Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: PRACOWNIK  SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24

 

Kryteria wyboru kandydata

I. Wymagania niezbędne

1. Posiadać obywatelstwo polskie

2. Spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

a) posiadać dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, uzyskany tytuł zawodowy do dnia 01 stycznia 2008 roku

b) dyplom ukończenia Kolegium służb społecznych

c) dyplom ukończenia wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków:

- pedagogika

- politologia

- polityka społeczna

- psychologia

- socjologia lub nauki o rodzinie

3. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pracownika socjalnego

4. Nieposzlakowana opinia

5. Spełnienie wymagań zgodnych z ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 roku nr 223 poz. 1458)

 

II. Wymagania dodatkowe

1. Biegła znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 roku nr. 115, poz. 728 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz podstawowe zagadnienia określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych

2. Umiejętność skutecznego komunikowania się

3. Umiejętność pracy zespołowej

4. Umiejętność organizowania pracy własnej

5. Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków

6. Samodzielność i zaangażowanie

7. Biegła znajomość obsługi komputera ( Microsoft Office, Windows)

 

III. Opis stanowiska

1. przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o pomoc

2. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla celów Ośrodka oraz na wniosek instytucji uprawnionych

3. rozpoznanie i diagnoza socjalna potrzeb mieszkańców rejonu przy wykorzystaniu informacji sołtysa, pedagoga i innych organizacji

4. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej

5. organizowanie stosownej pomocy osobom lub rodzinom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej

6. świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej

7. współdziałanie z placówkami służby zdrowia w szczególności z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową

8. współpraca z jednostkami organizacji publicznej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa

9. udzielanie informacji , wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań

10. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys ( CV)

2. List motywacyjny

3. Kopie dokumentu poświadczającego wykształcenie ( świadectw , dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów)- ( uwierzytelnione kopie)

4. Inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie według wzoru kwestionariusza określonego w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2006 roku z póż. zm. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 125, poz. 869)

6. Kserokopia dowodu osobistego

7. W przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków określonych w pkt I pkt 2 c niniejszego ogłoszenia do dyplomu ukończenia studiów należy dołączyć część B dyplomu, zawierającą podstawy programowe ukończonych studiów

8. Oświadczenie o stanie zdrowia

9. Oświadczenie o niekaralności

V. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: " Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach" w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku do godziny 12.30 - osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24; lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24 ( decyduje data doręczenia dokumentów do Ośrodka)

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

 

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa na okres próbny.

 

 

                                                                                               Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

 Jamorska Ewa

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 15-11-2017 14:44:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 15-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 15-11-2017 14:44:59