Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 20/2020 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Boleszkowice w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania

ZARZĄDZENIE NR 20/2020
WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Boleszkowice w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393, 1425, 1484, 1505, 1535, 1573, 1614 z późn. zm.) i art. 207 oraz art. 2071 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozpowszechniania w oparciu o zalecenia Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadza się szczegółowe procedury bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Boleszkowice:
a) Procedura Bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy biurowej stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
b) Procedury Bezpieczeństwa pracy na stanowiskach robotniczych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Wprowadzenie Procedur, o których mowa w § 1 nie wyłącza stosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1425, 1484, 1505, 1535, 1573, 1614 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym organizacji pracy, funkcjonowania i przebywania na terenie urzędów administracji publicznej.
2. W Urzędzie Gminy Boleszkowice  na każdym stanowisku pracy stosuje się instrukcje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Zdrowia,
w szczególności:
a) Instrukcja prawidłowego mycia rąk (Zał. Nr 3),
b) Instrukcja dezynfekcji rąk (Za. Nr 4),
c) Instrukcja prawidłowego stosowania rękawiczek jednorazowych (Zał. Nr 5)
d) Instrukcja stosowania maseczek ochronnych (Zał. Nr 6).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Boleszkowice

               z dnia 13 października 2020 r.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA PODCZAS WYKONYWANIA PRACY BIUROWEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

                                    
Na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  dla zakładów pracy wdraża się z dniem 13 października 2020 r.  w Urzędzie Gminy Boleszkowice następujące procedury bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19.
 
Uczestnicy:
 • pracownicy,
 • petenci , dostawcy, kontrahenci, współpracownicy itp.
I. Procedury ogólne:
 1. Stanowiska pracy usytuowane są od siebie w odległości 1,5m.
 2. Po przyjściu do pracy pracownicy zobowiązani są do dokładnego umycia rąk płynem z detergentem oraz użycia płynu antybakteryjnego. Płyn antybakteryjny znajduje się przy wejściu do części administracyjnej budynku na parterze oraz w  każdym pomieszczeniu na biurku.
 3. Wspólna praca pracowników jest dopuszczalna bez masek ochronnych pod warunkiem, że osoby te  są zdrowe, nie mają podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37 stopni), nie mają kaszlu. W Urzędzie Gminy udostępniony jest termometr bezdotykowy.
 4. Pracownicy zobligowani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub zdezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności po kontakcie z dokumentami kontrahentów, petentów, dostawców pieniędzy, porządkowaniem akt itp.
 5. W widocznym miejscu wywieszone są informacje jak skutecznie myć ręce, jak prawidłowo używać rękawice ochronne oraz maseczki ochronne. Dodatkowo w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nad umywalką znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk.
 6. Podczas przebywania na terenie Urzędu Gminy  zarówno pracownicy, jak i petenci, dostawcy oraz kontrahenci proszeni są  o NIE dotykanie dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. 
 7. Bezpieczeństwo powierzchni i wyposażenia:
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, krzesła inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) są regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem w środku dnia pracy oraz na jej zakończenie.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toaleta są regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody  z detergentem. 
 • Obszary, z którymi miał styczność petent/kontrahent są po jego wyjściu niezwłocznie dezynfekowane,  a biuro wietrzone.
 1. Podróże i wyjścia  służbowe w ramach pełnionych funkcji zostały ograniczone do minimum.
 2. W miarę możliwości wszelkie kontakty z kontrahentami/petentami odbywają się drogą mailową, telefonicznie lub poprzez video-konferencje oraz komunikatory społecznościowe.
II. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas obsługi petenta/dostawcy/kontrahenta:
  1. Na drzwiach Urzędu Gminy umieszczona jest  informacja, obligująca wszystkie osoby wchodzące do obiektu o stosowanie masek.
  2. Osoby odwiedzające Urząd Gminy, zostają poinformowane o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.
  3. Po wejściu na teren Urzędu  Gminy petenci/dostawcy/kontrahenci  proszeni są o zdezynfekowanie rąk, jeśli nie posiadają rękawiczek ochronnych. Udostępniono płyn dezynfekcyjny.
  4. Podczas obsługi, zarówno petent/dostawca/kontrahent, jak i pracownik zobowiązani  są do noszenia osłony ust i nosa, za wyjątkiem osób które z powodów zdrowotnych  nie mogą ich nosić.
  5. Odstęp między petentem/dostawcą/kontrahentem, a pracownikiem wynosi minimum 1,5 m. 
  6. Podczas przebywania na terenie Urzędu Gminy zarówno pracownicy, jak i petenci/ dostawcy/kontrahenci proszeni są o NIE dotykanie dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,  a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania.  
  7. Po wyjściu petenta/dostawcy/kontrahenta, wszystkie powierzchnie, z którymi miał styczność zostają zdezynfekowane, a  pomieszczenia wietrzone przez minimum 15 minut. 

 

III. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące przy podejrzeniu u pracownika zachorowania  na Covid-19.

1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne, w tym:

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność.

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów: podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa SARS-CoV-2;miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

2. Pracownik spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien:

 • Bezzwłocznie powiadomić Pracodawcę o zagrożeniu,
 • Powiadomić  telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • Zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

  1. W przypadku wystąpienia u pracownika urzędu/instytucji lub pracownika firmy obsługującej urząd/instytucję wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik ten powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie interesantów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

 1. 4. Postępowanie wobec pracowników, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną

1. Jeśli pracownik pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas; osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym, pracownik mimo, iż nie ma objawów i ma dobre samopoczucie, proszony jest o:

 • pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2. Jeśli pracownik nie miał bliskiego kontaktu z osobami wskazanymi w punkcie pierwszym, nie musi on podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

  1. Procedury i zalecenia dla osób sprzątających oraz myjących i dezynfekujących powierzchnie:

Osobom sprzątającym miejsca, gdzie przebywał klient/kontrahent/petent oraz miejsca pracy administracyjno-biurowe w placówce musi zachować środki ostrożności: 

 • Założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i maseczkę na nos i usta,
 • Otworzyć na oścież drzwi biura aby zapewnić dopływ świeżego powietrza,
 • Umyć i zdezynfekować ręce po zakończeniu czynności,
 • Wyrzucić rękawiczki jednorazowe lub i zdezynfekować ręce (jeśli nie może nosić rękawiczek lateksowych) i zdjąć maseczkę po wywietrzeniu pomieszczenia.

 

Procedury wchodzą w życie z dniem ………………………. r.

 

Zatwierdzam 

…………………………………………..

/Pieczątka i podpis /

 

 

 

Lista osób zapoznanych z procedurami bezpieczeństwa Covid-19 Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią procedur i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich zapisów.

Lp.

Data

Imię i nazwisko

Czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2020

Wójta Gminy Boleszkowice

               z dnia 13 października 2020 r.

 
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA PRACY NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
                                     
Na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  dla zakładów pracy wdraża się z dniem: 23 września 2020 r.  w Urzędzie Gminy Boleszkowice następujące procedury bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie wirusa COVID-19.
 Uczestnicy:
 • pracownicy,
 • petenci , dostawcy, kontrahenci, współpracownicy itp.
I. Procedury ogólne:
 1. Stanowiska pracy usytuowane są od siebie w odległości 1,5m.
 2. Po przyjściu do pracy pracownicy zobowiązani są do dokładnego umycia rąk płynem z detergentem oraz użycia płynu antybakteryjnego. Płyn antybakteryjny znajduje się przy wejściu do części administracyjnej budynku na parterze oraz na każdym biurku.
 3. Wspólna praca pracowników jest dopuszczalna bez masek ochronnych pod warunkiem, że osoby te  są zdrowe, nie mają podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37 stopni), nie mają kaszlu. W Urzędzie Gminy udostępniony jest termometr bezdotykowy.
 4. Pracownicy zobligowani są do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub zdezynfekowania dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności po kontakcie z dokumentami kontrahentów, petentów, dostawców pieniędzmi, porządkowaniem akt itp.
 5. W widocznym miejscu wywieszone są informacje jak skutecznie myć ręce , jak prawidłowo używać rękawice ochronne oraz maseczki ochronne. Dodatkowo w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nad umywalką znajduje się instrukcja prawidłowego mycia rąk.
 6. Podczas przebywania na terenie Urzędu Gminy  zarówno pracownicy, jak i petenci, dostawcy oraz kontrahenci proszeni są  o NIE dotykanie dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania. 
 7. Bezpieczeństwo powierzchni i wyposażenia:
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, stoły, klamki, włączniki światła, krzesła inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) są regularnie wycierane środkiem dezynfekującym, lub przecierane wodą z detergentem w środku dnia pracy oraz na jej zakończenie.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toaleta są regularnie i starannie sprzątane, z użyciem wody  z detergentu. 
 • Obszary, z którymi miał styczność petent/kontrahent są po jego wyjściu niezwłocznie dezynfekowane,  zaś biuro placówki wietrzone.
 1. Podróże i wyjścia  służbowe w ramach pełnionych funkcji zostały ograniczone do minimum.
 2. W miarę możliwości wszelkie kontakty z kontrahentami/petentami odbywają się drogą mailową, telefonicznie lub poprzez video-konferencje oraz komunikatory społecznościowe.

 

II. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące podczas obsługi petenta/kontrahenta: 

 

  1. Na drzwiach Urzędu Gminy umieszczona jest  informacja, obligująca wszystkie osoby wchodzące do obiektu o stosowanie masek.
  2. Osoby odwiedzające Urząd Gminy, zostają poinformowane o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa.
  3. Po wejściu na teren Urzędu  Gminy petenci/dostawcy/kontrahenci  proszeni są o zdezynfekowanie rąk, jeśli nie posiadają rękawiczek ochronnych. Udostępniono płyn dezynfekcyjny .
  4. Podczas obsługi, zarówno petent/ dostawca/kontrahent, jak i pracownik zobowiązani  są do noszenia osłony ust i nosa, za wyjątkiem osób które z powodów zdrowotnych  nie mogą ich nosić.
  5. Odstęp między petentem/dostawcą/kontrahentem, a pracownikiem wynosi minimum 1,5 m. 
  6. Podczas przebywania na terenie Urzędu Gminy   zarówno pracownicy, jak i petenci, dostawcy, kontrahenci   proszeni są  o NIE dotykanie dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu,  a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania.  
  7. Po wyjściu petenta/dostawcy/kontrahenta, wszystkie powierzchnie, z którymi miał styczność zostają zdezynfekowane, zaś pomieszczenia firmy są wietrzone przez minimum 15 minut. 

 

III. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące przy podejrzeniu u pracownika zachorowania  na Covid-19.

 

1. Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne, w tym:

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność.

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów: podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono występowanie koronawirusa SARS-CoV-2;miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

2. Pracownik spełniający kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne powinien:

 • Bezzwłocznie powiadomić Pracodawcę o zagrożeniu,
 • Powiadomić  telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną,
 • Zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

  1. W przypadku wystąpienia u pracownika urzędu/instytucji lub pracownika firmy obsługującej urząd/instytucję wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik ten powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie interesantów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

  1. Postępowanie wobec pracowników, którzy mieli bliski kontakt z osobą zakażoną

1. Jeśli pracownik pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut; prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas; osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów; osoba mieszkająca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, lub w tym samym pokoju hotelowym, pracownik mimo, iż nie ma objawów i ma dobre samopoczucie, proszony jest o:

 • pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2. Jeśli pracownik nie miał bliskiego kontaktu z osobami wskazanymi w punkcie pierwszym, nie musi on podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do pracy, chyba, że źle się poczują.

  1. Procedury i zalecenia dla osób sprzątających oraz myjących i dezynfekujących powierzchnie:

Osobom sprzątającym miejsca, gdzie przebywał klient/kontrahent/petent oraz miejsca pracy administracyjno-biurowe w placówce musi zachować środki ostrożności: 

 • Założyć jednorazowe rękawiczki ochronne i maseczkę na nos i usta,
 • Otworzyć na oścież drzwi biura aby zapewnić dopływ świeżego powietrza,
 • Umyć i zdezynfekować ręce po zakończeniu czynności,
 • Wyrzucić rękawiczki jednorazowe lub i zdezynfekować ręce (jeśli nie może nosić rękawiczek lateksowych) i zdjąć maseczkę po wywietrzeniu pomieszczenia.

 

Procedury wchodzą w życie z dniem ………………………. r.

 

Zatwierdzam 

…………………………………………..

/Pieczątka i podpis /

 

Lista osób zapoznanych z procedurami bezpieczeństwa Covid-19 Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią procedur i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nich zapisów.

Lp.

Data

Imię i nazwisko

Czytelny podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZARZĄDZENIE NR 20.doc (DOC, 31.00Kb) 2020-10-23 09:58:44 163 razy
2 zalaczniki do zarzdzenia nr 20.doc (DOC, 1.05Mb) 2020-10-23 09:58:44 155 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Pelczarska 23-10-2020 09:58:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 13-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Pelczarska 23-10-2020 10:04:21