Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kaleńsko

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

 

 

na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

OGŁASZA

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kaleńsko będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE.

1. Położenie nieruchomości gruntowej- m. Kaleńsko;

2. Działka- nr 78/9 o pow. 0,2570 ha;

3. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00021646/0;

4. Cena wywoławcza: 45.900,00 + VAT od ustalonej kwoty;

5. Zaliczka w wysokości - 4.500,00 zł ;

6. Przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 31.08.2016 r., 16.12.2016 r., 20.02.2017 r., 04.05.2017 r., 08.08.2017 r., 07.11.2017 r., 20.02.2018 r., 30.04.2018 r., 09.07.2018 r., 10.09.2018 r. 16.11.2018 r., .11.02.2019 r.;

7. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- działka 78/9 w m. Kaleńsko”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice, pok. nr 6, w terminie do dnia 19.06.2019 do godziny 1000;

8. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 7 powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia zgłoszenia,

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: określenie

planowanego przeznaczenia nabytej nieruchomości;

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.

9. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką 78/9 obręb Kaleńsko stanowi strefę zabudowy rekreacyjnej i uzupełniającej usługowej na bazie istniejącego i nowego zainwestowania miejscowości Kaleńsko. Dodatkowo teren podlega wymogowi otrzymania decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odstępującej od zakazu zabudowy. Nieruchomości położone są w m. Kaleńsko przy drodze gruntowej nr 77. Charakter miejscowości (bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Odra) sprawia, iż działki leżą w zasięgu terenów potencjalnie zalewowych. Z uwagi na położenie podlegają procedurze uzyskania zgody na odstąpienie od zakazu zabudowy w procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sąsiedztwie w/w nieruchomości powstały nowe budynki mieszkalne.

10. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 25.06.2019 r. o godz. 800 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

11. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 815.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki jako zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto Gminy Boleszkowice: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 18.06.2019 r. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na podane w zgłoszeniu konto.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną z oryginałem kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Wójt Gminy Boleszkowice zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 21.05.2019 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Mapa Kaleńsko.bmp (BMP, 3.10Mb) 2019-05-22 09:49:01 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 22-05-2019 09:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 22-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 22-05-2019 09:49:01