Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIX/134/2005


Uchwała Nr XXIX/134/2005

Rady Gminy w Boleszkowicach

z dnia 29.04.2005 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. l271 i Nr 214, poz. l806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz 2004 r. Nr l04, poz. l0 i Dz. U. Nr 116, poz. l203 ) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1828 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 112, Nr 137, poz. l304, Nr 203, poz. l966, Nr 213, poz.2081, Nr 228, po oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845 ) Rada Gminy w Boleszkowicach

uchwala . co następuje :

§ l . Ustala się regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Regulamin obowiązuje od dnia l stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/134/2000 z dn.21 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 roku - Karta Nauczyciela wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących pracowników pedagogicznych. W art. 30 ust. 6 nałożono na organy prowadzące obowiązek corocznego określania regulaminu w zakresie:

1. wysokości stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania,

2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

3. wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia o których mowa w art. 3 ust. l pkt. 4 o ile nie zostały one określone w ustawie lub w odrębnych przepisach, w taki sposób, aby średnie wynagrodzenie nauczycieli, składające się z wynagrodzenia zasadniczego i składników o których mowa w pkt. 1-3 odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 KN.

Powyższy regulamin ustala się na okres od l stycznia do 31 grudnia każdego roku. Podlega on uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Jednocześnie zapis art. 42 ust. 7 zobowiązuje organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do określenia:

1. zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

2. zasad udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,

3. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 KN, nauczycieli szkół, o których mowa w art. l ust. 2 pkt l a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 04-05-2005 12:42:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 04-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 04-05-2005 12:42:13