Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 stycznia 2015 roku

 PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 stycznia 2015 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 10.00

Godzina zakończenia obrad 16.30

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady III sesji Rady Gminy i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

 1. Pana Jana Krzywickiego – Wójta Gminy
 2. Pani Aleksandra Gumna - Prawnik
 3. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Gminy
 4. Panią Monikę Kwaśniak – Kierownika Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
 5. Panią Jolantę Moszkowską – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

 

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 13 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad sesji.

 

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu II sesji Rady Gminy.

2.Informacja na temat utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach ” oraz podjęcie uchwał                   w sprawie:

2.1 zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Filii

       Bibliotecznej w Namyślinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

2.2.  utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne 

      Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ”.

3.Informacja na temat funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ”                                   w Boleszkowicach.

4.Informacja na temat przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek wielkości                          w obrębie miejscowości Gudzisz, w gminie Boleszkowice.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice,

6.2. sprzedaży udziału w działce i nieruchomości zabudowanych będących własnością 

      Gminy Boleszkowice,

6.3 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy

      Boleszkowice położonych w m. Kaleńsko,

6.4. sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości

      Reczyce,

6.5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na

       rok 2015.

 

6.6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

        Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2015 rok/

6.7. zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

      6.8. ustalenia wysokości diet oraz kosztów przejazdów dla sołtysów.

      6.9. zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących radnym,

      6.10. zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego i

             Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice.

7.Uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2015 rok w tym podjęcie uchwał w sprawie:

a/ uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad – zatwierdzenie planu Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2015 roku – kto z radnych jest za proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został rozszerzony o pkt. 8 w brzmieniu – „ Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na i półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianą proszę o podniesienie ręki – porządek przyjęty jednogłośnie ze zmianą.

Przyjęty porządek obrad sesji.

 

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu II sesji Rady Gminy.

2.Informacja na temat utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach ” oraz podjęcie uchwał                   w sprawie:

2.1 zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Filii

       Bibliotecznej w Namyślinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

2.2.  utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne 

      Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ”.

3.Informacja na temat funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ”                                   w Boleszkowicach.

4.Informacja na temat przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek wielkości                          w obrębie miejscowości Gudzisz, w gminie Boleszkowice.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice,

6.2. sprzedaży udziału w działce i nieruchomości zabudowanych będących własnością 

      Gminy Boleszkowice,

6.3 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy

      Boleszkowice położonych w m. Kaleńsko,

6.4. sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości

      Reczyce,

6.5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na

       rok 2015.

 

6.6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

        Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2015 rok/

6.7. zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

      6.8. ustalenia zasad przysługiwania  diet dla sołtysów.

      6.9. zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących radnym,

      6.10. zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego i

             Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice.

7.Uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2015 rok w tym podjęcie uchwał w sprawie:

a/ uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026.

8.Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy na I półrocze 2015 roku.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia 30 grudnia  2014 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki – wniosek przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 2 Informacja na temat utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach ” oraz podjęcie uchwał                   w sprawie:

2.1 zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Filii

       Bibliotecznej w Namyślinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

2.2.  utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne 

      Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ”.

 

     Wyżej wymienią informację przedstawiła Pani Monika Kwaśniak kierownik Książnicy Pomorskiej w Szczecinie informując, że przy powołaniu nowej Instytucji Kultury będzie można strać się o dofinansowanie środków finansowych.

Pan Wójt Gminy poinformował o powstaniu nowej organizacji i uporządkowaniu kolejnego etapu.

Radna Renata Matuszewska  - zgłosiła wniosek o wpisanie do statutu w § 7 nowej jednostki również świetlice wiejską w Chlewicach.

Po debacie wypracowano stanowisko, aby dopisać do statutu świetlice wiejską w Chlewicach z dopiskiem – że z chwilą dopuszczenia budynku do użytku publicznego.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za dopisaniem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałami w sprawie:

2.1.zamiaru likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach i Filii

      Bibliotecznej w Namyślinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały, proszę o podniesienie reki

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

2.2.  utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „ Gminne 

 Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ”.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały z uwzględnieniem przegłosowanej zmiany, proszę o podniesienie reki

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianą została podjęta jednogłośnie.

 

Przystąpiono do pkt. 4

 

Ad. 4 Informacja na temat przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek wielkości                          w obrębie miejscowości Gudzisz, w gminie Boleszkowice.

Informację przedstawił Pan Wójt Gminy, poinformował radnych o przeprowadzonych konsultacjach społecznych, o inicjatywnej grupie oraz zwrócił się do Rady Gminy, aby zajęła swoje stanowisko ws inwestycji Farmy Norek. Poinformował również o opublikowaniu raportu i każdy ma prawo wnieść swoje uwagi oraz listy, która jest wyłożona w sekretariacie Urzędu Gminy , aby każdy mógł zająć swoje stanowisko co do omawianej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pismach z Fundacji Zielonej Doliny i Warty, którzy wyrażają swój sprzeciw  do inwestycji i pismo od Pana Milczarka, który również zajął swoje stanowisko w omawianej sprawie i przedstawił je również  na sesji Rady Gminy.

Wójt Gminy poinformował o opinii Lasów Państwowych Dębno – w której zaznaczyli, że w        okolicy , gdzie miałaby powstać ferma norek odnaleziono gniazdo bociana czarnego oraz  przekazał informacje, że teraz należy czekać na decyzję z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Następnie głos zabrał pan Marcin Milczarek informując, że dobrym pomysłem byłoby się włączyć do akcji protestacyjnej ogólnopolskiej , jako norka zwierze szkodnik ponieważ warto wspólnie działać.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał przygotowane stanowisko dla Rady Gminy ws inwestycji norek i zapytał, radnych kto jest za odczytanym stanowiskiem proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy Boleszkowice jednogłośnie podjęła negatywne stanowisko dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek o wielkości 38,75 DJP na działce nr 213/5 we wsi Gudzisz, w Gminie Boleszkowice.

 

Przerwa 5 min.

Po przerwie przystąpiono do pkt. 3 dot. informacja na temat funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ” w Boleszkowicach.

 

Ad. 3 informacja na temat funkcjonowania Ludowego Klubu Sportowego „ Chrobry ”                    w Boleszkowicach.

Z powodu nie przybycia Pana Prezesa Ludowego Klubu Sportowego „ LKS Chrobry ” w/w informacja nie została przedstawiona.

 

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 

W sprawozdaniu Pan Wójt poinformował radnych o spotkaniu z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w celu omówienia sytuacji dotyczącej rodziny z Boleszkowic, o spotkaniu w Myśliborzu – spotkanie dot. omówienia stanu dróg, o spotkaniu roboczym z Panią Prezes projektu „ Twórcza Szkoła ”.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania Pana Wójta proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

 

Ad. 6 podjęcie uchwał w sprawie:

6.1. przyjęcia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Boleszkowice,

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

 

 

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta . 

 

6.2. sprzedaży udziału w działce i nieruchomości zabudowanych będących własnością 

      Gminy Boleszkowice,

 

Odczytane pisma od państwa Krawczyk i Pana Wójta Gminy – nikt z radnych nie zabrał głosu.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta jednogłośnie. 

 

6.3 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będących własnością Gminy

      Boleszkowice położonych w m. Kaleńsko,

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta . 

 

6.4. sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości

      Reczyce,

 

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta . 

 

 

6.5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boleszkowice na

       rok 2015.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta . 

W głosowaniu nie brała udziału radna Renata Matuszewska – nieobecna na Sali w trakcie głosowania.

 

6.6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

        Alkoholowych Gminy Boleszkowice na 2015 rok.

Projekt uchwały omówiony na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta . 

 

6.7. zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

 

Przystąpiono do wyznaczania przewodniczących zebrań wiejskich

w miejscowości Wysoka, zaproponowano Panią Jolantę Szczepaniak – wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana pani Jolanta Szczepaniak obecna Pani sołtys.

 

w miejscowości Porzecze, zaproponowano Panią Sabinę Bednarz  – wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana radna Sabina Bednarz.

 

 

w miejscowości Chlewice, zaproponowano Panią Dorotę Rybińska  – wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana radna Dorota Rybińska.

 

w miejscowości Namyślin, zaproponowano Panią Dorotę Rybińska  – nie wyraziła zgody

Następnie zaproponowana radnego Marcina Ciechanowicz – wyraził zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania został wybrany radny Marcin Ciechanowicz.

 

 

w miejscowości Boleszkowice, zaproponowano Panią Małgorzatę Szczepanik  –  wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana radna Małgorzata Szczepanik.

 

 

w miejscowości Reczyce, zaproponowano Panią Renatę Matuszewską  –  wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana radna Renata Matuszewska.

 

 

w miejscowości Gudzisz, zaproponowano Panią Renatę Matuszewską  –  wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana radna Renata Matuszewska.

 

w miejscowości Kaleńsko, zaproponowano Panią Sabinę Bednarz  –  wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania została wybrana radna Sabina Bednarz..

 

w miejscowości Chwarszczany, zaproponowano Pana Eugeniusza Mroczkowskiego –wyraziła zgodę

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za zgłoszoną kandydaturą na przewodniczącego zebrania wiejskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że przewodniczącym zebrania został wybrany radny Eugeniusz Mroczkowski.

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały z wprowadzonymi zmianami proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz opuściła salę posiedzeń. 

 

 

      6.8. ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Dorota Rybińska poinformowała o propozycji komisji ws ustalenia diet sołtysom w wysokości 200 zł

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Pani Beata Stankiewicz poinformowała o propozycji komisji ws ustalenia diety sołtysom w wysokości 300 zł.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Ciechanowicz poinformował o propozycji komisji ws ustalenia diet dla sołtysów w wysokości 200 zł.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem propozycji Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego w wysokości 300 zł proszę o podniesienie ręki

 

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 4

                        Przeciw – 5

                        Wstrzymało się – 3

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka nie została przyjęta.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki w kwocie 200 zł ustalenia diety dla sołtysów, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się 4

Przewodniczący Rady zarządził powtórne głosowanie w tej samej sprawie i zapytał, to z radnych jest przyjęciem stawki 200 zł, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 4

                        Wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka 200 zł został przyjęta.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws ustalenia  zasad przysługiwania diet z poprawką w § 3, że uchwała wchodzi w życie od dnia 01 lutego 2015 roku, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 9

                        Przeciw – 2

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała został podjęta z uwzględnioną poprawką.

W głosowaniu nie brała udziału radna Sabina Bednarz – nieobecna na Sali w trakcie glosowania.

 

Przerwa 5 min.

Po przerwie powrócono do uchwały ws zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów z powodu zmiany przewodniczącego zebrania w miejscowości Wysoka, aby była to osoba z pośród radnych Rady Gminy Boleszkowice i tak zaproponowano na przewodniczącego zebrania w miejscowości Wysoka zamiast Pani Jolanty Szczepaniak, która jest sołtysem wsi Wysoka, radną Panią Beatę Stankiewicz.

Przewodniczący Rady zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem w/w zmiany do podjętej uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zebrania wiejskiego w miejscowości Wysoka,  proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu; za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się -0

Przewodniczący Rady stwierdził, że zmiana został przyjęta jednogłośnie.

 

Następnie Przewodniczący zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysa z uwzględnioną zmianą proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie ze zmianami.

 

Na sekretarza obrad wybrano radną Dorotę Rybińską z powodu nieobecności radnej Agnieszki Stankiewicz. 

 

 

      6.9. zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących radnym,

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Dorota Rybińska poinformowała o propozycji komisji ws ustalenia diet przysługującym radnym w wysokości za posiedzenia komisji 200 zł, za obrady sesji 200 zł, i przewodniczący komisji 250 zł.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego pani Beata Stankiewicz poinformowała o propozycji komisji ws ustalenia diet przysługującym radnym w wysokości za posiedzenia komisji 150 zł, za obrady sesji 250 zł, i przewodniczący komisji 200 zł.

 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Marcin Ciechanowicz poinformował o propozycji komisji ws ustalenia diet przysługującym radnym w wysokości za posiedzenia komisji 200 zł, za obrady sesji 230 zł, i przewodniczący komisji 250 zł.

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za ustaleniem kwoty diety w wysokości 250 zł za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu; za – 6

                        Przeciw – 6

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady zarządził powtórne głosowanie i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki w kwocie 250 zł za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 5

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że została przyjęta stawka 250 zł za udział w posiedzeniu sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 200 zł  za udział w posiedzeniu komisji proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 2

                        Przeciw – 10

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka nie została przyjęta.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 150 zł za udział radnego w posiedzeniu komisji proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

Głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 2

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka za udział w posiedzeniu komisji wynosi 150 zł

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 250 zł dla Przewodniczącego komisji proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za - 0

                        Przeciw – 11

                        Wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka 250 zł nie została przyjęta.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 200 zł dla Przewodniczącego komisji proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu; za – 10

                        Przeciw – 1

                        Wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka została przyjęta w wysokości 200 zł dla Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Boleszkowice.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws zasad otrzymywania oraz wysokości diet przysługujących radnym z uwzględnieniem przegłosowanych stawek proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 11

                        Przeciw – 1

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

 

 

      6.10. zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego i

             Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice.

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz  Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pani Dorota Rybińska poinformowała o propozycji komisji ws ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1100 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 500 zł.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego pani Beata Stankiewicz poinformowała o propozycji komisji ws ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1010 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 560 zł.

 

 

 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Pan Marcin Ciechanowicz poinformował o propozycji komisji ws ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1000 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 550 zł.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 1100 zł dla Przewodniczącego Rady Gminy proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 4

                        Przeciw – 6

                        Wstrzymały się – 2

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w stawka nie została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 1010 zł dla Przewodniczącego Rady Gminy proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 3

                        Przeciw – 8

                        Wstrzymały się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w stawka nie została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 1000 zł dla Przewodniczącego Rady Gminy proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 3

                        Wstrzymały się – 2

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w stawka została przyjęta. 

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 560 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 1

                        Przeciw – 10

                        Wstrzymały się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w stawka nie została przyjęta. 

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 550 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 6

                        Przeciw – 5

                        Wstrzymały się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w stawka  została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws  zasad otrzymywania i wysokości diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boleszkowice z uwzględnieniem przegłosowanych stawek, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu; za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

 

 

 

7.Uchwalenie budżetu Gminy Boleszkowice na 2015 rok w tym podjęcie uchwał w sprawie:

 

W rozmowie przy uchwaleniu budżetu na 2015 rok został poruszony temat hydroforni w Namyślinie, gdzie Wójt Gminy poinformował, że czekamy na uruchomienie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie , kto z radnych jest

za przesunięciem 20 tyś zł z oświetlenia w Gudziszu / lampa obok świetlicy wiejskiej w Gudziszu / z przesunięciem do działu ws opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu; za – 8

                        Przeciw – 2

                        Wstrzymały się – 2

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 

Następnie radny Marcin Ciechanowicz zgłosił wniosek ws przesunięcia 100 tyś zł z inwestycji drogi w Wysokiej i 25 tyś z zakupu koparki w gospodarce komunalnej  z przesunięciem 45 tyś zł na ulicę Żwirową  i 80 tyś zł na chodnik na ulicy Żeromskiego dodając, że takie środki były już wprowadzone do budżetu gminy na 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Marcina Ciechanowicz, aby przesunąć kwotę 25 tyś zł z paragrafu gospodarki komunalnej na zakup koparki z przeznaczeniem na ulicę Żwirową proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 4

                        Przeciw – 4

                        Wstrzymały się – 4

Przewodniczący Rady zarządził powtórne głosowanie i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Marcina Ciechanowicz aby przesunąć kwotę 25 tyś zł z paragrafu gospodarki komunalnej na zakup koparki z przeznaczeniem na ulicę Żwirową proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 5

                        Przeciw – 6

                        Wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Marcina Ciechanowicz, aby przesuną kwotę 100 tyś zł z inwestycji drogi w Wysokiej  na chodniki na ulicy Żeromskiego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 1

                        Przeciw – 7

                        Wstrzymały się – 4

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

 

 

Przystąpiono do głosowania  nad uchwaleniem budżetu gminy na 2015 rok.

 

a/ uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok,

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za uchwaleniem budżetu gminy Boleszkowice na 2015 rok, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 12

                  Przeciw – 0

                  Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ws uchwalenia budżetu została podjęta jednogłośnie.

 

b/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2015-2026.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 12

W głosowaniu: za – 12

                  Przeciw – 0

                  Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

Radna Dorota Rybińska opuściła salę posiedzeń.

 

Ad. 8 Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i stałych komisji na I półrocze 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2015 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w planu proszę o podniesienie reki.

Stan radnych na Sali 11

W głosowaniu: za – 11

                        Przeciw - 0

                        Wstrzymało się - 0

Przewodniczący Rady stwierdził, ż w/w plan został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Pani Beata Stankiewicz przedstawiła plan pracy komisji na I półrocze 2015 roku.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w planu proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 11

W głosowaniu: za – 11

                        Przeciw - 0

                        Wstrzymało się - 0

Przewodniczący Rady stwierdził, ż w/w plan został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marcin Ciechanowicz przedstawił plan pracy komisji na I półrocze 2015 roku

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w planu proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 11

W głosowaniu: za – 11

                        Przeciw - 0

                        Wstrzymało się - 0

Przewodniczący Rady stwierdził, ż w/w plan został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i ochrony Środowiska na I półrocze 2015 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w planu proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 11

W głosowaniu: za – 11

                        Przeciw - 0

                        Wstrzymało się - 0

Przewodniczący Rady stwierdził, ż w/w plan został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacji i zapytań nie było.

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Pan Wójt Gminy oraz zwrócił się do radnych z prośba aby zaakceptowali dofinansowanie gminy Boleszkowice w kwocie 10 tyś zł do transportu PKS / potrzebna wstępna akceptacja radnych / oraz zwrócił się do radnych o wydelegowanie Wójta Gminy do Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu / pismo odczytane / - radni wyrazili zgodę.

 

Radny Franciszek Ciechanowicz opuścił salę posiedzeń.

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:

 1. Starostwo Powiatowe Myślibórz dot. wydelegowanie Wójta Gminy do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, kto z radnych jest za wydelegowaniem Wójta Gminy Boleszkowice do Rady Zatrudnienia, proszę o podniesienie ręki?

San radnych na Sali 10

W głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że Wójt Gminy został wydelegowany do Rady Zatrudnienia.

 1. Pismo Mieszkańcy Chwarszczan – pismo ws bezpieczeństwa na drodze
 2. Związek Gmin Dolnej Odry pismo wystosowane do Wojewody Zachodniopomorskiego.
 3. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego
 4. Komisarz Wyborczy Szczecin – stwierdzenie wygaśnięcia mandatu.
 5. Pan Grzegorz Opala pismo ws drogi
 6. Fundacja Zielonej dolni – pismo ws norek
 7. Pan M. Milczarek – pismo ws norek
 8. Pismo od Wójta Gminy Boleszkowice ws odpowiedzi dla Joanny i Piotra Olejniczak.

 

Następnie zostały poruszone sprawy różne dotyczące dróg , lamp oraz temat ws dofinansowanie od każdego radnego, który wyrazi chęć kwoty 50 zł na zakup zabawek do przedszkola i poruszony temat odtworzenia Izby Pamięci w Boleszkowicach, podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach.

 

 

Ad 10 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie i zaprosił na następną , która odbędzie się 26 lutego 2015 roku.

 

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Ryszard Stoparek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 11-03-2015 07:49:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 11-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 11-03-2015 07:49:54