Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 21A/2021 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie: przyjęcia zasad ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji zadania pn. "Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Boleszkowice"

 

Zarządzenie Nr 21A/2021

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 15 lipca 2021 roku

 

w sprawie: przyjęcia zasad ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji zadania pn. „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Boleszkowice”

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ((Dz. U. z 2019 roku poz. 351 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości  oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.1911) Wójt Gminy Boleszkowice

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zasady ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji zadania  „Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Boleszkowice” określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 01.01.2021 roku.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

mgr Marek Czypar

 

 

 

                                                         

 

                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                               Do Zarządzenia Nr 21A/2021

                                                                                               Wójta Gminy Boleszkowice

                                                                                               z dnia 15 lipca 2021 r.

 

Zasady prowadzenia rachunkowości dla zadania pn. „Organizacja przewozów autobusowych  o charakterze użyteczności publicznej w Gminie Boleszkowice”.

 

Realizowanego zgodnie z umową Nr 2/IR/FRPA/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Boleszkowice o dopłatę w roku 2021 ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zwanego dalej „Funduszem” do finansowania realizacji zadań własnych organizatorów  w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz plan kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej zawarto w Zarządzeniu Nr 30/2020 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Boleszkowice i jednostek budżetowych.

1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z wykonywaniem w/w zadania następować będzie w księgach rachunkowych na następujących kontach:

Konta Organ – Gmina

133 Rachunek budżetu

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

901 Dochody budżetu

902 Wydatki budżetu

 

Konta Jednostka – Urząd Gminy

130 Rachunek bieżący budżetu jednostki

201 Rachunki z odbiorcami i dostawcami

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

402 Usługi obce

800 Fundusz jednostki

 

Konta pozabilansowe

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

  1. Zaangażowanie wydatków roku bieżącego

 

2. Dochody i wydatki projektu ujmuje się w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej. Oznaczenia obejmują: dział, rozdział, paragraf, pozycja.

 

Dochody:

Dział: 600 Transport i łączność , Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy, Paragraf,  Pozycja:

600 60004 2170-01 Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

 

Wydatki

Dział: 600 – Transport i łączność , Rozdział: 60004–Lokalny transport zbiorowy; Paragraf  4300

600 – 60004 – 4300- 01 – Zakup usług pozostałych  - środki Funduszu

600 – 60004 – 4300 -02  Zakup usług pozostałych  – Środki własne;

 

Opis szczegółowy klasyfikacji zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.).

 

Boleszkowice, dnia 15.07.2021r.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 16-02-2022 08:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 16-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 16-02-2022 08:07:43