Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2017

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu na terenie Gminy Boleszkowice w roku 2017.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2  oraz  art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.1817) oraz Uchwały Nr XXII/144/16 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu przez organizacje pozarządowe lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w okresie do 30 listopada 2017r.

I. Rodzaj zadania:

Prowadzenie klubu sportowego w miejscowości Boleszkowice – dotacja w wysokości 30.000 zł (brutto).

a) prowadzenie zajęć treningowych,

b) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

c) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych,

d) bieżące utrzymanie boiska sportowego i szatni.  

e) prowadzenie zajęć treningowych,

f) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,

g) reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych,

h) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego.

Dotacja może być przyznana w szczególności na: pokrycie kosztów: szkoleń - wynagrodzenia kadry instruktorskiej i trenerskiej, wyjazdów na zawody (delegacje zbiorowe, transport), zakupu sprzętu sportowego, utrzymania obiektów (płyty boiska, szatni i innych), wynajmu obiektów do prowadzenia zajęć, opłaty sędziów sportowych, zakupu środków opatrunkowych, higieny osobistej i środków czystości, badań lekarskich i ubezpieczeń NNW (uczestników zajęć i zawodów), opłat związanych z udziałem zawodników w rozgrywkach ligowych. Przygotowanie i udział drużyn klubu sportowego do rozgrywek ligowych. Zapewnienie kadry szkoleniowej. Organizację imprez sportowych i sportów rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Boleszkowice, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów. Udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych. Zakup sprzętu i usług niezbędnych do wykonywania wymienionych powyżej zadań.

Kwota przeznaczona na dotacje może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiot ubiegający się o dotację powinien:

a) mieć siedzibę na terenie Gminy Boleszkowice,

b) zadanie winne być realizowane na terenie Gminy Boleszkowice lub na rzecz jego mieszkańców,

c) prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

d) dysponuje odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,

e) posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzenia rozgrywek,

f) dysponuje odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiający realizację zadania.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego  oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Gminy Boleszkowice oraz w pokoju nr 13 Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

4. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego przedsięwzięcia i jakiej miejscowości z zakresu kultury fizycznej i sportu oferta dotyczy .

5. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa);

- oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniuart.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty;

- kopię aktualnego statutu opatrzonego pieczęcią oraz podpisem osób uprawionych do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;

III. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż w 2017 roku.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy.
 3. Pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.

IV.    Termin składania ofert:

1) Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Boleszkowicach.

2) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w miejscu i czasie określonym
w ogłoszeniu. Koperta powinna wskazywać obszar i nazwę zadania określonego
w ogłoszeniu o konkursie.

3) O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

4) Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: niekompletne pod względem wymaganych załączników, bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci, potwierdzenia za zgodność oraz zawierające oczywiste omyłki rachunkowe, będą miały możliwość ich jednokrotnego uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania oferenta.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Termin: wybór ofert dokonany zostanie w dniu 14 kwietnia 2017r. o godz. 10.
 2. Tryb: złożone oferty będą oceniane przez  Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu bądź
  odmowie przyznania dotacji podejmie Wójt Gminy.
 3. Kryteria:

   a) Kryteria formalne:

- podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),

- oferta przedłożona zostanie i prawidłowo wypełniona na obowiązującym formularzu (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.

b) Kryteria merytoryczne:

- rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania oraz grup adresatów,

- rzetelność przedstawionego harmonogramu, w tym opis poszczególnych działań  w zakresie realizacji zadania,

- zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,

- zasięg oddziaływania (regionalny, ponadregionalny, międzynarodowy).

 c) kryteria finansowe:

- rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

 w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

- udział wkładu finansowego i osobowego w realizowanym zadaniu, np. środki własne, z innych źródeł oraz praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.

d) kryteria organizacyjne:

- zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania, np. lokal, sprzęt, materiały,

- dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz możliwość realizacji zadania przez oferenta,

Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy w Boleszkowicach www.boleszkowice.pl, oraz w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Formę i terminy przekazania dotacji podmiotu i ich rozliczania określać będzie umowa, której wzór został ogłoszony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 2. Dotacja jest przyznawana w ramach  środków zabezpieczonych w uchwale budżetowej na ten cel, na jeden rok i podlega szczegółowemu rozliczeniu zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
 3. Dotacja zostanie przekazana na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
 4. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Kierownik Referatu ogólno-organizacyjnego i promocji - Emilia Juchniewicz tel. 957606124 wew. 44
 5. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z umową.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarządzenie_komisja.pdf (PDF, 420.41Kb) 2017-04-13 15:17:32 388 razy
2 ogłoszenie.pdf (PDF, 2.43Mb) 2017-03-24 14:11:24 417 razy
3 regulamin (2).pdf (PDF, 6.06Mb) 2017-03-24 14:11:24 433 razy
4 Poradnik_jak_wypelnic_oferte_2016.pdf (PDF, 390.16Kb) 2017-03-24 14:11:24 402 razy
5 oferta realizacji zadania wzór.docx (DOCX, 54.74Kb) 2017-03-24 14:11:24 429 razy
6 umowa ramowa na realizacjęzadania publicznego 2017.docx (DOCX, 55.65Kb) 2017-03-24 14:11:24 382 razy
7 wzór sprawozdania.docx (DOCX, 47.92Kb) 2017-03-24 14:11:24 403 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 24-03-2017 14:11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 24-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-04-2017 15:17:32