Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu gminy Boleszkowice ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja

z wykonania budżetu gminy Boleszkowice

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

 

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada informację  z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 rok.

 

Budżet na 2015 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku wynosił po stronie dochodów 11.136.258,00 zł, zaś po stronie wydatków 11.489.643,00 zł.

 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 353.385,00 zł został przeznaczony na spłatę pożyczki.

 

W I półroczu 2015 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

   

 • Uchwałą Rady Gminy Nr V/30/2015 z dnia 26 marca 2015 roku
 • Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 5/F/2015 z dnia 30 marca 2015 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku
 • Uchwałą Rady Gminy Nr VII/41/2015 z dnia 28 maja 2015 roku
 • Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/46/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku
 • Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/F/2014 z dnia 30 czerwca 2015 roku

 

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

 

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 180.756,21 zł w zakresie:

 

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę 153.509,75zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2015;

 

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 1.237,00 zł;

 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o łącznej kwocie 18.090,00zł z przeznaczeniem na:

a)  przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 4.643,00 zł

b) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP  – 13.447,00 zł;  

 

-pomocy społecznej o kwotę 7.919,46 zł, z czego:

a) na wypłatę dodatków zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 968,46 zł

b)  na pomoc finansową dotyczącą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 6.600,00 zł;

c) na pomoc finansową przeznaczoną na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wynikająca z ustawy – 351,00 zł;

 

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 107.930,00 zł w zakresie:

-  edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 12.185,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- oświata i wychowanie w kwocie 82.745,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;

- pomoc społeczna zwiększenie dotacji w zakresie pomocy państwa w dożywianiu – 13.000,00zł .

 

3. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – 87.337,00 złotych.

 

4. Zwiększenie dochodów własnych:

 

1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:

- 1.000,00 zł  zwiększono dochody z tytułu opłat środowiskowych – 1.000,00;

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

 

 

     Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

 

         DOCHODY:

     -    na plan po zmianach  11.513.281,21 zł

 • wykonanie wynosi        7.204.208,91zł
 • co stanowi 62,57 %

 

WYDATKI:

 • na plan po zmianach  11.866.666,21 zł
 • wykonanie wynosi       6.257.645,69 zł
 • co stanowi 52,73 %

 

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

                                                     

Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

%

Wykonania

1

2

3

4

I DOCHODY WŁASNE:

6.626.048,00

4.151.841,12

62,65

 1. Podatki

4.428.000,00

3.219.457,76

72,70

 

 1. od nieruchomości

3.730.000,00

2.854.988,43

76,54

 1. rolny

436.000,00

209.298,17

48,00

 1. leśny

170.000,00

91.874,00

54,04

 1. od środków transportowych

50.000,00

27.139,16

54,28

 1. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

2.000,00

366,00

18,30

 1. od spadków i darowizn

5.000,00

14.450,00

289,00

 1. podatek od czynności cywilno prawnych

35.000,00

21.342,00

60,97

 1. Opłaty

124.702,00

80.377,07

64,45

 1. skarbowa

10.000,00

4.021,60

40,21

 1. eksploatacyjna

30.000,00

212,85

0,70

 1. zajęcie pasa drogowego

39.000,00

38.902,28

99,74

 1. wieczyste użytkowanie gruntów

1.702,00

1.744,98

102,52

      e)   za zezwolenia ze sprzedaży    alkoholu

40.000,00

31.785,19

79,46

      f)   korzystanie ze środowiska

4.000,00

3.710,17

92,75

 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.158.346,00

526.972,90

45,49

 1. w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.146.346,00

514.268,00

44,86

 1. w podatku dochodowym od osób prawnych

12.000,00

12.704,90

105,87

 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

326.600,00

179.531,51

54,96

 1. Dochody z majątku

450.000,00

67.640,90

15,03

 1. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych

20.000,00

7.094,82

35,47

 1. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy

23.200,00

10.521,02

45,34

 1. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek

-

-

-

 1. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami

-

-

-

 1. Spadki, zapisy, darowizny

-

-

-

 1. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

95.200,00

60.245,14

63,28

II SUBWENCJE OGÓLNE:

2.644.501,00

1.536.452,00

58,09

 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.056.083,00

1.242.248,00

60,41

 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

585.569,00

292.782,00

50,0

 1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

2.849,00

1.422,00

49,91

III DOTACJE:

2.242.732,21

1.515.915,79

67,59

 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

1.383.260,21

897.699,79

64,89

 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego

-

-

0

 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

332.930,00

214.164,00

64,33

 1. Dotacje z funduszy celowych

4.500,00

-

-

 1. Dotacje z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

-

-

-

 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

522.042,00

404.052,00

77,4

IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

-

-

-

RAZEM DOCHODY GMINY:

11.513.281,21

7.204.208,91

62,57

 

 

 1. Dochody własne ogółem na plan 6.626.048,00  zł zrealizowano 4.151.841,12 zł, co stanowi 62,65% w tym:

 

 • podatki na plan  4.428.000,00 zł zrealizowano 3.219.457,76 zł, co stanowi 72,70 %,
 • opłaty na plan 124.702,00 zł zrealizowano 80.377,07 zł, co stanowi 64,45%,
 • udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.158.346,00 zł zrealizowano 526.972,90zł, co stanowi 45,49%,
 • dochody jednostki budżetowej na plan 326.600,00 zł zrealizowano 179.531,51 zł, co stanowi 54,96%,
 • dochody z majątku na plan 450.000,00 zł zrealizowano 67.640,90 zł, co stanowi 15,03%,
 • odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 20.000,00 zł zrealizowano 7.094,82 zł, co stanowi 35,47%,
 • opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 23.200,00 zł zrealizowano 10.521,02zł, co stanowi 45,34 %,
 • inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 95.200,00 zł zrealizowano 60.245,14 zł, co stanowi 63,28%.

 

 1. Subwencje ogólne na plan 2.644.501,00 zł zrealizowano  1.536.452,00 zł, co stanowi 58,09%.

 

 1. Dotacje na plan 2.242.732,21 zł zrealizowano 1.515.915,79 zł, co stanowi 67,59%.

 

 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan ----- zł zrealizowano ------, co stanowi 0%

 

         Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za I półrocze 2015 roku wynoszą ogółem: 543.080,30zł i przedstawiają się następująco:

 

 • podatek od nieruchomości 412.225,03 zł (osoby prawne 275.161,05 zł; osoby fizyczne 137.063,98zł)
 • podatek rolny  113.028,07 zł (osoby prawne 10.267,66 zł; osoby fizyczne 102.760,41 zł)
 • podatek od środków transportowych 17.827,20 zł (osoby fizyczne).

 

 Za okres sprawozdawczy umorzono należności z tytułu podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej w kwocie 177,00 zł i  udzielono odroczenia osobom fizycznym w kwocie 43.192,64 zł w tym: podatek od nieruchomości – 37.101,80 zł i podatek rolny 6.090,84 zł . 

 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

 

Rodzaj należności.

Zaległość na 31.12.2014

Zaległość na 30.06.2015

Zmniejszenie zaległości

Wzrost zaległości

Uwagi.

 

1

2

3

4

5

6

Wieczyste użytkowanie gruntów

86,00

275,88

-

189,88

-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

38.141,98

36.938,85

1.203,13

 

-

Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki

66.378,04

43.641,54

22.736,50

-

-

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

5.551,80

5.139,80

412,00

-

Należność Urzędu Skarbowego

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

24.531,92

24.526,32

5,60

-

-

Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

66.716,26

91.386,57

-

24.670,31

-

Podatek rolny (osoby prawne)

6.793,50

6.792,50

1,00

 

-

Podatek rolny (osoby fizyczne)

144.003,65

83.214,36

60.789,29

-

-

Podatek od środków transportowych

1.600,16

3.153,00

-

1.552,84

-

Podatek od czynności cywilno prawnych

200,00

200,00

-

-

Należność Urzędu Skarbowego

Opłata od posiadania psów

-

-

-

-

-

Zaległość z podatków zniesionych (zlikwidowany podatek od środków transportowych)

1.307,53

1.307,53

-

-

-

Wpływy z usług i różnych dochodów

4.971,10

5.208,50

-

237,40

Dochody z Przedszkola

OGÓŁEM :

360.281,94

301.784,85

85.147,52

26.650,43

+30.168,00

 

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi  301.784,85 zł i zmniejszyło  się w stosunku do salda zaległości na koniec 2014 roku o kwotę 58.497,09 zł.

 

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.  Pozostały zaległości  FIDAG Kaleńsko 55.394,58 zł (podatek od nieruchomości 24.526,32 zł; czynsz dzierżawy 30.868,26 zł).

 

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

 

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 6,132,35.
 

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

 

Analizując gospodarkę finansową za I półrocze  2015 roku stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

 

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

 

Do ważniejszych zadań wykonanych w I półroczu  2015 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

 

 1. WE WŁASNYM ZAKRESIE WYKONANO:

 

 1. utrzymanie bieżące porządku i czystości na terenie gminy poprzez koszenie trawy, zamiatanie i grabienie (place zabaw, cmentarze, boiska itp.);
 2. remont świetlicy wiejskiej w Kaleńsku;
 3. remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego;
 4. wycinka drzew (pl. B. Chrobrego, cmentarz Boleszkowice, Wierutno) plus wypożyczenie rębaka koszt ogółem 2.155,95 zł;
 5. wykonanie fundamentów pod przystanki PKS w m. Wyszyna, Chwarszczany;
 6. malowanie pomieszczeń kuchni w Publicznym Gimnazjum;
 7. montaż tablicy ogłoszeniowe w m. Wyszyna oraz przystanku PKS;
 8. naprawa przepustu w Reczycach w stronę lasu;
 9. montaż znaków drogowych;
 10. położenie płytek w Urzędzie Gminy na całym poziomie w piwnicy;
 11. uporządkowano teren na starym targowisku;
 12. czyszczenie rowów melioracyjnych;
 13. ogrodzenie placu zabaw w m. Kaleńsko i częściowe ogrodzenie placu zabaw w m. Chlewice;
 14. montaż słupków do siatkówki na boisku w m. Porzecze i na boisku w szkole podstawowej;
 15. remont pomieszczenia socjalnego w budynku Urzędu Gminy i pomieszczenia po Ośrodku Pomocy Społecznej;

 

2. FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:

 

 1. wykonano centralne ogrzewanie etażowe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kaleńsko wykonawca Zakład Instalatorstwa wod.-kan. I gaz. Jan Kałucki Dębno koszt – 2.000,00 zł, materiał zakupiono z funduszu sołeckiego
 2. wykonano naprawę rowu melioracyjnego pn. Chrobry Boleszkowice” wykonawca Minerały Spółka z o.o. Kostrzyn za kwotę 31.980,00 zł;
 3. Dokonano naprawy drogi szutrowej w m. Boleszkowice ul. Żeromskiego na odcinku 500m wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska Mieszkowice – koszt 4.920,00 zł
 4. Wyłoniono Wykonawcę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2024  wykonawca Grupa Doradczo-Szkoleniowa Joanna Sienkiewicz Szeląg  Białuń  za kwotę 15.000,00 zł /w trakcie realizacji).
 5. Wyłoniono wykonawcę do opracowania programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją  oparta na programie MG wykonawca „Urbanika” Jan Komorowski Poznań za kwotę 7.500,00 zł.
 6. Wykonano „Remont istniejącej drogi w m. Wysoka dz. Nr 149” w stronę kościoła wykonawca TERBUD Czesław Kotliński Kostrzyn za kwotę 86.938,64 zł;
 7. wykonano montaż mebli biurowych do biura USC  wykonawca FOSTER DESING z Gorzowa- kwota 4.716,07 zł;
 8. Wykonano oświetlenie cmentarza komunalnego w m. Namyślin  wykonawca EPS Paweł Soroczyński Boleszkowice za kwotę  6.555,78 zł oraz montaż lamp na kwotę 1.150,00 zł;
 9. Wykonano skruszenie gruzu ceglanego w celu pozyskania materiału na naprawę dróg gminnych wykonawca P.W. Skorobogaty zam. Dębno za kwotę 21.118,85 zł;
 10. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych  do m. Namyślin i Porzecze  w ramach funduszu sołeckiego wykonawca HYDRO WIELKOPOLSKA (zapłata w m-cu VII/2015);
 11. Naprawiono drogę szutrową w Boleszkowicach ul. Poznańska obok GOK Boleszkowice na odcinku 100m wraz z parkingiem – wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska Mieszkowice za kwotę 6.519,00 zł;
 12. Zlecono ułożenie wykładziny rulonowej w pomieszczeniach USC Boleszkowice wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Art.-Flor Świdnica za kwotę 6.277,92 zł;
 13. Zlecono opracowanie opinii urbanistycznej dotyczącej możliwości lokalizacji stacji paliw z infrastrukturą oraz możliwości lokalizacji innych funkcji wykonawca Pracownia Urbanistyczna Szczecin za kwotę 2.829,00 zł;
 14. Wykonano remont klasy nr 9, korytarz i pokój nauczycielski w szkole podstawowej wykonawca EPS Paweł Soroczyński za kwotę 7.500,00 zł;
 15. Montaż oświetlenia w świetlicach wiejskich w m. Gudzisz, Reczyce i Kaleńsko na kwotę – 1650,00zł wykonawca EPS Paweł Soroczyński Boleszkowice;
 16. Naprawa szafy sterowniczej na oczyszczalni ścieków – wykonawca EPS Paweł Soroczyński Boleszkowice na kwotę -1.100,00 zł
 17. Remont pompy z przepompowni – wykonawca ZPR POM-ELTER Spółka z o.o. Pyrzyce – koszt 885,60 zł;
 18. Remont samochodu Mercedes wykonawca TRANZBET Grzegorz Łoś Boleszkowice koszt - 1.221,00 zł;
 19. Demontaż i montaż drzwi w mieszkaniu komunalnym w m.  Namyślin wykonawca Stępnikowski Wysoka – 900 zł;

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

  

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

Wykonania

Inwestycje, z tego:

1.041.261,37

632.558,73

60,74

 • komputeryzacja Urzędu Gminy

20.000,00

-

0

 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boleszkowice i Wysoka

108.000,00

-

-

 • Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice

523.124,00

500.479,62

95,67

 • Remont nawierzchni bitumicznej oraz

chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego I etap

 

189.410,00

 

114.087,91

63,48

 • Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa przejścia przez m. Namyślin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127”

 

10.000,00

 

1.525,20

15,25

 • Wykonanie drogi w m. Wysoka z polbruku w stronę kościoła

100.000,00

-

-

 • Założenie oświetlenia ulicznego (solary) ul. Spacerowa i Żwirowa w m. Boleszkowice

 

18.409,24

 

-

-

 • Założenie c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Chwarszczany

12.318,13

-

-

 • Zakup koparki przedsiębiernej i kosiarki bijakowej

50.000,00

16.466,00

32,93

 • Komputeryzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

10.000,00

-

-

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:

5.284.262,70

2.934.411,05

55,53

 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki ZUS i Fundusz Pracy

3.931.062,00

928.291,70

2.073.264,25

500.796,05

52,74

53,95

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

191.213,00

143.413,25

75,0

Wydatki na obsługę długu publicznego

100.000,00

40.301,51

40,30

Pozostałe wydatki

5.249.929,14

2.506.961,15

47,75

OGÓŁEM WYDATKI:

11.866.666,21

6.257.645,69

52,73

        

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.420,00 zł.

           

 

 

DŁUG PUBLICZNY:

           

Dług publiczny na początku 2015roku wynosił  2.307.293,20zł.

 

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 153.618,00, z, czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie   

  12.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie     

  24.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie    

  30.018,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

  Barlinku – 57.600,00zł;

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  12.000,00 zł

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  18.000,00 zł

 

 

         Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.153.675,20 zł:

 

 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 252.520,00 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 561.280,00 zł
 • pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 105.450,00 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 419.000,00 zł;
 • pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 205.947,20 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 100.000,00 zł,
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej  S.A. Koszalin – 59.302,00 zł,
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 450.176,00 zł,

 

 

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH.

 

 

W      I        półroczu 2015 roku w ramach wydatków bieżących zakończono realizacje programu z  PROW 2007-2013:

1. „Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w miejscowości  Boleszkowice”. Łączna wartość projektu – 491.869,62 zł (Dofinansowanie – 316.715 zł, wkład własny – 175.154,62 zł.
Stan:  Projekt zakończony, zwrot dotacji otrzymano.
 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

 

         Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 632.558,73 zł :

 

- w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników w m. Boleszkowice wzdłuż ulicy Żeromskiego i Poniatowskiego w kwocie 114.087,91 zł ;

2) Zagospodarowanie Placu Bolesława Chrobrego w m. Boleszkowice – 500.479,62 zł

3) Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa przejścia przez m. Namyślin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 127” w kwocie - 1.525,20 zł;

 

 - w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA

-        Zakup kosiarki bijakowej – 16.466,00 zł

 

         Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 10-11.

 

W zakresie wydatków pomocy społecznej w  2013 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 1.071.008,64 zł /w tym: dodatki mieszkaniowe  w kwocie – 12.856,14 zł i prace społeczno-użyteczne  w kwocie - 5.718,60 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

 

Boleszkowice, dnia 18.08.2015 rok

Sporządziła: Barbara Jakubowska

Skarbnik Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 09-09-2015 10:09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 09-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 09-09-2015 10:09:43