 Boleszkowice ul. Słoneczna 24

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 1. wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

5. nieposzlakowania opinia,

6. wykształcenie wyższe: ekonomiczne lub administracja publiczna.

 1. wymagania dodatkowe:

1. dobra znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustaw podatkowych, w szczególności: Ordynacji Podatkowej i ustaw dotyczących podatków i opłat lokalnych,

2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

3. swobodna komunikacja werbalna i pisemna, samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,

4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, spornych i stresowych,

5. wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków:

1. wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportu dla osób fizycznych i prawnych,

2. prowadzenie ewidencji podatników i posiadanych przez nich nieruchomości,

3. postępowania podatkowe, naliczanie podatku, wezwania, kontrola poprawności złożonych informacji, wnioski o ukaranie, prowadzenie spraw w zakresie odwołań,

4. wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonych spraw,

5. rozpatrywanie podań o ulgi w podatkach z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej,

6. sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących podatków lokalnych, opłat i udzielonej pomocy publicznej,

7. sporządzaniu dokumentacji związanej z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

8. sporządzanie projektów uchwał w sprawach dotyczących podatków lokalnych, opłat i ulg,

9. księgowanie należności podatkowych.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

1. wymiar czasu pracy – pełny etat,

2. rodzaj umowy – umowa o pracę,

3. miejsce pracy – Urząd Gminy w Boleszkowicach,

4. możliwość zatrudnienia od lutego 2023 roku,

5. praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, wymaga wysiłku umysłowego oraz częstego kontaktu z interesantami,

6. budynek urzędu jest dwukondygnacyjny, pomieszczenie biurowe jest usytuowane na piętrze,

7. budynek urzędu nie posiada windy,

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia w jednostce osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:

1. własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy,

2. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

3. kserokopię świadectw pracy,

4. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

5. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

6. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru dostępnego na BIP Urzędu),

7. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

a. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

b.  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

c.  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru;

d. posiadanym obywatelstwie polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

e.  oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie gminy w Boleszkowicach;

f.   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku urzędniczym (w przypadku wyłonienia kandydata w procesie naboru, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).

 1. Termin i miejsce i forma składania dokumentów:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można:
 1. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach, 74-407 Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Przesłać pocztą na adres urzędu Gminy w Boleszkowicach, 74-407 Boleszkowice, ul. Słoneczna 24 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Boleszkowicach).

2) Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat”.

3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2022 roku (włącznie).

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Urzędu.

5) Aplikacje, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6) Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

7.    Dodatkowe informacje:

1) Życiorys, podanie o przyjęcie do pracy oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

2) Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 95 760 61 24.

3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, o terminie testu lub/i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

4) Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odbierać oferty (za potwierdzeniem odbioru) w pok. nr 17 przez 3 miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

 

Wójt, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Gmina Boleszkowice. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem https://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/m

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Klauzula informacyjna - rekrutacja.docx (DOCX, 24.00Kb) 2022-11-07 13:01:45 74 razy
2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE.doc (DOC, 150.00Kb) 2022-11-07 12:32:02 136 razy
3 ZARZĄDZENIE NR 35 podatki.doc (DOC, 93.50Kb) 2022-11-07 12:32:02 94 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 07-11-2022 12:32:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 07-11-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 07-11-2022 13:01:45