Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 24 września 2015 roku

 

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 24 września  2015 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 12.20

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady X sesji Rady Gminy  i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

 1. Panią Aleksandrę Gumną– Adwokata
 2. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Urzędu

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z przebiegu IX sesji Rady Gminy.
 2. Informacja na temat złożonych wniosków na dofinansowanie zadań zaplanowanych w budżecie gminy na 2016 rok przez Gminę.
 3. Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,
  2. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy zapytuje, kto z radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad ze zmianą proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad ze zmianą  został przyjęta jednogłośnie.

Przyjęty  porządek obrad sesji:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie quorum,
  3. przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z przebiegu IX sesji Rady Gminy.
 2. Informacja na temat złożonych wniosków na dofinansowanie zadań zaplanowanych  w budżecie gminy na 2016 rok przez Gminę.
 3. Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,
  2. zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.
 6. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia

27 sierpnia 2015 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki –

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad.2 Informacja na temat złożonych wniosków na dofinansowanie zadań zaplanowanych w budżecie gminy na 2016 rok przez Gminę.

       Na posiedzenie sesji przybył Pan Krzysztof Fira inspektor ds. promocji i rozwoju gminy informując, że na dzień dzisiejszy naborów nie było oprócz Palcu Bolesława Chrobrego, natomiast są cały czas trwają prace nad uruchomieniem nowego oprogramowania informując, że Komisja Europejska zatwierdziła ogólny zarys, ale nie ma ostatecznych Rozporządzeń. Nowym temat, ukarze się prawdopodobnie w miesiącu styczniu 2016 roku  budowa i modernizacja dróg lokalnych, w miesiącu czerwcu 2016 roku Lider Pojezierza – cały okres oprogramowania to ok. 12 mln zł.    

      W dalszej części radny Zbigniew Strzelczyk zapytał, czy Gmina jest gotowa na pojawienie się środków finansowych z dokumentacjami – na co Pan Krzysztof Fira pracownik Urzędu odpowiedział, że jest Gmina gotowa, tylko należy dopracować lokalną strategię rozwoju Gminy, w której będą ujęte planowane inwestycje dodając, że jednak każda inwestycja musi mieć pokrycie w budżecie gminy, a strategia rozwoju gminy do 10 października 2015 roku ma zostać poddana pod konsultacje społeczne – strategia będzie wyznaczała obecną sytuację Gminy i założenia przyszłościowe, czyli dalszy  plan rozwoju Gminy i będzie obejmowała każde sołectwo.

Ad. 3. Sprawozdanie z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Na posiedzenie sesji przybyła Pani Emilia Juchniewicz kierownik referatu ogólno – organizacyjnego informując, że aktualnie świetlice wiejskie podlegają pod Gminne Centrum Kultury w Boleszkowicach pod nadzorem Pani Aleksandry Bakiewicz Dyrektora Centrum.

Radni uznali, że sprawozdanie z wypoczynku letniego nie jest pełne, ponieważ nie są ujęte wszystkie formy wypoczynku letniego dla dzieci oraz aby, na następne posiedzenie zaprosić Panią Dyrektor Centrum.

Radny Zbigniew Strzelczyk zgłosił wniosek o przesunięcie punktu na następną sesję wraz z uwzględnieniem wszystkich form wypoczynku letniego w Gminie Boleszkowice oraz zaprosić Panią Dyrektor Centrum na obrady sesji.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Zbigniewa Strzelczyka, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                      Przeciw – 0

                      Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4 Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

Sprawozdanie zostało przedstawione na wszystkich stałych komisjach Radny Gminy.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w sprawozdania proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Przerwa 5 min.

Po przerwie przystąpiono do pkt. 5

Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok.

Na posiedzenie obrad przybyła Pani Barbara Jakubowska Skarbnik Gminy informując, że wszystkie zmiany zostały omówione na posiedzeniach komisji plus dodatkowo proponuje wprowadzić dotację w kwocie 1.655,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za wprowadzeniem dodatkowej zmiany do projektu uchwały, którą przedstawiła Pani Skarbnik proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                               Przeciw  – 0

                               Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiana została przyjęta.

W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Włodkowski – nieobecny na sali w trakcie głosowania.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały ws zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok z przegłosowaną zmianą proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta.

W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Włodkowski – nieobecny na Sali w trakcie głosowania.

b/ zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Pani Beata Stankiewicz poinformowała, że komisja nie ma propozycji kontroli.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Dorota Rybińska poinformowała, ze propozycją kontroli komisji jest sprawdzenie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Propozycja radnej Elżbiety Potapińskiej, aby na następną sesję zaprosić Pana Prezesa Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Dębna  .

Radny Zbigniew Strzelczyk zgłosił wniosek do Wójta Gminy, aby na następną sesję przygotować kalkulację kosztów jakie Gmina musiałaby ponieść w związku z przejęciem wody .  

Przewodniczący Rady Gminy, zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem propozycji kontroli dla Komisji Rewizyjnej ws zbadania umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Dębnie, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 12

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymały się – 3

Przewodniczący Rady stwierdził, że propozycja kontroli została przyjęta.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej z przegłosowaną propozycją proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 15

W głosowaniu: za – 15

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się -0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.

Przewodniczący Komisji Marcin Ciechanowicz odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli ws oceny skutków finansowych ponoszonych przez Gminę w związku z wprowadzeniem opłat śmieciowych w porównaniu roku 2012 z rokiem 2014 / protokół w załączeniu /.

Salę posiedzeń opuściła radna Dorota Rybińska godz. 11.30.

Radna Elżbieta Potapińska – oznajmiła, ze Wójt Gminy nie przedstawił jak do tej pory wzrostu stawki członkowskiej w Związku Gmin Dolna Odra mimo tego, że jest w zarządzie Związku.

Przewodniczący Komisji Marcin Ciechanowicz – poinformował, że komisja w protokole wnioskuje, aby wystosować pismo do Związku Gmin Dolna Odra z zapytaniem o uszczegółowienie wzrostu stawki członkowskiej oraz poinformował, że wyszła propozycja na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w obecności Pana Wójta Gminy o zorganizowanie spotkania – konferencji z członkami zarządu Związku Gmin Dolna Odra w Gminnym Ośrodku Kultury w Boleszkowicach.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w protokołu Komisji Rewizyjnej proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                               Przeciw – 0

                               Wstrzymało się- 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania.

Brak.

Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Pani Aleksandra Gumna adwokat zapytał radnej Elżbiety Potapińskiej czy jest usatysfakcjonowana z odpowiedzi – odp. , że tak.

Ad. 9 Wolne wnioski i informacje.

Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy :

 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie – pismo dot. oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady i Pana Wójta Gminy Boleszkowice.
 2. Pan Damian Simiński – pismo ws nieobecności na sesji Rady Gminy.
 3. Czasopismo Plus Biznesu – zachęcenie do prenumeraty – radni nie wyrazili chęci.
 4. Pisma Państwa Aleksandry i Daniela Makrzanowskich oraz Pani Izabeli Wierzbowskiej – pisma ws sprzedaży stodoły wraz z podwórkiem.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sytuacja dotyczy sprzedanej stodoły wraz z podwórkiem dodając, że przetarg odbył się i z informacji uzyskanych od Pana Wójta dot. przetargu usłyszał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Radny Eugeniusz Mroczkowski – poinformował, że odgłos mieszkańców jest takie, że sprzedane zostało właścicielom mieszkań podwórko, a granice biegną przy murach domu oraz  mieszkańcy nie zostali poinformowani o przetargu.

Pani Aleksandra Gumna Adwokat – poinformowała, że przetarg przeprowadzony został na zasadach ogólnych i z normami prawnymi , warunek ogłoszenia o przetargu został spełniony, była informacja na tablicach ogłoszeń i w biuletynie informacji publicznej dodając, że odnośnie kwestii moralnych się nie wypowiada informując, że uchwała również była podjęta i podana do publicznej wiadomości.

Radny Franciszek Ciechanowicz – poinformował, że nigdy nie było mowy, że sprzedane będzie również podwórko ze stodołą.

Pani Aleksandra Gumna Adwokat – poinformował, że uchwała była sporządzona również z załącznikiem graficznym, w którym było wskazane podwórko ze stodołą.  

Radny Eugeniusz Mroczkowski – zapytał Panią Adwokat czy byłyby jakieś konsekwencja jeżeli Pan Wójt unieważniłby przetarg w ciągu 7 dni.

Pani Aleksandra Gymna Adwokat – odpowiedziała, że musiałaby rozważyć tą kwestię na zasadzie, gdy muszą być podstawy prawne do unieważnienia przetargu dodając, że przetarg był nieograniczony i każdy mógł wziąć w nim udział.

4.Pismo Pani Sabiny Szeptuch ws przełożenia dachu na budynku mieszkalnym.

Radni wypracowali stanowisko, aby pismo przekazać według właściwości organowi wykonawczemu z prośbą o przygotowanie na najbliższą sesję kosztorysu przełożenia dachu na budynku mieszkalnym wskazanych w w/w piśmie.

Następnie Przewodniczący komisji Rewizyjnej Marcin Ciechanowicz zgłosił wniosek formalny w imieniu komisji do Pana Wójta o zorganizowanie spotkania – konferencji z zarządem związku Gmin Dolna Odra w Gminnym Ośrodku Kultury w Boleszkowicach.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu nie brała udziału radna Dorota Rybińska nieobecna na sali.  

Radny Zbigniew Strzelczyk zgłosił wniosek formalny do Pana Wójta o przygotowanie i przedstawienie na najbliższej sesji Rady Gminy kalkulacji przejęcia wody ( kalkulacja na przełomie trzech ostatnich lat ).

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w zgłoszonego wniosku proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu nie brała udziału radna Dorota Rybińska nieobecna na sali.  

Radny Franciszek Ciechanowicz poruszył temat zagrażających budynków na ulicy Żeromskiego i Lipowej, aby Gmina zajęła się tym.

Radny Zbigniew Strzelczyk – zwrócił się do Pani Adwokat, aby przedstawiła jakie środki prawne może zastosować Gmina , aby zmusić właścicieli prywatnych posesji do zabezpieczenia tych zagrażających budynków.

Pani Halina Franczuk sołtys wsi Reczyce zaprosiła wszystkich na Festyn Rodzinny organizowany w miejscowości Reczyce w dniu 17 października 2015 roku o godz. 15.00.

Ad 11 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie i zaprosił na następne, które odbędzie się 29 października 2015 roku.

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk 

Przewodniczący Rady Gminy

 Ryszard Stoparek

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-11-2015 08:08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 04-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-11-2015 08:08:33