Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2015 roku

 

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 października   2015 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 14.45

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady XI sesji Rady Gminy                     i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

 1. Pana Jana Krzywickiego – Wójta Gminy
 2. Panią Aleksandrę Gumną– Adwokata
 3. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Urzędu

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji Rady Gminy.

 1. Informacja na temat spraw bieżących związanych z eksploatacją wody oraz współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.
 2. Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015.
 4. Stan przygotowań gminy do okresu zimowego :

a) plan zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników,

b) placówki oświatowo – wychowawcze, świetlice wiejskie – Centrum Kultury.

 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny
 3. Przyjęcie założeń do projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

b/przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 118 ze zm. ) na rok 2016,

c/ustalenie stawek podatku od środków transportowych,

d/ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

e/obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws wprowadzenia do porządku obrad projekt uchwały ws powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Boleszkowice i zapytał radnych kto jest za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad proszę o podniesienie ręki?

Stan Radnych na Sali 15

W głosowaniu: za – 15

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytuje, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad ze zmianą proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad ze zmianą  został przyjęta jednogłośnie.

Przyjęty  porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu X sesji Rady Gminy.

 1. Informacja na temat spraw bieżących związanych z eksploatacją wody oraz współpraca  z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.
 2. Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015.
 4. Stan przygotowań gminy do okresu zimowego :

a) plan zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników,

b) placówki oświatowo – wychowawcze, świetlice wiejskie – Centrum Kultury.

 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny
 3. Przyjęcie założeń do projektu budżetu Gminy na 2016 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

b/przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 118 ze zm. ) na rok 2016,

c/ustalenie stawek podatku od środków transportowych,

d/ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

e/obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

f/ powołane Komisji Statutowej Rady Gminy Boleszkowice

 1. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia

29 września 2015 roku bez odczytywania  i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki –

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad.2 Informacja na temat spraw bieżących związanych z eksploatacją wody oraz współpraca z Prezesa Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Dębnie

Pan Prezes Sławomir Semenyszyn poinformował radnych, że zadaniem statutowym Gminy jest zapewnienie wody mieszkańcom i to może zrobić zlecając zadanie firmą zewnętrznym albo wyodrębnić zakład budżetowy, który będzie zajmował się dostawą wody , inform ując, że umowa na dostarczanie wody została podpisana w 2010 roku. Spółka składa na 70 dni wniosek o zatwierdzenie taryfy na ręce Pana Wójta i Rada Gminy ma 3 ewentualne wyjścia: 1 – podjąć uchwałę o zatwierdzeniu taryfy zgodnie ze wnioskiem złożonym przez spółkę , 2 – podjąć uchwałę o niezatwierdzeniu taryfy , jeżeli jest ona niezgodna z prawem i wtedy Pan Wojewoda sprawdza prawidłowość taryfy bądź 3 wariant nie podjąć uchwał i taryfa wchodzi w życie z automatu, ponieważ wniosek został złożony prawidłowo. Pan Prezes poinformował, że teraz co miesiąc będą wystawiane faktury, które będą obejmowały cenę abonamentu na, którą składa się: gotowość dostarczenia wody, koszt dokonania odczytu wodomierzy oraz koszt przygotowania rozliczenia i od 01.09.2015 roku będą naliczane odsetki za niepłacenie za wodę.

Następnie odbyła się rozmowa, kto ponosi koszty naprawy – na co pan Prezes poinformował, że instalacja wewnętrzna poza wodomierzem głównym nie jest własnością spółki i to właściciel prywatnej posesji ponosi koszty informując, że rozliczamy się z głównego wodomierza i jest wtedy jedna opłata abonamentowa.

Radna Elżbieta Potrapińska zapytała jaki jest stan hydroforni w miejscowości Wysoka – Pan Prezes odpowiedział, że została wymieniona instalacja i nadal hydrofornia wymaga nakładów finansowych, natomiast najgorsza sytuacja jest w Chwarszczanach a najlepsza w Namyślinie.

Radna Dorota Rybińska zapytała czy nie byłoby możliwości podłączenia dodatkowej nitki w hydroforni w Namyślinie, aby przy wyłączeniu prądu mieszkańcy mogli mieć dostęp do wody?

Pan Prezes – odpowiedział, że nie ma przełącznika , aby było zasilanie dwustronne – a zrobienie tego to jest już dodatkowa inwestycją.

Radna Agnieszka Stankiewicz – zapytała z jakich powodów został wypowiedziana umowa za poprzedniego Wójta – Pan Prezes odpowiedział dlatego, ponieważ nie widział dalszej współpracy z poprzednim Wójtem i nikt nie chciał z nami rozmawiać.

Na zakończenie Pan Prezes poinformował, że w przyszłym roku jak będzie ustalana taryfy to prosi o zaproszenie, aby nie było takich niedomówień jak w tym roku, że nie był do końca zrozumiały wniosek przedstawiony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Przerwa 5 min.

Po przerwie przystąpiono do pkt. 3

 

Ad. 3 Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Na posiedzenie sesji przybyła Pani Aleksandra Bakiewicz Dyrektor Gminnego Centrum i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach przedstawiając sprawozdanie z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z poszczególnych świetlic wiejskich, Gminnej Komisji Rozwiązywania Prolemów Alkoholowych i Fundacji w Pamięcinie.

W dalszej części radny Marcin Ciechanowicz odpowiedział radnej Pan i Elżbiecie Potapińskiej jak została podzielona kiełbasa zakupiona na półkolonii w Wysokiej i jeżeli nie ma pewnych informacji to prosi aby wcześniej zaciągała informacji u źródła.

Następnie odbyła się rozmowa na temat zatrudnienia Pań świetlicowych w świetlicach wiejskich , gdzie Pani Dyrektor GCIBP odpowiedziała, że do końca 2015 roku pozostają na tych samych zasadach jak do tej pory, natomiast od 2016 roku będą to już umowy o pracę.

Pan Wójt Gminy – poinformował, że będziemy się przymierzać do uporządkowania etatów natomiast wszystko zależy od budżetu.

 

Ad. 4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2014/2015.

Pan Stanisław Szymoniak Sekretarz Urzędu poinformował, że dogłębna analiza w/w informacji była omówiona na poszczególnych komisach Rady Gminy.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz zapytała czy będą podejmowany jakiś system naprawczy odnośnie słabych wyników egzaminów?

Pan Sekretarz poinformował, że wyniki zewnętrzne były niższe, ale jest już podjęty system naprawczy w Zespole Szkół w Boleszkowicach w sprawie podniesienie wyników nauczania i w tym roku zadaniem będzie przeprowadzenie analiz, przeanalizowanie przyczyn i następnie podjęcie działań naprawczych poprzez dodatkowe zajęcia wyrównawcze, zajęcia w trybie art. 42 karty nauczyciela, tworzenie grup dzieci zdolnych i mniej zdolnych, obowiązkowo będą sporządzane diagnozy przez nauczycieli , sporządzane raporty ze sprawdzianów, egzaminów. Planowane egzaminy wewnętrzne przez czynnik zewnętrzny - który wskaże postęp w systemie naprawczym, zwiększy się hospitalizacja Dyrektora oraz zostanie opracowany raport zaplanowanych działa na i rok.

Pan Wójt Gminy poinformował, że ilość uczniów w szkole jest niska i sytuacja jest korzystna , aby poziom nauczania był wyższy dodając że odbył już nie jedno spotkanie z Panią Dyrektor z Zespołu Szkół w sprawie podniesienia wyników nauczania które mają już być widoczne w egzaminach końcowych roku szkolnego 2015/2016.

Radny Marcin Ciechanowicz zapytał czy jest zamysł aby ściągnąć więcej dzieci do Naszej Szkoły.

Pan Wójt Gminy poinformował, że problem porusza na każdym spotkaniu w Chwarszczanach, że uciekają nam środki finansowe gdzie Nasze dzieci z gminy uczęszczają do innych szkół – dodając że to rodzice decydują.

Radny Kazimierz Mita zapytał dlaczego tak różnią się koszty wydatków w Szkole Podstawowej a Gimnazjum?

Pan Sekretarz odpowiedział, że cała administracja i obsługa w Zespole Szkół jest przypisana do Gimnazjum, dlatego są większe koszty.

Pan Wójt Gminy poinformował, że Oświata pochłania dużo kosztów z budżetu Gminy.

 

Ad.5 Stan przygotowań gminy do okresu zimowego :

 1. plan zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników

b) placówki oświatowo – wychowawcze, świetlice wiejskie – Centrum Kultury.

Pan Wójt poinformował, że Zakład Usług Komunalnych będzie zajmował się zimowym utrzymaniem Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo od Pani Dyrektor z Zespołu Szkół w sprawie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia sezonu grzewczego.

 

 

Ad.6 Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ws analizy oświadczenia majątkowego Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice. Przewodniczący oraz Wójt poinformowali o złożonych korektach oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w sprawie analizy oświadczenia Kierownika ZUK-u Boleszkowice Pana Marka Czypara.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Boleszkowice dodając, że zostanie przedstawiona na następnej sesji.

Nikt nie miał uwag i pytań.

 

Ad.7 Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

Brak Dyskusji.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto z Radnych jest za przyjęciem w/w sprawozdania proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za -15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Ad.8 Przyjęcie założeń do projektu budżetu Gminy na 2016 rok.

Brak dyskusji.

 

Ad.9 Podjęcie uchwał w sprawie:

a/zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

 

Na posiedzenie obrad przybyła Pani Barbara Jakubowska Skarbnik Gminy informując, że projekt uchwały został omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy oraz zaproponowała prowadzenie dodatkowych dwóch dotacji na akcyzę w kwocie 67.143,00zł oraz na diety ws wybory -3.540,00zł

Przewodniczący Rady Gminy zapytał kto z Radnych jest za wprowadzeniem w/w dotacji proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za -14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w dotację zostały wprowadzone do projektu uchwały.

W głosowaniu nie brała udziału radna Pani Beata Stankiewicz – nie obecna na sali w trakcie glosowania.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

w głosowaniu: za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta ze zmianami.

W głosowaniu nie brała udziału radna Pani Beata Stankiewicz – nie obecna na sali w trakcie głosowania.

 

b/przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 118 ze zm. ) na rok 2016,

brak dyskusji

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

w głosowaniu: za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta.

W głosowaniu nie brała udziału radna Pani Beata Stankiewicz – nie obecna na sali w trakcie głosowania.

 

C/ ustalenie stawek podatku od środków transportowych,

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o propozycje

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Ciechanowicz – zaproponował pozostawienie stawek na poziomie roku 2015 ale obniżyć pozycje ciągników siodłowych.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za propozycją Komisji Rewizyjnej i w pozycji ciągniki siodłowe powyżej 36 ton gdzie jest 12 pojazdów w Gminie Boleszkowice oraz trzy osie jezdne i więcej obniżyć stawki o 100 zł, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

w głosowaniu: za – 4

przeciw – 11

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek nie przeszedł.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za propozycją Komisji Rewizyjnej i w pozycji trzy i więcej  obniżyć stawki z 1300 zł obniżyć o 100 zł, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

w głosowaniu: za – 3

przeciw – 12

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały na poziomie stawek z 2015 troku, proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na sali 15

w głosowaniu: za – 12

przeciw – 3

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała został przyjęta.

Pani Sekretarka Urzędu Gminy dostarczył pisma z Urzędu Skarbowego, które wpłynęły do Urzędu Gminy ws analizy oświadczeń majątkowy radnych.

 

 

d/ ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

propozycje

Komisja Rewizyjna – zaproponowała pozostawić na poziomie stawek zaproponowanych przez Pana Wójta.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych – również przychyla się do propozycji Pana Wójta

Komisja Rozwoju Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Przewodnicząca Komisji Dorota Rybińska poinformował, że była propozycja aby wyłonić kategorię dotyczącą turystki i wyjść w kierunku przedsiębiorców ponieważ nawet nasza strategi Gminy idzie w kierunku turystyki i dla zasady aby obniżyć 1 zł i przyciągnąć przedsiębiorców do Naszej Gminy ale to musi być inicjatywa ze strony Gminy.

Radny Zbigniew Strzelczyk – zapytał ilu jest takich przedsiębiorców w Naszej Gminie?

Radna Dorota Rybińka – odpowiedziała, że nie robi to tylko dla siebie, szykuje się agroturystyka w Reczycach, jest w Chwarszczanach dodając, że nie składa wniosku formalnego tylko naświetliła sprawę.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały ze stawkami przygotowanymi przez pana Wójta proszę o podniesienie ręki.

 

Stan radnych na sali 15

w głosowaniu: za – 13

przeciw – 1

wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała został przyjęta.

 

 

 

e/  obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.

Propozycje

Komisja Rewizyjna – ustalić stawkę na poziomie 40 zł za q

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych – propozycja na poziomie 40 zł za q

Komisja Rozwoju Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska – propozycja na poziomie 40 zł za q

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za obniżeniem ceny skupu żyta o 13,75 za 1 q i cena wynosiłaby 40 zł za q w Gminie Boleszkowice proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na sali 15

w głosowaniu: za – 15

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała został przyjęta.

 

f / powołane Komisji Statutowej Rady Gminy

Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów w skład Komisji Statutowej, która będzie miała za zadanie opracować nowy statut Gminy Boleszkowice

propozycja Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska to radny Eugeniusz Mroczkowski – wyraził zgodę

propozycja Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych to radna Sabina Bednarz – wyraziła zgodę

propozycja Komisji Rewizyjnej to radny Marcin Ciechanowicz – wyraził zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za propozycjami zgłoszonymi w skład Komisji Statutowej proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

w głosowaniu: za – 13

przeciw – 0

wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że skład komisji statutowej został przyjęty.

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska nieobecna na sali w trakcie głosowania.

Przewodniczący rady Gminy zapytał, kto jest za przyjęciem w/w uchwały z przegłosowany składem osobowym, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za- 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska .

W związku z dostarczeniem analizy oświadczeń majątkowych przewodniczący Rady Gminy powrócił do pkt. 6 i odczytał analizę oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników Urzędu i Jednostek pomocniczych – brak pytań.

 

Ad. 10 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Ciechanowicz odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli ws zbadania umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Radny Zbigniew Strzelczyk przypomniał o zgłoszonym na poprzedniej sesji wniosku ws kalkulacji przejęcia wody .

Salę posiedzeń opuścił radny Krzysztof Włodkowski godz. 13.45.

Pan Wójt Gminy poinformował, że Gmina planuje przejąć wodę dodając, że na przyszłą sesję zostanie przygotowana kalkulacja kosztów z jakimi Gmina będzie musiała się zmierzyć aby przejąć wodę.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

w głosowaniu: za – 14

przeciw – 0

wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 11 Zapytania i wolne wnioski.

Radna Bożena Żwirko zapytała Pana Wójta czy będą jeszcze robione w tym roku dwa mosty w miejscowości Reczyce, czy byłaby możliwość zrobienia zatoczki oraz wiaty przystankowej w Reczycach dodając, że dzieci wychodzą z autobusu w błocie oraz czy będzie zrobiona droga w Reczycach oraz należy dosypać jeszcze materiału obok świetlicy.

Pan Wójt odpowiedział, że pracownicy wykonują dużo prac w Reczycach dodając, że temat drogi w Reczycach jest aktywny i będzie robiony i będzie rozważany temat zastosowania kory asfaltowej, również należy uporządkować sprawę z placem zabaw, temat zatoczki i przystanku będzie na pewno zrobiony jak powiat zacznie remont drogi i dwóch mostów w Reczycach, ponieważ jest to droga powiatowa.

Radna Elżbieta Potapińska zapytała o sytuację w Związku Gmin Dolna Odra.

Pan Wójt Gminy – odpowiedział, że jest gotowy do rozmów po 9 listopada 2015 roku , ponieważ 06 listopada 2015 roku odbędzie się przetarg w ZGDO na odbiór odpadów, w Związku są bardzo duże problemy finansów, ponieważ gro ludzi nie płaci za śmieci i jest to dług na poziomie 2,4 mln zł nieściągalności. Pan Wójt poinformował, że oficjalnie złożył rezygnacje z członka zarządu w ZGDO, ponieważ nie ma profesjonalnego działania, a sam bardzo dużo się angażuje kosztem pracy w Urzędzie Gminy poinformował, że opłata śmieciowa jest formą podatkową i trwa już proces egzekucji. Następnie Pan Wójt poinformował, że Chojna z dniem 01.01.2017 wycofuje się ze Związku Gmin Dolna Odra, dodając, że jeżeli gminy pojedynczo będą się wycofywać ze Związku to zgodnie ze statutem rok należy jeszcze w tym związku być , natomiast jeżeli wszyscy się wycofają to automatycznie Związek się rozwiązuje. Pan Wójt poinformował, że poczynia już rozmowy wstępne dotyczące współpracy ws odbioru śmieci ale na zasadzie jako partnerzy.

Radna Elżbieta Potapińska podziękowała Panu Wójtowi za zorganizowanie odbioru gabarytów.

 

Radna Renata Matuszewska złożyła interpelacje, na które prośbo odpowiedź na piśmie:

 1. Jak została załatwiona sprawa lampy obok świetlicy wiejskiej w Gudziszu oraz kiedy zostanie postawiona?
 2. Co będzie robione dalej ws kanalizacji, na którą została opracowana koncepcja?

 

Radna Sabina Bednarz poinformowała Pana Wójta , że jest osoba chętna, która chciałaby być kierowcą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Namyślinie – Pan Wójt odpowiedział, że musi to przeanalizować.

 

Pan Wójt Gminy opuścił salę posiedzeń i poprosił o zgłoszenie pytań do protokołu godz. 14.15

 

Radna Sabina Bednarz zgłosiła zapytania:

 1. Czy jest możliwość techniczna podłączenia prądu w Namyślinie w hydroforni, aby wieś miała wodę, gdy energetyka odłączy prąd?

 

Radna Agnieszka Stankiewicz zgłosiła zapytania:

 1. Kiedy będzie zrobiony odcinek drogi od oczyszczalni do drogi krajowej ( ok. 500 m )?

2. Ile zostało środków finansowych w 2015 roku na rowy?

 

Pani Aleksandra Gumna Adwokat odpowiedział radnym na zadane pytanie na poprzedniej sesji dot. czy Gmina może zmusić osoby prywatne do zabezpieczenia zagrażających budynków informując, że jako Gmina sami nie wiele możemy zrobić , ewentualnie zgłosić do inspektora budowlanego .

 

Radna Elżbieta Potapińska opuściła salę posiedzeń godz. 14.30

 

Radny Franciszek Ciechanowicz – uważa, że to powinien dopilnować Urząd.

Radny Marcin Ciechanowicz zwrócił się z prośba o przygotowanie na następną sesję listę budynków , które stwarzają zagrożenie – w obrocie prywatnym w Gminie Boleszkowice.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz zapytała Panią Adwokat Aleksandrę Gumną czy w związku z otrzymaną analiza oświadczeń majątkowych radni mają składać korekty.

 

Pani Aleksandra Gumana Adwokat – odpowiedziała, to jest tylko do wiadomości i uważa, że dla bezpieczeństwa warto złożyć korektę.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:

 1. MDW Kruszywa Sp. z o o.- dot. uwzględnienie wniosku o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w porządku sesji .
 2. Odpowiedź Pana Wójta do MDW Kruszywa Sp. z o o. dot. wniosku o przystąpienie do opracowania mpzp – wniosek zostanie potraktowany jako petycja
 3. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice do MDW Sp z o o. - informujące, że wniosek zostanie rozpatrzony przez Pana Wójta Gminy Boleszkowice zgodnie z kompetencjami.
 4. Wolontariat

 

 

 

Ad 11 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie  i zaprosił na następne, które odbędzie się 26 listopada 2015 roku.

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                             Ryszard Stoparek

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-12-2015 12:05:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Łazorczyk 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-12-2015 12:05:57