Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ

Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

 

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice

Godzina rozpoczęcia obrad 12.00

Godzina zakończenia obrad 16.00

 

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Stoparek otworzył obrady II sesji Rady Gminy i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:

  1. Pani Aleksandra Gumna - Prawnik
  2. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Gminy

 

 

Przewodniczący  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.

 

 Proponowany porządek obrad sesji.

1.Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji,

b/ stwierdzenie quorum,

c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,

d/ przyjęcie protokołu z przebiegu I sesji Rady Gminy,

2.Złożenie ślubowania przez radnego Pana Franciszka Ciechanowicza i Pana Krzysztofa Włodkowskiego.

3.Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę w 2014 roku.

4.Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem potrzeb osób starszych, samotnych            

 i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

6.Analiza projektu budżetu Gminy Boleszkowice na 2015 rok.

7.Podjęcie uchwał w sprawie:

7.1. zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok,

7.2. wprowadzenie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice             

       na lata 2014-2022,

7.3. uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy 

       Boleszkowice,

7.4. w sprawie zmiany do uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28  

       listopada 2014 roku.

      7.5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i informacje.

11.Zamknięcie obrad.

 

Radna Sabina Bednarz zgłosiła wniosek ws wycofania pkt. 5 z porządku obrad dot. sprawozdania Wójta Gminy za okres międzysesyjny. 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

 

 

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 1

                        Przeciw – 10

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w wniosek nie został przyjęty.

W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Włodkowski i radny Franciszek Ciechanowicz – radni przed złożeniem ślubowania.

 

Następnie radna Renata Matuszewska zgłosiła wniosek, aby sprawozdanie Pana Wójta pozostała w porządku obrad sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 13

W głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 1

W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Włodkowski i radny Franciszek Ciechanowicz – radni przed złożeniem ślubowania.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w wniosek został przyjęty.

Na posiedzenie obrad przybyła radna Dorota Rybińska.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad proszę o podniesienie ręki – porządek obrad przyjęty jednogłośnie. 

W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Włodkowski i radny Franciszek Ciechanowicz – radni przed złożeniem ślubowania.

 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek ws przyjęcia protokołu z sesji z dnia 28 listopada 2014 roku i zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki – wniosek przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu nie brał udziału radny Krzysztof Włodkowski i radny Franciszek Ciechanowicz – radni przed złożeniem ślubowania.

 

Ad. 2 Złożenie ślubowania przez radnego Pana Franciszka Ciechanowicza i Pana Krzysztofa Włodkowskiego

Przewodniczący Rad poinformował, że zgodnie z art.23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego składają ślubowanie, następującej treści:

„Wierny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

Następnie radny Krzysztof Włodkowski i radny Franciszek Ciechanowicz wypowiadali słowo „ślubuję”.

Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady gratuluje i stwierdza, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Boleszkowice.

Ad. 3 Informacja na temat realizacji inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę w 2014 roku.

Na posiedzenie obrad przybył Pan Włodzimierz Mazur inspektor ds. budownictwa przedstawiając informację na temat organizacji przetargów i zapytań ofertowych oraz odbyła się rozmowa na temat koncepcji kanalizacji miejscowości nadodrzańskich oraz modernizacji hydroforni w Namyślinie, gdzie Pan W. Mazur poinformował radnych, że na obecną chwile odchodzi się od modernizacji hydroforni w Namyślinie oraz padło pytanie czy jest planowany trzeci etap inwestycji na Osiedlu w Boleszkowicach na co Pan W. Mazur odpowiedział, że jest to pytanie do Pana Wójta.

 

Ad. 4Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem potrzeb osób starszych, samotnych  i rodzin najbardziej potrzebujących wsparcia w okresie zimowym.

 

Informacja została przedyskutowana na posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Gminy – pytań nie było.

 

Ad. 5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.

 

W sprawozdaniu Pana Wójta została przedstawiona informacja przez Pana Sekretarza Gminy odnośnie podniesienie cen za śmieci w Gminie, które będą obowiązywały od 01 marca 2015 roku tj. zbiórka selektywna cena za os. 11 zł, zbiórka mieszana za os. 17 zł.

Następnie zostały zgłoszone pytania dla Pana Wójta przez radnego Marcina Ciechanowicz i radną Renatę Matuszewską.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania Pana Wójta proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 8

                        Przeciw – 2

                        Wstrzymało się – 4

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w sprawozdanie zostało przyjęte.

 

Ad. 6 Analiza projektu budżetu Gminy Boleszkowice na 2015 rok.

 

Na posiedzenie obrad przybyła Pani Barbara Jakubowska Skarbnik Gminy.

Radny Marcin Ciechanowicz zgłosił wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną, aby zmniejszyć środki finansowe w paragrafie 71004 – o 20 tyś z przeznaczeniem na dostawienie lampy przy świetlicy wiejskiej w Gudziszu.

W dalszej część głos zabrał Pan Edmund W. ws złożonego pełnomocnictwa szczegółowego.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że porządek obrad zależy od Przewodniczącego Rady Gminy i pana podanie nie zostało uwzględnione w porządku obrad.

Pani Prawnik poinformowała, że pełnomocnictwo zostanie odczytane we wolnych wnioskach i zostanie podjęta decyzja w tej sprawie przez radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za wnioskiem zgłoszonym przez Przewodniczącego komisji rewizyjnej proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

            Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 

Następnie Radny Marcin Ciechanowicz zapytał Panią Skarbnik dlaczego nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok środki finansowe, które zostały wprowadzone do budżetu w 2014 roku na chodniki ulica Żeromskiego - górny odcinek, 45 tyś zł było zaplanowane na ulicę Żwirową i Spacerową, na co Pani Skarbnik odpowiedziała, że będą wprowadzane sukcesywnie w 2015 roku z wolnych środków dodając, że o więcej informacji proszę pytać Pana Wójta.

Radny Zbigniew Strzelczyk – zgłosił o ujęcie w budżecie zakończenie inwestycji na Osiedlu w Boleszkowicach ?

Radny Krzysztof Włodkowski – zapytał dlaczego nie jest ujęte w budżecie kwota 30 tyś na remont świetlicy wiejskiej w Chlewicach?

W/w pytania zostały zgłoszone do protokołu do Pana Wójta Gminy Boleszkowice.

 

Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawie:

 

7.1. zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok,

Pani Barbara Jakubowska Skarbnik Gminy poinformowała o dodatkowych zmianach w projekcie budżetu gminy na 2014 rok: zwiększenie dochodu o 12.854,10 zł, zmniejszenie wydatków o 7.936,41 zł, zwiększenie dochodów o 20.790,51 zł.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała ze zmianami została podjęta jednogłośnie. 

 

7.2. wprowadzenie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice          na lata 2014-2022,

 

Pani Skarbnik poinformowała radnych, że podjęte zmiany w budżecie na 2014 rok automatycznie zostaną również wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały ze zmianami proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 11

                        Przeciw – 2

                        Wstrzymało się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

 

 

7.3. uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy 

       Boleszkowice,

 

Radny Marcin Ciechanowicz zgłosił wniosek komisji rewizyjnej aby w projekcie w/w uchwały w § 15 dopisać , wyrażenie – „ natomiast zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych ”

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały z uwzględnioną zmianą proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

7.4. w sprawie zmiany do uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28  

       listopada 2014 roku.

 

Projekt uchwały przedyskutowany na posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Gminy – pytań nie będzie.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali: 14

W głosowaniu: za – 13

                        Przeciw – 1

                        Wstrzymało się – 0

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

      7.5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Boleszkowice.

 

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy przedstawili propozycje wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Radny Marcin Ciechanowicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej : wynagrodzenie zasadnicze – 5.200 zł, dodatek funkcyjny – 1.600 zł, dodatek specjalny 20 %

Radna Beata Stankiewicz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego: wynagrodzenie zasadnicze – 5.900 zł, dodatek funkcyjny – 1.900 zł, dodatek specjalny – 20 % .  

Komisja Rozwoju, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska : wynagrodzenia zasadnicze – 5.400 zł, dodatek funkcyjny – 1.700 zł, dodatek specjalny – 25 %

 

Radny Kazimierz Mita zgłosił wniosek formalny o przerwę w obradach.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem zgłoszonego wniosku proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymały się – 4

Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty i ogłosił 5 min. przerwę.

 

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad stawkami dot. wynagrodzenia zasadniczego.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 5.900 zł wynagrodzenia zasadniczego proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 3

                        Przeciw -  11

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka nie została podjęta.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 5.400 zł wynagrodzenia zasadniczego proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 7

                        Wstrzymało się – 0

Przystąpiono do powtórnego głosowania.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 5.400 zł wynagrodzenia zasadniczego, proszę o podniesienie ręki

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 6

                        Wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka została przyjęta w kwocie 5.400 zł wynagrodzenie zasadnicze.

 

Przystąpiono do głosowania na stawką dot. dodatku funkcyjnego.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto jest za stawką 1.900 zł dodatku funkcyjnego proszę o podniesienie ręki.

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 3

                        Przeciw – 11

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka nie została przyjęta.

 

Przewodniczący Rady, kto z radnych jest za stawką 1.700 zł dodatku funkcyjnego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 7

                        Przeciw – 7

                        Wstrzymało się -0

Przystąpiono do powtórnego głosowania.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 1.700 zl dodatku funkcyjnego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 6

                        Przeciw – 8

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka nie została przyjęta.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 1.600 zł dodatku funkcyjnego proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 9

                        Przeciw – 2

                        Wstrzymały się – 3

Przewodniczący Rady stwierdził, że stawka została przyjęta w wysokości 1.600 zł.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za ustaleniem dodatku specjalnego w wysokości 25 % proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 4

                        Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że dodatek specjalny został przyjęty w wysokości 25 %.

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały ws wynagrodzenia Wójta Gminy z przegłosowanymi stawkami i zapytał, kto z radnych jest za podjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymało się – 4

Przewodniczący Rady stwierdził, że w/w uchwała została podjęta.

 

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych.

 

Interpelacji i zapytań nie było.

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych nie było.

 

Ad. 10. Wolne wnioski i informacje.

 

Radna Dorota Rybińska zwróciła się do radnych , aby opracować na najbliższe lata strategię rozwoju Gminy.

 

Radna Sabina Bednarz – zgłosiła wniosek, aby na następną sesje do porządku obrad wprowadzić punkt ws podwyżek dla radnych.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 10

                        Przeciw – 3

                        Wstrzymała się – 1

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 

 

 

Radny Kazimierz Mita zgłosił wniosek, aby w porządku obrad na najbliższej sesji znalazły się również podwyżki dla sołtysów.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 14

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 0

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Radny Marcin Ciechanowicz zgłosił wniosek, aby następne sesje Rady Gminy rozpoczynały się od godziny 10.00.

 

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?

 

Stan radnych na Sali 14

W głosowaniu: za – 12

                        Przeciw – 0

                        Wstrzymała się – 2

Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

 

Przerwa 5 min.

Po przerwie przystąpiono do odczytania pism.

 

Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:

  1. Pismo Pana Marcina M. ws utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

W dalszej części głos zabrał Pan Marcin M. i poinformował radnych o utworzeniu działalności – stacji paliw w miejscowości Boleszkowice.

Przewodniczący Rady poinformował, że decyzja należy do Pana Wójta, i jeżeli Pan Wójt wystąpi z projektem uchwały to Rada Gminy pochyli się nad planem.    

 

  1. Pismo Pana Edmunda W. dot. pełnomocnictwa szczegółowego.

W dalszej części głos zabrał Pan Edmund W. przedstawiając od początku sprawę związaną ze żwirownią Namyślin – Wielopole, gdzie Pan Wiceprzewodniczący Rady zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, gdzie w dalszej części Pan Edmund W. poprosił aby w protokole zaznaczyć, że zabrano Panu głos i nie dano do końca się wypowiedzieć i sam opuścił sale posiedzeń.

  1. Pismo Pani Joanny i Piotra O. ws sieci kanalizacyjnej.

Radna Renata Matuszewska poinformowała, że w projekcie budżetu na 2015 rok są środki finansowe na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m. Boleszkowice i na tym rola Rady Gminy się kończy i proponuje przekazać pismo do Pana Wójta.

  1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Szczecin pismo ws działań nad statutem Związku Gmin Dolna Odra.
  2. Pismo Konserwator Zabytków
  3. Prokuratura Rejonowa Myślibórz dot. umorzenia dochodzenia ws dokumentów dotyczących korespondencji pomiędzy spółką MDW S.A. w Poznaniu,  a Radą Gminy w Boleszkowicach.

 

 

 

 

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich radnych, sołtysów na uroczyste przywitanie Nowego roku 01.01.2015 r. o godz. 18.0

 

 

 

Ad 10 Zamknięcie posiedzenia

 

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie i zaprosił na następną , która odbędzie się 29 stycznia 2015 roku.

 

 

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk       

                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                 Ryszard Stoparek

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-02-2015 14:19:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 06-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-02-2015 14:19:03