Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 grudnia 2016 roku

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 grudnia 2016 roku

 

Obrady XXIII sesji odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

Godzina rozpoczęcia obrad: 10.10

Godzina zakończenia obrad: 12.50

 

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Strzelczyk otworzył obrady XXIII sesji Rady Gminy  i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych  gości:

 

 1. Panią Annę Sobczyńską – Sekretarza Gminy Boleszkowice
 2. Pana Mateusza Mulewskiego – aplikanta radcowskiego z kancelarii Małgorzaty Jurgiel

 

Przewodniczący Rady stwierdzam, że na stan 14 Radnych w sesji według listy obecności uczestniczy 13 Radnych, co stanowi quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Gminy.

Nieobecni : Agnieszka Stankiewicz.

 

Przewodniczący poinformował, że z powodu nieobecności Radnej Agnieszki Stankiewicz, która jest sekretarzem RG, potrzebne będzie wybranie sekretarza na tą sesję.

Propozycja Radnych -  Radna Dorota Rybińska.

Przewodniczący zapytuje kto jest za tym aby pani Radna Dorota Rybińska była sekretarzem sesji?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Decyzją Radnych sekretarzem sesji została Radna Dorota Rybińska.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ze względu na nieobecność wójta punkt 5 zostaje wykreślony. Przewodniczący Rady zapytuje kto z radnych jest za wykreśleniem punktu 5 z obrad?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący poinformował również, że nie ma Pana Kierownika ZUK Marka Czypara, ale informacja jest podana przez niego pisemnie.

Pani sekretarz zaproponowała przeniesienie tego punktu na sesję styczniową.

Radny Marcin Ciechanowicz zgłosił wniosek o przełożenie punktu 3 na następną sesję.

Przewodniczący Rady zapytuje kto z radnych jest za wykreśleniem punktu 3 z obrad?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Pani Sekretarz Anna Sobczyńska zgłosiła wniosek o wykreślenie punktu 9 ponieważ nie ma odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

Przewodniczący Rady zapytuje kto z radnych jest za wykreśleniem punktu 9 z obrad?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie sesji,
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z przebiegu XXII sesji Rady Gminy.
 2. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy na I półrocze 2017 roku.
 3. Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę w 2016 roku.
 4. Informacja na temat wyników konsultacji dotyczących projektu uchwaływ sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok;

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026;

c/ uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

d/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2024;

e/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku;

f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na    I półrocze 2017 roku;

g/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku;

h/ zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2017;

i/ sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chwarszczany.

7)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

8)    Interpelacje i zapytania radnych.

9)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10)  Wolne wnioski i informacje.

11)  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady zapytuje kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad z zaproponowanymi zmianami?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

 

Przyjęty porządek obrad sesji:

1)  Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie sesji,
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie proponowanego porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z przebiegu XXII sesji Rady Gminy.

2)  Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy na I półrocze 2017 roku.

 1. Informacja na temat wyników konsultacji dotyczących projektu uchwaływ sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok;

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026;

c/ uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok;

d/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2024;

e/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku;

f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na  I półrocze 2017 roku;

g/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku;

h/ zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2017;

i/ sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chwarszczany.

5)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

6)  Interpelacje i zapytania radnych.

7)  Wolne wnioski i informacje.

8)  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek w sprawie  przyjęcia protokołu z sesji z dnia 24  listopada 2016 roku, kto jest za przyjęciem wniosku bez odczytywania proszę o poniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek w sprawie przyjęcia protokołu został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad. 2 Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji i Rady Gminy na I półrocze 2017 roku.

 

Przewodniczący poprosił przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy o przedstawienie w/w planów.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania  oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice Dorota Rybińska odczytała plan pracy komisji na I półrocze 2017 roku.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice Beata Stankiewicz odczytała plan pracy komisji na I półrocze 2017 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Ciechanowicz odczytał plan Pracy komisji na cały rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek odczytał plan pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 rok.

 

Ad. 3 Informacja na temat wyników konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Boleszkowice.

 

Przewodniczący poprosił podinspektora ds. biura Rady Ewę Walczak o przedstawienie w/w informacji.

 

Podinspektor ds. biura Rady Ewa Walczak odczytała informację.

 

Przerwa 11.10 – 11.30

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a/ zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

 

b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2026.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

 

c/ uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

d/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2024.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

e/ uchwalenia planu pracy Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

f/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Boleszkowice na I półrocze 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

g/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Boleszkowice na  I półrocze 2017 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

h/ zatwierdzenie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boleszkowice na rok 2017.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

i/ sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice położonych w m. Chwarszczany.

 

W–ce przewodniczący Zbigniew Strzelczyk zapytał Radnego Eugeniusza Mroczkowskiego jaka jest decyzja.

Radny Eugeniusz Mroczkowski – temat jest poruszany od bardzo dawna i zawsze znalazł się ktoś kto był przeciwny. Przy okazji zebrania poruszano temat sprzedaży działek. Żaden z mieszkańców nie był przeciwny. Wójt obiecał pieniądze ze sprzedaży jednej działki przeznaczyć dla Chwarszczan, na wykonanie boiska, niepełnowymiarowe ale boisko będzie. Wójt obiecał, a pani sekretarz potwierdziła.

Pani sekretarz – państwo na tym skorzystacie. Macie w tym momencie kretowiska, teren nie jest równy. Boisko zostanie przeniesione przy świetlicy, placu zabaw, będzie to taki kompleks. Mało tego zostanie ten teren przygotowany pod to boisko, terem będzie wyrównany, ziemia będzie nawieziona, bramki wkopane, więc już będzie lepszy niż teraz. Więc wydaje mi się, że nie macie państwo podstaw do tego żeby nie wierzyć, że to boisko nie będzie wykonane. Powinniście być w tej kwestii spokojni a miejscowość na pewno na tym skorzysta.

W – Ce przewodniczący - czy jest przyzwolenie mieszkańców na sprzedaż? Nie interesuje mnie czy to będzie przeniesione i gdzie. Czy jest zezwolenie.

Radny Eugeniusz Mroczkowski – nie słyszałem sprzeciwu.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 11

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 2 ( Potapińska Elżbieta, Marcin Ciechanowicz )

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

 

Ad. 5 Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Ciechanowicz odczytał sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. Kontrola sprawdzająca zaleceń pokontrolnych.

Komisja w dalszym ciągu podtrzymuje stanowisko, iż wyjazdy Wójta związane z pracą w ZGDO jako Prezesa powinny być pokrywane z budżetu Związku, a jako członek walnego zgromadzenia z budżetu gminy. Komisja wnioskuje o bardziej szczegółowe precyzowanie celu wyjazdu na delegacjach do Związku.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania proszę  o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali  13

W głosowaniu:  za – 13

                        przeciw – 0

                        wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 6   Interpelacje i zapytania radnych.

Pani sołtys Chwarszczan Dorota Sadowska zapytała o kolumnę która miała być nowa, a dostali używaną.

Radny Marcin Ciechanowicz zgłosił uwagę, że na ul. Artylerzystów nie pali się od jakiegoś  czasu jedna lampa.

Pani Radna i Sołtys Boleszkowic  Jadwiga Panek poprosiła, jeżeli jest taka sytuacja to proszę to zgłaszać do Pana Marka ( kier.ZUK ), bądź do mnie. Ja to zgłoszę i zaraz to jest naprawiane. Nie trzeba czekać, aż do sesji.

 

Ad. 7  Wolne wnioski i informacje.

Sekretarz  Rady Dorota Rybińska odczytała pisma które wpłynęły do biura Rady:

 1. RIO Szczecin – Uchwała Nr XXVII.198.S.2016 Kolegium RIO w Szczecinie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/132/2016 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2016 rok.
 2. RIO Szczecin – Uchwały składu orzekającego RIO z dnia 8 grudnia 2016r.

Nr CCCXXXIV.612.2016 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Boleszkowice na 2017 rok.

Nr CCCXXXIV.613.2016 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boleszkowice na 2017 rok.

Nr CCCXXXIV.614.2016 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2024.

3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi –  w przypadku chęci udziału w posiedzeniach Komisji bądź Podkomisji, na których będą poruszane tematy będące w sferze państwa zainteresowań, prosimy o zgłaszanie imienne, na adres mailowy Komisji:krrw@sejm.gov.pl

 

Pani Radna Renata Matuszewska – chciałam wrócić do tematu wynajmu świetlic. Poprosiłam o zarządzenie dyrektora centrum, żeby się z nim zapoznać bardziej szczegółowo. Znalazłam zasada odpłatności za udostępnianie obiektów GCKiBP. Chciałam to przeczytać bo nie jest tak do końca jak się to mówi. W pkt. 1 Ustala się wysokość opłat za wynajem poszczególnych obiektów GCKiBP, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu, a) określone stawki są stawkami brutto, b) podane stawki obejmują: wynajem, koszty eksploatacji: woda, ścieki, prąd, czyli stawki o których dowiedzieliśmy się praktycznie z gazety. Pkt 2 Nie pobiera się opłat, o których mowa w ust.1  za wynajem i korzystanie z wyposażenia obiektów GCKiBP przez sołtysów, Rady sołeckie, organizacje i stowarzyszenia działające w danej miejscowości  w ramach zorganizowanych inicjatyw społecznych, w których uczestnictwo mieszkańców z terenu Gminy Boleszkowice jest całkowicie bezpłatne, tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo rekreacyjne, skierowane do społeczności lokalnej. Czyli to jest tak, ja to tak rozumiem, że sołtysi, Rady sołeckie, stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy mogą korzystać ze świetlicy nieodpłatnie. Spotkanie towarzyskie, które organizują stowarzyszenie, typu straż, straż pożarna jest stowarzyszeniem działającym na terenie miejscowości i jeżeli oni organizują spotkanie sylwestrowe i to nie jest zabawa z orkiestrą, ze sprzedażą biletów, tylko spotkanie…

Pani Sekretarz – zapytała, czy dla wszystkich mieszkańców, bez ograniczeń?

p.o. dyrektor GCKiBP Ewa Walczak – to jest impreza zamknięta.

Pani Sekretarz – musicie państwo rozgraniczyć, czy to jest coś takiego kulturalnego dla całej wsi i każdy może przyjść bez względu na to kto to jest, czy jest on w dobrych czy złych kontaktach z organizatorem, on chce przyjść i się pobawić, czy jest to organizowane dla wybranej grupy, bo jeżeli jest to dla wybranej grupy to, to już nie ma wtedy mowy o spotkaniach ogólnodostępnych dla całej społeczności tylko jako impreza zamknięta i nikt spoza nie może wejść.

Radna Renata Matuszewska – ale jeżeli takie spotkanie sylwestrowe było by, tak jak pani mówi dla wszystkich, wtedy nie musi ponosić opłaty tak.

Pani Sekretarz – tak. Jeżeli każdy może przyjść i nie pobiera się opłat, organizowane są spotkania, imprezy otwarte, bezpłatne dla całej społeczności lokalnej. Natomiast jeżeli są to spotkania i imprezy płatne, bądź zamknięte nie jest to już działalność na rzecz całej społeczności.

Radna Renata Matuszewska – dla mnie wszystko jest jasne, jest dzień dziecka, dzień kobiet, są festyny wtedy jest to bezpłatne.

Radna Elżbieta Potapińska – ja będę wnioskować, robiłam dożynki sołeckie, przyszły 4 osoby i teraz koszt zespołu, to wszystko kto ponosi koszty, było darmowe, nikogo nie było. Robiłam Andrzejki, no myślę po te 10 zł wezmę bo będę wiedziała, listę mam. Przyszło 50 osób.

Pani Sekretarz – jak robicie coś z sołeckiego, własnego to są ogólno dostępne imprezy, pani nie wybiera, że ten może przyjść, ten może przyjść. W imprezach ogólnych organizowanych dla społeczności, gdzie każdy może przyjść i macie koszty związane z didżejami czy z orkiestrami, to powinno być płacone z funduszu, a nie od przysłowiowego Kowalskiego z kieszeni.

Radna Elżbieta Potapińska – a z funduszu sołeckiego mogę zapłacić didżejowi?

Pani Sekretarz – a dlaczego nie. Wystawi pani rachunek, opłaci Zaiks. Spiszecie umowę.

Radna Renata Matuszewska – jeszcze mam jedno pytanie odnośnie stawek. Dla mnie jest tu nie jasne, spotkania i imprezy towarzyskie jest dwie gwiazdeczki, czas wynajmu doba, czas powyżej 4 godzin i jest odpłatność 350 zł,  a później jest stypy i inne, czas wynajmu 12 godzin jest 200 zł.

p.o. Dyrektor GCKiBP – tak też na początku miałam problem z tymi gwiazdkami,  jak to rozgraniczyć, stanęło na tym, że dotyczy to tylko styp.

Pani Sołtys Chwarszczan Dorota Sadowska poruszyła temat wynajmu świetlicy w Chwarszczanach przez straż.

Pan Marcin Lazer wyjaśnił sytuację świetlicy jaka jest w m. Chwarszczany. W świetlicy w Chwarszczanach jest specyficzna sytuacja ponieważ była remontowana w ramach programu unijnego typu INTERREG, czy coś takiego i tam była umowa użyczenia.

Pani Sekretarz poprosiła o zapisanie pytania i poinformowała, że to sprawdzi.

W-ce przewodniczący Zbigniew Strzelczyk – ja tylko chciałem podpowiedzieć odnośnie tych opłat czy zbierać, czy nie zbierać na afiszach. Ogłoście po prostu imprezę, że jest dostępna dla wszystkich bez podawania ceny, a zapisy zbiera ten czy ten. Ktoś się przyjdzie zapisać, w porządku ale musisz zapłacić tyle czy tyle i koniec. Wtedy jest sprawa prosta.

Radna Elżbieta Potapińska – tak, ktoś zgłosi, że pan Strzelczyk zbiera pieniądze nielegalnie i proszę w Urzędzie Skarbowym… tak może być. Jedno słowo…

W-ce przewodniczący – to płaćcie z funduszu.

Pani Sekretarz – proszę państwa trzeba będzie się nad tymi umowami pochylić, przeanalizować wszystko, źle jest rozpisane, wymieniając coś, co jest na zasadzie to jest, zawężamy się do kręgu nie wychodząc z niego ani kawałek. Nie możemy pisać takie jak, to i coś innego, a to, to jest to albo nic.

Aplikant – jeżeli czytamy imprezy ogólnodostępne to jest, to znaczy te imprezy, które tylko wymieniliśmy, a jeżeli damy imprezy ogólnodostępne w szczególności takie i takie to nie zamykamy katalogu tych imprez.

Radny Marcin Ciechanowicz – ja tylko chciałem takie stwierdzenie powiedzieć, bo przysłuchuję się, no ja wiem że są tutaj jakieś obwarowania itd., to że stowarzyszenia pobierają bilety czy Rady sołeckie za wstęp na imprezę, ale jak patrzę na to z całkiem innej strony kiedy się pracuje na to, my jako członkowie rad sołeckich, sołtysi, członkowie innych organizacje tych pieniędzy tak naprawdę które zbieramy z biletów nie bierzemy do własnej kieszeni tylko później robimy coś dla mieszkańców i jeżeli tutaj nie dość że my wkładamy  swój własny czas, swoje czasami nawet pieniądze w to żeby coś zorganizować, a tutaj tak naprawdę nawet nie widzimy woli jakiegoś gestu w stronę nas ze strony urzędu czy centrum kultury żeby nas zwolnić z tych opłat bo to nie są tak duże opłaty, tych imprez w ciągu roku nie ma dużo. Moim zdaniem jest to tutaj względem tych osób wszystkich które pracują takie trochę nierozsądne.

p.o. dyrektor GCKiBP – ale ja uważam, że skoro bierze się pieniążki  to jest to impreza zamknięta.

Pani Sekretarz – cały czas mówimy o tym, że jeżeli państwo robicie coś dla wszystkich.

Radny Marcin Ciechanowicz – ale zbieramy bilety.

Aplikant - ale generalnie cel działalności tej instytucji jest taki, żeby to było dla całej społeczności a jeżeli jest to impreza zamknięta.

Radny Marcin Ciechanowicz – żeby wynająć salę na zabawę, na dyskotekę to musimy uiścić wszystkie opłaty bo robimy to zarobkowo i mamy za to pieniądze, ale przecież my robimy to po to żeby zebrać pieniądze przekazać później to dzieciakom i zrobić inna imprezę, czy to będzie dzień dziecka, kupić im paczki. Wiemy ile pieniędzy w budżecie gminy w ramach funduszu sołeckiego a ile możemy pieniędzy zebrać i coś zrobić. Ja bym tutaj, no wiem są jakieś obostrzenia ale znaleźć w tym wszystkim mały gest życzliwości wobec tych rad sołeckich, sołtysów i wszystkich organizacji, znaleźć jakieś rozwiązanie żeby naprawdę…

Pani Sekretarz – ja mam propozycję, może te umowy zmodyfikować w ten sposób, że Jeżeli jest organizowana jakaś impreza z której dochód przeznacza się na cel związany z działalnością danego sołectwa, czy to są Mikołajki, czy Andrzejki czy Dzień Dziecka, może w ten sposób, myśli pan że można coś takiego wpisać?

Apolikant – tak.

Pani Sekretarz - kij ma dwa końce, bo chodzi też o to, żeby tego  nie naciągać. Jak już się da dowolność, że rada sołecka może organizować wszystko za darmo to wszystkie imprezy we wszystkich świetlicach będą za darmo.

Aplikant – tak właśnie o to chodzi żeby też nie przesadzić.

Radna Renata Matuszewska – no tak, widzi pani, ale jeżeli czy mówimy tak rada sołecka , czy mówimy stowarzyszenie to nie jest osoba fizyczna X, że ja organizuję, ja wzięłam w kieszeń, ja zarobiłam. Tylko czy ta rada zarobiła, czy stowarzyszenie zarobiło to…

Pani Sekretarz – tak tylko widzicie państwo są rachunki za ogrzewanie, prąd, wodę z czego to pokryć,  te opłaty za wynajem pokrywają również te koszty.

Radna Renata Matuszewska – niech mi pani uwierzy że tych imprez nie będzie dużo.

Pani sekretarz – może zrobić tak, że jeżeli są bilety i środki z tych biletów idą na jakiś cel związanych z jakimś sołectwem to wtedy jest bezpłatnie.

Sołtys Gudzisza Krzysztof Matuszewski – tylko i wyłącznie na te cele i na żadne inne.

Pani Sekretarz – no właśnie i wtedy jest ta impreza bezpłatnie.

Radna Renata Matuszewska – ale czy my musimy w ogóle ten temat drążyć jeżeli jest w regulaminie napisane że sołtysi, Rady sołeckie, stowarzyszenia mają możliwość korzystania bezpłatnie więc nie drążmy tego tematu.

Radna Sabina Bednarz – możemy tu dyskutować do rana, ale powiem tak są te opłaty jakie są i to jest moje zdanie, przecież pisze się podanie do Wójta, Wójt nie mówi że nie, ja napisałam podanie o częściowe umorzenie, wójt umorzy połowę, bo faktycznie tej wody tego wszystkiego, ktoś musi za to zapłacić.

Przewodniczący – dlatego dyskusja jest o tyle bezprzedmiotowa, nie ma pana Wójta, będzie pan Wójt on jest osobą decyzyjną.

 

 

Pani Sołtys Reczyc Halina Franczuk przekazała informację dla Pani Sekretarz, że  wszyscy rolnicy w ciągu 7 dni mają obowiązek zgłoszenia się do Agencji do Dębna z informacją o ilości posiadanej trzody chlewnej i numerów kolczyka.

 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich Radnych i Sołtysów na plac Chrobrego w Boleszkowicach w dniu 01.01.2017 na godz. 18.00 przywitać Nowy Rok z mieszkańcami gminy.

 

 

 

Ad. 8 Zamknięcie obrad.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie  i zaprosił na następną sesję, która odbędzie się 26 stycznia 2017 rok.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała : Ewa Walczak

podinspektor ds. obsługi biura Rady gminy,

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

  

                                                                                                         

  Przewodniczący

     Rady Gminy

Ryszard Stoparek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 31-01-2017 15:33:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 31-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 31-01-2017 15:33:30