Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr III/21/2006


Uchwała Nr III/21/2006

Rady Gminy Boleszkowice

Z dnia 28 grudnia 2006 roku

W sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty

spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -

Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art.43 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104), Rada Gminy w Boleszkowicach

U c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. Uchwala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, w tym cywilnoprawnych zwanych dalej „należnościami” do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa 9Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. z późn. zm.), przypadających na podstawie przepisów szczególnych:

  • od osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej- zwanych dalej „dłużnikami”, a także określa organy uprawnione do umarzania należności i udzielania ulg w jej spłacie.

§ 2.1. Należność może być umorzona w całości lub w części w przypadku ich całkowitej nieściągalności jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

  1. dłużnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

  2. dłużnik - osoba prawna - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

  3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu, że majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania;

  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązań.

3. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust.1 pkt 3, 4 może nastąpić na wniosek dłużnika a w przypadkach określonych w ust. Pkt 1, 2, 4 również z urzędu.

§ 3. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy, na wniosek dłużnika, mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności albo rozłożona płatność całości lub części należności na raty.

§ 4.1. Do umarzania należności, odsetek i innych należności ubocznych związanych z daną należnością uprawniony jest Wójt Gminy.

2. Rozkładania należności na raty lub odraczania terminu płatności:

  1. Urzędu Gminy - dokonuje Wójt Gminy;

  2. Jednostek organizacyjnych - kierownicy jednostek organizacyjnych.

§ 5. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności na raty następuje:

  1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji uprawnionego organu;

  2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.

§ 6. Podatek Vat należny od czynszu dzierżawnego nie podlega umorzeniu.

§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy o podjętych decyzjach umorzeniach należności w sprawozdaniach z działalności Wójta do dnia 31 marca każdego roku budżetowego za rok poprzedni.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.43 ust.2 ustawy o finansach publicznych Rada określi szczegółowe zasady i tryb umarzania należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów -Ordynacja Podatkowa. Z uwagi na wnioski dłużników, jak również na skuteczną egzekucję zachodzi potrzeba podejmowania decyzji w tym zakresie. W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały aby umożliwić działanie organom wykonawczym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 05-01-2007 12:34:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 05-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 05-01-2007 12:34:22