Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/147/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok.

                          

Uchwała Nr XXIII/147/2016

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2017 rok.

 

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446)

uchwala się, co następuje:

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1)  w kwocie                  - 13.831.975 zł  z tego:

1) dochody bieżące                                                                                              –  13.331.975 zł

2) dochody majątkowe                                                                                         –      500.000 zł

 

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie                     -  14.694.387 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                               -  13.330.987 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                         –   1.363.400 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                           -     862.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w kwotach:

1) przychody                                                                                                        -    1.243.737 zł

2) rozchody                                                                                                          -      381.325 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w kwocie                                                                                          -          14.644 zł

2) Celową w kwocie                                                                                          -         36.049 zł 

z przeznaczeniem na: 

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                   -         36.049 zł.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 6 w kwocie      - 157.117,90 zł

§ 8.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                       -     45.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8.2. Ustala się wydatki w kwocie                                                                          -     45.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8.3. Ustala się wydatki w kwocie                                                                        -         2.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)  w kwocie:

1. Dochody  - 3.000 zł  zgodnie z Załącznikiem  Nr 7;

2. Wydatki –  3.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;

a) celowa na zadania realizowane  na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 36.200 zł (Załącznik Nr 9)

b) Podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 10) w kwocie 381.503 zł

2. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

a) celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 11) w kwocie 60.000 zł.

 

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 200.000 zł;
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 862.412 zł.
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 381.325 zł.

 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  • zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

          a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

          b) majątkowych,

     - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 7.pdf (PDF, 62.34Kb) 2017-04-26 11:23:37 448 razy
2 załącznik nr 8.pdf (PDF, 63.39Kb) 2017-04-26 11:23:37 418 razy
3 Załącznik Nr 9.pdf (PDF, 11.53Kb) 2017-04-26 11:23:37 434 razy
4 Załącznik Nr 10.pdf (PDF, 64.85Kb) 2017-04-26 11:23:37 410 razy
5 Załącznik Nr 11.pdf (PDF, 6.41Kb) 2017-04-26 11:23:37 448 razy
6 załącznik nr 1.pdf (PDF, 129.84Kb) 2017-04-26 11:22:32 429 razy
7 załącznik nr 2.pdf (PDF, 168.69Kb) 2017-04-26 11:22:32 424 razy
8 załacznik nr 3.pdf (PDF, 6.19Kb) 2017-04-26 11:22:32 518 razy
9 załacznik nr 4.pdf (PDF, 17.36Kb) 2017-04-26 11:22:32 424 razy
10 Załączniki Nr 5.pdf (PDF, 11.39Kb) 2017-04-26 11:22:32 413 razy
11 załącznik nr 6.pdf (PDF, 34.97Kb) 2017-04-26 11:22:32 439 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-04-2017 11:22:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-04-2017 11:23:37