Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I przetragu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Chlewice

WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

OGŁASZA

       I przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej w m. Chlewice będącej własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki lub jej część

Powierzchnia dzierżawionej działki lub jej części [ha]

Wadium w [zł]

Stawka czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności

Przeznaczenie  nieruchomości

Okres dzierżawy

Cześć działki 364/2, 364/4, 364/5, 364/6, 286/3, 364/3

 

6,5247

(ŁV i ŁVI)

 

100,00

 

978,70 zł / rocznie

 

Cel rolny

3 lata od daty podpisania umowy

Cała nieruchomość położona jest w granicach obszarów Natura 2000: PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH 320037 Dolna Odra. Na wyżej opisany teren wydana jest koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Chlewice” (Decyzja Wojewody Gorzowskiego znak: OŚ-g-7512/E/3/96 z dnia 23.12.1996 r., zmieniona Decyzją Wojewody Gorzowskiego znak: OŚ-g-7512/E//96/4/97 z dnia 26.03.1997 r.) na okres 25 lat tj. 23.12.1996 r. do 22.12.2021 r. oraz zatwierdzony decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu znak: POZ.920.172.2019.BT z dnia 17.10.2019 r. plan ruchu zakładu górniczego na okres 21.10.2019 – 22.12.2021 r.

Złoże w granicach w/w nieruchomości wpisane jest do rejestru obszarów górniczych pod nazwą: „Chlewice” pod numerem: 10-16/2/119.

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone Uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku.

Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 roku o godzinie 900 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 15.07.2020 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Uczestnik przetargu winien być wyposażony w maseczkę i rękawice ochronne.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 21.11.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 22-06-2020 12:16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 22-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 22-06-2020 12:16:02