Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Budżetowa


Uchwała Nr IV/22/2007

z dnia 25 stycznia 2007

Rady Gminy w Boleszkowicach

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala się co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Gminy zgodnie z załącznikami nr 1-3 w wysokości - 6.527.604 zł

§ 2

1. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 7.466.832 zł, zgodnie z załącznikami nr 4-5

 1. Zadania inwestycyjne w 2007 roku - załącznik nr 6

 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 84.676 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 939.228 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

  1. zaciąganych kredytów w kwocie - 757.450 zł

  2. zaciąganych pożyczek - 150.000 zł

  3. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy - 31.778 zł

 2. Przychody budżetu w wysokości 1.229.778 zł, rozchody w wysokości 290.550 zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 10.000 zł

§ 5

 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 9

 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.488 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 2. ustala się wydatki w kwocie 2.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7

Ustala się dotacje na finansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień

przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu z zakresu dofinansowania organizacji zawodów sportowych dla dzieci zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie - 600 zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 69.500 zł

 2. wydatki - 69.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 50.000 zł

 2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 907.450 zł

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 290.550 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do :

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 50.000 zł

  2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 1.198.000 zł

  3. zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do wysokości określonej w załącznikach nr 6 i 7

  4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu publicznego na lata 2006 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 07-02-2007 14:42:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 07-02-2007 14:42:40