Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i / lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gminy Boleszkowice

  ZARZĄDZENIE NR 25/2021 

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 5 października 2021 r.

 

w   sprawie   ustalenia    zasad   odpłatnego przejmowania  sieci   wodociągowej i / lub kanalizacyjnej   wybudowanej   przez    inwestorów    zewnętrznych   z  własnych  środków na  terenie  Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ) zarządzam co następuje:

 

§1.

1. Wprowadza się zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Boleszkowice sieci wodociągowej i/lub  kanalizacyjnej  wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych na terenie Gminy Boleszkowice.

2.  Szczegółowe zasady przejmowania sieci, o których mowa w ust. 1 określa „umowa o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej", stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór wniosku w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej - sieci kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. wzór protokołu przejęcia sieci wodociągowej - sieci kanalizacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Usług Komunalnych w m. Boleszkowice

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

 mgr Marek Czypar

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                  

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia  5 października 2021 r.

 

 

UMOWA NR../.. O ODPŁATNE PRZEJĘCIE

SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

 

zawarta w dniu………………………….. pomiędzy:

Gminą Boleszkowice, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Boleszkowice mgr Marka Czypara

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Boleszkowice –

zwaną dalej Gminą,

a

…………………………………………………………………

zwaną dalej Inwestorem

§ 1

Inwestor oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości położonej w …………., działka nr ……………………

§ 2

1. Dla zaopatrzenia w wodę i/lub* odprowadzenie ścieków z nieruchomości wymienionej w § 1, Inwestor zobowiązuje się na podstawie warunków technicznych ………….. wydanych przez eksploratora sieci, do wybudowania w drodze/działce oznaczonej nr………, sieci wodociągowej o średnicy Ø …….. mm PCV  długości około …… mb, zasuwę żeliwną Ø …….. i hydrant Ø …….., przyłącze wodne z rury Ø …….. mb wraz z siecią kanalizacyjną o średnicy Ø…. mm PCV długości około…….. mb oraz studzienkę kanalizacyjną o średnicy Ø……….  oraz przyłącze kanalizacyjne z rury PCV Ø …….. długość……… mb zgodnie z opracowaną na koszt własny dokumentacją budowlaną.

2. Sieci określone w ust. 1 zostaną wybudowane ze środków własnych Inwestora, zgodnie z zatwierdzoną przez Gminę dokumentacją budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi.

 

§ 3

Po zgłoszeniu do odbioru przez Inwestora wybudowanych sieci określonych w § 2 ust. 1 Gmina zobowiązuje się do dokonania jej przeglądu technicznego.

 

§ 4

1. Inwestor zobowiązuje się przekazać na własność, a Gmina przyjąć wykonaną sieć, o której mowa w § 2 w zakresie określonym w dokumentacji powykonawczej, na następujących zasadach:

  1. sieć wodociągowo – kanalizacyjna wybudowana zostanie zgodnie z dokumentacją uzgodnioną przez eksploratora sieci oraz decyzją o pozwoleniu na budowę,
  2. zostanie dokonany odbiór techniczny sieci przez upoważnionych pracowników Gminy i Przedsiębiorstwa obsługującego sieć,
  3. po dokonaniu odbioru i przekazaniu wykonanej sieci na stan majątkowy Gminy protokołem zdawczo – odbiorczym spisanym pomiędzy Inwestorem, a Gminą – nastąpi włączenie wybudowanego odcinka sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do sieci istniejącej.

2. Inwestor zobowiązuje się do dostarczenia Gminie niezbędnych dokumentów odbiorowych wymaganych prawem budowlanym (kserokopie) oraz egzemplarz dokumentacji powykonawczej.

3. Po przekazaniu sieci na stan majątkowy Gminy i spisaniu umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków pomiędzy Inwestorem a  Przedsiębiorstwem – Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do zapewnienia dostawy wody i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości.

 

§ 5

1. Gmina z chwilą przyłączenia do sieci nabywa prawo własności środka trwałego wymienionego w § 2 ust. 1, którego wartość szacunkową Inwestor ustali w protokole przekazania sieci po jej wybudowaniu. 

2. Gmina po przejęciu środka trwałego wypłaci Inwestorowi kwotę stanowiącą 30 % całkowitych kosztów na podstawie przedłożonych faktur stanowiących załącznik do wniosku o odpłatne przejęcie sieci. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana na konto Inwestora jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

4. Inwestor jest uprawniony do wystawienia z tytułu przekazania sieci rachunku, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4. 

 

§ 6

Inwestor oświadcza, że kwota określona w § 5 ust. 2 w całości wyczerpuje roszczenie Inwestora i nie będzie żądać zwrotu kwoty stanowiącej różnicę między kwotą określoną w § 5 ust. 2, a całkowitą wartością nakładów poniesionych na wytworzenie środka trwałego. Inwestor zrzeka się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu przedmiotowej inwestycji. 

 

§ 7

1. Jeżeli przyłączenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Inwestora, zobowiązany jest on do pokrycia udokumentowanych wydatków poniesionych przez Gminę i Przedsiębiorstwo oraz zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Jeżeli przyłączenie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Gminy lub Przedsiębiorstwa, wówczas Inwestor nie pokrywa wydatków poniesionych przez Gminę i zobowiązań zaciągniętych przez Gminę w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Niezależnie od przyczyn – w przypadku nie dojścia do skutku przyłączenia Przedsiębiorstwo nie zapewni dostawy wody i odbioru ścieków Inwestorowi.

 

§ 8

Osobami upoważnionymi do uzgodnienia i bieżącej koordynacji prac wykonywanych przez Inwestora oraz wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy są:

ze strony Inwestora: ……………………………

ze strony Gminy: …………………………..

ze strony Przedsiębiorstwa: …………………………

 

§ 9

Wszelkie zmiany mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 10

Odpowiedzialność stron uregulowana jest postanowieniami niniejszego porozumienia, przepisami Kodeksu Cywilnego oraz przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

§ 11

Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Gminy.

 

§ 12

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 

 

 

 

       …………………………..                                                                                                            ………………………….

                 Inwestor                                                                                                                        Gmina Boleszkowice

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia  5 października 2021 r.

 

 

WNIOSEK O ODPŁATNE PRZEJĘCIE

SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

 

 

DANE INWESTORA

1..............................................................................................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

2……………………………………………………………...

(adres zamieszkania/ siedziby)

3................................................. I.............................................................. I……………………………..

(telefon komórkowy)                        (PESEL)                              (NIP)              

4. W przypadku Inwestorów nie będących osobami fizycznymi

.................................................................................... I......................................... …………………………..

(REGON)                                                              (KRS)

PRZEDMIOT WNIOSKU

1. Rodzaj urządzenia, podstawowe parametry techniczne:

            …………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………………………………………………………………..

 

 

(KRS)

         2.Lokalizacja urządzenia (miejscowość, nr działki): ……………………………………………

            ………………………………………………………………………………………………….

         3.Rok zakończenia budowy:

WYKAZ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKIEM: *

 1. warunki przyłączenia wydane przez eksploatatora;
 2. projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi;
 3. pozwolenie na budowę;
 4. zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony w pozwoleniu na budowę);
 5. protokół odbioru sieci przez eksploratora sieci;
 6. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
 7. faktury i potwierdzenia zapłaty za sieć będącą przedmiotem wniosku;
 8. atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały;
 9. oświadczenia osób trzecich;
 10. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie z sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami;
 11. inne.

OŚWIADCZENIE INWESTORA (*)

 • Oświadczam, że sieć będącą przedmiotem niniejszego wniosku wybudowałem (-łam) w całości ze środków własnych.
 • Sieć będąca przedmiotem niniejszego wniosku jest wolna od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich oraz brak jest jakichkolwiek ograniczeń w możliwości rozporządzania nią. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń osób trzecich podważających powyższe oświadczenie, przejmuję na siebie odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     …………………………………

                                                                                                                                                                                   (podpis Inwestora/pełnomocnika)

(*) zaznaczyć „x" w odpowiednim polu

 

 

 

……………………………………

(Imię i nazwisko, lub nazwa firmy)

 

……………………………………

(adres)

 

………………………………….. 

(nr PESEL lub KRS)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a/ ...................... .......................................................................... ………………….., jako właściciel* / współwłaściciel*/użytkownik wieczysty* działki nr ……………, obręb ………………..., zostałem zapoznany z projektowaną   trasą sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej* i wyrażam zgodę Inwestorowi1, tj. ……………………………………………………………………………………….

na:

1. Wejście na teren niżej opisanej nieruchomości, zainstalowanie i pozostawienie w gruncie przewodu sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*, na terenie działki/działek nr …………………... obręb ………………………….,                położonej/nich w m. ………………………………………       

 1. Wykonanie czynności związanych z przesyłem, eksploatacją i konserwacją w/w urządzeń, tj. każdorazowego wstępu i dostępu do tych urządzeń na rzecz eksploatatora sieci, działającego w imieniu Gminy Boleszkowice.
 2. Wykorzystanie w/w danych osobowych dla celów projektowych i do uzyskania zezwoleń na budowę przedmiotowych obiektów.
 3. Wykonanie prac przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na własny koszt.

 

Udzielonej zgody nie wycofam, nie będę wnosił/a odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, od wykonania w/w robót na mojej działce, jak również nie będę żądał/a z tytułu wykonania robót odszkodowania. Jednocześnie oświadczenie te jest wrażeniem zgody na nieodpłatną służebność.

 

 

(miejscowość, data)                                                                                                                          (podpis Oświadczającego)

 

1 Wpisać Inwestora *  

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2021

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia  5 października 2021 r.

 

PROTOKÓŁ  ZDAWCZO - ODBIORCZY

 

Spisany dnia ……………………….. w  Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24 w obecności:

   1)    Przejmującego (Gmina Boleszkowice):

         ....................................................................................

         ....................................................................................

         ....................................................................................

   2)    Przekazującego  (Inwestora):

    ..........................................................................................

    .........................................................................................

   w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej*.

   1. Charakterystyka sieci wodociągowej:

1) Sieć wodociągowa długości........................................................................................ mb, wykonana z………..……………………………………………………..o średnicy……………...................... 

 2) Hydranty na sieci wodociągowej ………………………szt..,  typ………………………….zasuwa o średnicy ……..…………………………………….mm.

 3) Zasuwy na sieci wodociągowej     typ……………………… ,  szt………………………….o średnicy  ….. ……………………………………………….mm.

             4) Inne urządzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

2. Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej :

            1) Sieć kanalizacyjna długości ……………………mb   wykonana z rur  ……………………o średnicy…………………………………………………………………. mm

            2)  Studnie    kanalizacyjne    ……..szt, wykonane z ………………………………………….o średnicy  …….mm

            3)  Inne urządzenia ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..

             ………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................

 

Protokół stanowi integralną część do sporządzenia umowy w sprawie odpłatnego przejęcia   urządzeń wymienionych w ust. 1  i/lub 2.

 

 

          PRZEJMUJĄCY                                                                                                               PRZEKAZUJĄCY

……………………………………….                                                                                   …………………………………………

 

*Niepotrzebne skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 10-02-2022 09:33:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 10-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 15-02-2022 10:49:36