Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Boleszkowice odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

Protokół Nr I/2014

z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Boleszkowice

odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku.

 

 

Otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Boleszkowice w dniu 28 listopada 2014 roku dokonał najstarszy wiekiem  Pan Eugeniusz Mroczkowski.

Na początku podziękował za powierzenie tak zaszczytnej funkcji dodał, że dołoży wszelkich starań, aby obrady I sesji przebiegły sprawnie i zgodnie z prawem.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych , uczestniczyło 13 radnych w sesji /lista obecności w załączeniu/.

Następnie powitał radnych oraz gości zaproszonych:

 1. Pana Jana Krzywickiego – elekta Wójta Gminy
 2. Panią Małgorzatę Jurgiel – radcę Prawnego
 3. Pana Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Gminy
 4. Panią Agnieszkę Kunisz – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach.
 5. Panią Monikę Łazorczyk  – podinspektora ds. obsługi biura rady gminy

W dalszej części oddał głos dla Pani Agnieszki Kunisz Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Boleszkowicach.

Pani Agnieszka Kunisz wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym obecnym na I sesji  zaświadczenia o wyborze na radnego oraz o wyborze Wójta Gminy.

Pan Eugeniusz Mroczkowski poinformował, że zgodnie z art.23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radni przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego składają ślubowanie, następującej treści:

„Wierny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”.

Najmłodszy wiekiem radny Pan Marcin Ciechanowicz odczytywał kolejno z listy obecności nazwiska i imiona radnych, a radni wypowiadali słowo „ślubuję”  i „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania najstarszy wiekiem radny gratuluje i stwierdza, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Boleszkowice.

Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

W dalszej części przystąpiono do porządku obrad I sesji, który został  przygotowany przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie Pana Jacka Szredera.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie inauguracyjne sesji Rady.
 2. Wręczenie radnym oraz zaświadczeń o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Prowadzący wnioskuje o przyjęcie następującego porządku Obra ze zmianami:

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Boleszkowice i o wyborze Wójta Gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a/ powołanie komisji skrutacyjnej,

b/ zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

c/ przeprowadzenie tajnego głosowania.

 1. Objęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.
 3. Podjęcie uchwał ws powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Boleszkowicach.
 4. Wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie Radna Agnieszka Stankiewicz zgłosiła propozycje, aby wprowadzić również dodatkowy punkt o wyborze stałego sekretarza obrad sesji.

Innych propozycji nie zgłoszono.

 

Prowadzący obrad zapytuje kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianie– w głosowaniu przyjęto jednogłośnie.

Innych uwag nie wniesiono do porządku obrad.

Przyjęty porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Gminy Boleszkowice i o wyborze Wójta Gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a/ powołanie komisji skrutacyjnej,

b/ zgłoszenie kandydatów na funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

c/ przeprowadzenie tajnego głosowania.

 1. Objęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego.
 2. Wybór Sekretarza obrad Rady Gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.
 4. Podjęcie uchwał ws powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy w Boleszkowicach.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1, 2 i 3 porządku obrad zrealizowany.

Ad.4  Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

W pierwszej części tego punktu przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Prowadzący informuje, że w skład komisji skrutacyjnej wchodzą 3 osoby i proszę zgłaszać kandydatów. Ponadto przypomina, że osoby kandydujące na Przewodniczącego czy Wiceprzewodniczącego nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do komisji:

 1. Pani Renata Matuszewska – wyraża zgodę
 2. Pan Marcin Ciechanowicz – wyraża zgodę
 3. Pani Sabina Bednarz  – wyraża zgodę.

Skład komisji został przyjęty jednogłośnie.

 Po krótkiej przerwie Przewodniczącym Komisji został Pan Marcin Ciechanowicz.

W dalszej części przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy:

Pani Agnieszka Stankiewicz zgłasza Pana Ryszarda Stoparka   -  wyraża zgody

Innych kandydatów nie zgłoszono kandydata w głosowaniu jednogłośnie przyjęto.

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał wszystkich radnych z regulaminem głosowania wyboru Przewodniczącego Rady / w załączeniu/.

Przerwa 5 minut.

Komisja przystąpiła do pracy, przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła tajne głosowanie oraz zapoznała z protokołem wyborów na Przewodniczącego Rady /w załączeniu/.

Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały ws wyboru Przewodniczącego Rady, która została podjęta w głosowaniu - za 13 głosów.

Przewodniczącym Rady został Pan Ryszard Stoparek bezwzględną  większością głosów.

Radny senior gratuluje wyboru.

W dalszej części przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i dalsze prowadzenie objął już nowy Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Stoparek - wita wszystkich i składa podziękowanie za poparcie jego kandydatury.

Pan Ryszard Stoparek – procedura będzie taka sama proszę zgłaszać kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady:

 1. Pani Sabina Bednarz zgłosiła Pana Zbigniewa Strzelczyka – wyraża zgodę.

 

Lista kandydatów zamknięta jednogłośnie.

Przerwa

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do glosowania i przeprowadziła glosowanie tajne oraz sporządziła protokół.

Protokół z wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady przedstawił Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Pan Marcin Ciechanowicz / w załączeniu/. Wiceprzewodniczącym został wybrany Pan Zbigniew Strzelczyk bezwzględną większością głosów.

Pan Ryszard Stoparek przedstawił projekt uchwały ws wyboru Wiceprzewodniczącego Rady podjęty jednogłośnie.

 

Ad. 6 Wybór Sekretarza obrad Rady Gminy Boleszkowice.

 

Radni zdecydowali, że wybór sekretarza będzie obowiązywał już na 4 lata kadencji rady Gminy – sekretarz stały.

 

Radny Kazimierz Mita zgłosił kandydaturę Agnieszki Stankiewicz – wyraziła zgodę.

Radna Anna Sawczuk zgłosiła kandydaturę Pani Małgorzaty Szczepanik – nie wyraziła zgody.

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za kandydaturą na stałego sekretarza obrad Rady Gminy Panią Agnieszką Stankiewicz proszę o podniesienie ręki -  w głosowaniu jednogłośnie.

 

Ad.5 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

 

Przewodniczący Rady – przystąpimy do ceremonii ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy. W dalszej części dodał, że rotę ślubowania należy potwierdzić słowem „ślubuję” można dodatkowo wypowiedzieć zdanie „Ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady – odczytał rotę ślubowania Pan Jan Krzywicki potwierdził „ślubuję tak mi dopomóż Bóg”

 

Ad. 8 Podjęcie uchwał ws powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

 

Pan Ryszard Stoparek – przygotowane zostały  listy 3 stałych komisji Rady Gminy i proszę się wpisywać. Składy Komisji powołuje się w glosowaniu jawnym. Proszę aby komisje  wyłoniły ze swego składu kandydaturę na Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.

 

Projekt uchwały ws powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawił Pan Ryszard Stoparek– w głosowaniu uchwała podjęta jednogłośnie.

 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały ws powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego – w głosowaniu uchwała podjęta jednogłośnie /projekt uchwały w załączeniu/.

 

Prowadzący obrady przedstawił projekt uchwały ws powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej /projekt uchwały w załączeniu/ w głosowaniu uchwała podjęta jednogłośnie.

 

Ad.9 Wnioski i zapytania.

 

Pani Krystyna Mierzejewska pogratulowała Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu  Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy Panu Janowi Krzywickiemu.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Protokołowała: M. Łazorczyk                                             

Przewodniczący Rady

 Ryszard Stoparek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 09-01-2015 08:40:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 09-01-2015 08:40:33