Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: PODINSPEKTOR DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

 

PODINSPEKTOR DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Urząd Gminy w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

 

 1.  Określenie stanowiska:

 

Podinspektor do spraw obsługi gospodarki odpadami w referacie OŚGN

 

III. Określenie wymagań:

 

    Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
 2. wykształcenie wyższe;
 3. staż pracy co najmniej rok pracy lub wykonanie przez co najmniej rok działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305);
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;  
 8. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;
 10. nieposzlakowana opinia;
 11. znajomość przepisów wynikających z ustaw: o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, Prawo ochrony środowiska, o finansach publicznych, ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

 Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w gospodarce śmieciowej;
 2. znajomość programów komputerowych: pakiet Office, Excel;
 3. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 4. prawo jazdy kat. B;
 5. umiejętność stosowania przepisów prawa;
 6. umiejętność skutecznego komunikowania się, przekazywania informacji oraz organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres;
 7. samodzielność, kreatywność;
 8. dobra znajomość terenu gminy Boleszkowice;
 9. zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boleszkowice;

2. Obsługa systemu informatycznego odbioru odpadów komunalnych, z terenów zamieszkałych w Gminie Boleszkowice;

3. Przygotowywanie danych do przeprowadzania postępowań przetargowych związanych z odpadami komunalnymi;

4. Prowadzenie aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi;

5. Przygotowywanie zestawień dla firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy dotyczących m.in. punktów odbioru;

6. Nadzór nad prawidłowością świadczenia usług z zakresu gospodarki odpadami przez wyłonioną w przetargu firmę;

7. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

8. Nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK);

9. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym;

10. Przygotowanie proponowanych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedstawianie ich w formie uchwał Radzie Gminy;

11. Nadzór nad uchwałami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

12 . Przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami;

13. Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

14. Przygotowywanie dowodów wpłat dla mieszkańców oraz harmonogramu odbioru odpadów;

15. Rozpatrywanie podań dotyczących odwołań, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16. Naliczanie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

17. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

18. Przygotowywanie i udostępnianie na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, osiągniętych przez gminę wymaganych poziomów recyklingu, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy;

19. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych  kampania informacyjna;

20. współpraca z firmą odbierającą odpady komunalne z Urzędu oraz z terenów i obiektów należących do Gminy;

21. Prowadzenie ewidencji umów dla nieruchomości niezamieszkałych;

22. Weryfikacja i nadzór nad kosztami gospodarowania odpadami;

23. Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a związanych z zakresem działalności pracownika.

V.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Miejsce pracy – Urząd Gminy w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice.

Praca biurowa, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera, sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów, praca w systemie jednozmianowym, użytkowanie sprzętu biurowego w szczególności komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, telefonu, możliwe narażenie na stres,

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.    

VII.  Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) Życiorys (cv);

3) List motywacyjny;

4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

5) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

9) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

10) Kserokopia prawa jazdy.

11) Klauzula informacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędniczepodinspektor ds. obsługi gospodarki odpadami” w Sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice w terminie do dnia 23.11.2021 roku do godz.14.00.

2. Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym na adres; decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice (w terminie do 23.11.2021 r. do godz. 14:00).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

INNE INFORMACJE:

Nabór ma charakter II – stopniowy

1) Po upływie terminu  23.11.2021r.  komisja konkursowa – dokona otwarcia ofert i przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnoprawnym
i zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu;

2)  Lista osób spełniających wymagania formalnoprawne podane w ogłoszeniu, zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boleszkowice;

3)  Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie posiedzenia, w trakcie którego przeprowadzony zostanie test wiedzy (pytania otwarte) oraz rozmowa kwalifikacyjna.

4)  Po przeprowadzonym naborze informacja o ostatecznym wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boleszkowice;

 5)  Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta umowa na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru. 

IX. Załączniki:

1)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)  oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące spełnienia wymagań do zatrudnienia;

3)  klauzula informacyjna.

 

WÓJT GMINY

BOLESZKOWICE

 

mgr Marek Czypar

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarządzenie 30 na 2021 konkurs na stanowisko gospodarka odpadami komunalnymi.doc (DOC, 101.00Kb) 2021-11-09 08:57:25 145 razy
2 zalacznik_nr_1 do zarządzenia 30.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-11-09 08:57:25 127 razy
3 zalacznik_nr_2 do zarządzenia 30.doc (DOC, 36.50Kb) 2021-11-09 08:57:25 149 razy
4 zalacznik_nr_3 do zarządzenia 30.doc (DOC, 55.00Kb) 2021-11-09 08:57:25 123 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 09-11-2021 08:57:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 09-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 09-11-2021 08:57:25