Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROTOKÓŁ Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 października 2014 roku

PROTOKÓŁ
Z SESJI RADY GMINY BOLESZKOWICE
z dnia 30 października 2014 roku


Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice
Godzina rozpoczęcia obrad 12.00
Godzina zakończenia obrad 18.00
 
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Macyszyn otworzyła obrady XLIV sesji Rady Gminy i przywitał Radnych, Sołtysów i przybyłych gości:
1. Pana Jana Krzywickiego – Wójta Gminy Boleszkowice.
2. Pania Stanisława Szymoniaka – Sekretarza Gminy
3. Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu Pan Paszczak
 
Przewodnicząca  Rady stwierdzam, że na stan 15 Radnych w sesji  według listy obecności uczestniczy 13 Radnych co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Gminy.
 


Proponowany porządek obrad sesji.
 
1.      Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie sesji,
b/ stwierdzenie quorum,
c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,
d/ przyjęcie protokołu z przebiegu XLIII sesji Rady Gminy,
2.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2013/2014.
3.      Informacja na temat stanu przygotowań gminy do okresu zimowego:
a/ plan zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i chodników,
b/ placówek oświatowo – wychowawczych, świetlic wiejskich i GOK.
4.      Przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na  2015 rok.
5.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Gminy Boleszkowice w sprawie:
5.1. przyjęcia Rocznego programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami 
       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
       kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 
       r., poz. 118 z późn. zm. ) na rok 2015,
5.2. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,
5.3. zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok,
5.4. wprowadzenie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice             
       na lata 2014-2022,
5.5. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  
       Boleszkowice,
5.6. w sprawie sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowych położonych w  
       miejscowości Boleszkowice,
5.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26
 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice,
5.8. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku
       rolnego na 2015 rok,
5.9. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
5.10. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
6.      Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
7.      Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
8.      Interpelacje i zapytania radnych.
9.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie obrad.
 


Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek, który wpłynął od Wójta Gminy ws wprowadzenia dodatkowego punktu do porządku obrad ws podjęcia uchwały ws sprzedaży udziału w działce i nieruchomości będących własnością Gminy Boleszkowice.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za odczytaniem odpowiedzi Pana Wójta do Państwa mieszkających na ulicy Artylerzystów, proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 11
        przeciw – 1
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdził, że pismo zostanie odczytane
Radna Agnieszka Stankiewicz odczytała pismo.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Pana Wójta proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 3
        przeciw- 8
        wstrzymało się -1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za wycofaniem pkt 7 z porządku obrad , proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali: 12
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca stwierdziła, że pkt. 7 został usunięty jednogłośnie z porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami, proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 12
w głosowaniu; za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła,że porządek po zmianach został przyjęty jednogłośnie.

Przyjęty  porządek obrad sesji.
1.      Sprawy regulaminowe:
a/ otwarcie sesji,
b/ stwierdzenie quorum,
c/ przyjęcie proponowanego porządku obrad,
d/ przyjęcie protokołu z przebiegu XLIII sesji Rady Gminy,
2.      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2013/2014.
3.      Informacja na temat stanu przygotowań gminy do okresu zimowego:
a/ plan zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i chodników,
b/ placówek oświatowo – wychowawczych, świetlic wiejskich i GOK.
4.      Przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na  2015 rok.
5.      Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Gminy Boleszkowice w sprawie:
5.1. przyjęcia Rocznego programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami 
       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 
       kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 
       r., poz. 118 z późn. zm. ) na rok 2015,
5.2. sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,
5.3. zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok,
5.4. wprowadzenie zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boleszkowice             
       na lata 2014-2022,
5.5. w sprawie darowizny nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  
       Boleszkowice,
5.6. w sprawie sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowych położonych w  
       miejscowości Boleszkowice,
5.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26
 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla części  obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice,
5.8. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku
       rolnego na 2015 rok,
5.9. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,
5.10. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.
6.      Sprawozdanie Wójta Gminy za okres międzysesyjny.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.  Wolne wnioski i informacje.
10.  Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek ws przyjęcia protokołu z przebiegu sesji z dnia 26 września 2014 roku bez odczytywania i zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad.2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2013/2014.
Informacja była przedstawiana na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.
Sekretarz Gminy poinformował radnych, że gimnastyka korekcyjna odbywa się tylko w szkole podstawowej dodając, że odbędą się rozmowy aby wprowadzić gimnastykę korekcyjną również w gimnazjum.

Ad 3 Informacja na temat stanu przygotowań gminy do okresu zimowego:
a/ plan zimowego utrzymania dróg gminnych, ulic i chodników,
      b/ placówek oświatowo – wychowawczych, świetlic wiejskich i GOK.

Informacja przedstawiona i omówiona na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy – pytań nie było.

Ad.4 Przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na  2015 rok.

Informacja została omówiona na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.

Ad 5 Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał Rady Gminy Boleszkowice w sprawie:

5.1. przyjęcia Rocznego programu Współpracy Gminy Boleszkowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 118 z późn. zm. ) na rok 2015.

Na posiedzenie obrad przybył Pan Krzysztof Fira podinspektor ds promocji Gminy przedstawiają w/w projekt uchwały.
Radna Renata Matuszewska zapytała jaka kwota jest przeznaczona dla stowarzyszeń , na co pan K. Firra odpowiedział, że jest to 30 tyś zł.
Radny Tadeusz Kopaszewski zgłosił wniosek o uzupełnienie składu komisji w rozdziale XII, pkt. 2 w osobie Przewodniczący lub Zastępca - Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku, proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 10
        przeciw – 1
        wstrzymała się – 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały z uwzględnionym wnioskiem proszę o podniesienie ręki ?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  

2sprzedaży nieruchomości będącej własnością Gminy Boleszkowice,

Projekt uchwały przeanalizowany na posiedzeniach wszystkich stałych komisji – pytań nie było.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w/w uchwała została podjęta jednogłośnie.

3 zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok.

Na posiedzenie sesji przybyła Pani Barbara Jakubowska Skarbnik Gminy przedstawiając projekt w/w uchwały dodając , że jest propozycja wprowadzenia dodatkowej zmiany, aby przenieść środki finansowe z wynagrodzeń z Urzędu Gminy na wynagrodzenia w Bibliotece – 3.500 zł
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto z radnych jest za wprowadzeniem dodatkowej zmiany przedstawionej przez Panią skarbnik proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze zmiana została przyjęta.
Następnie odbyła się rozmowa na temat przekazania środków finansowych w kwocie 5 tyś zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.
Następnie Pan Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu poinformował radnych o zakupie samochodu i o dofinansowaniach przez inne Gminy i o koszcie zakupu.
Pan Wójt zwrócił się do radnych, aby pozytywnie przychyli się do wniosku.
Na posiedzenie obrad przybył radny Ryszard Stoparek.
Przewodnicząca Rady zapytała,  kot z radnych jest za przekazaniem 5 tyś zł dla Komendy OSP w Myśliborzu na dofinansowanie zakupu samochodu proszę o podniesienie reki?
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 1
        wstrzymało się – 0  
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze wniosek ws dofinansowania samochodu został przyjęty.

Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Zacharska przedstawiła wniosek ws przeznaczenia środków finansowych za zakup wiaty przystankowej w miejscowości Chwarszczany przeznaczyć na zakup tablic ogłoszeń.
Następnie odbyła się rozmowa na temat przystanków autobusowych, i krytycznego stanu przystanku w miejscowości Kaleńsko.
Radny Tadeusz Kopaszewski zgłosił wniosek, aby we wszystkich miejscowościach wymienić wiaty przystankowe.
Na posiedzenie obrad przybyła Pani Ewa Dardzikowska inspektor ds drogownictwa informując radnych, że w gestii Gminy zadaniem jest utrzymywanie przystanków.   
Następnie radny Jan Woźniak zaproponował aby zrobić przegląd wszystkich przystanków i sukcesywnie dążyć do ich wymiany.   
Radny Tadeusz Kopaszewski wycofał zgłoszony wniosek.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, kto z radnych jest za tym aby zapis w uchwale pozostał, że środki przeznaczyć na zakup wiat przystankowych w Chwarszcanach i Wyszynie, proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 7
        przeciw – 5
        wstrzymała się - 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zapis w uchwale pozostaje na zakup wiaty przystankowej w Chwarszczanach i Wyszynie dodając, aby pan Wójt uwzględnił również przystanek w miejscowości Kaleńsko.

Radny Tadeusz Kopaszewski – zgłosił wniosek o wstrzymanie inwestycji Placu Bolesława Chrobrego i przeznaczyć środki finansowe na remont ulicy Żeromskiego , Obodrytów.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Radnego proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu; za -  5
        przeciw - 7
        wstrzymało się – 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek nie został przyjęty.

Radna Joanna Zacharska zgłosiła wniosek aby z projektu uchwały wycofać kwotę 30 tyś zł przeznaczoną na prace geodezyjne.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 6
        przeciw – 5
        wstrzymała się – 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca zarządziła powtórne głosowanie nad w/w wnioskiem.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 7
        przeciw – 5
        wstrzymała się – 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła , że wniosek został przyjęty.  

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws zmiany budżetu gminy na 2014 rok z uwzględnionymi wnioskami proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 10
        przeciw – 3
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta ze zmianami.

4 wprowadzenia zmiany do wieloletnie prognozy finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2014-2024.
Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany, które zostały wprowadzone do zmian do budżetu będą uwzględnione w WPF.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem w/w projektu uchwały proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 12
w głosowaniu: za – 10
        przeciw – 2
        wstrzymało się – 0
W głosowaniu nie brał udziału radny Jan Woźniak
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.


5.6. ws sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boleszkowice.
 Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za tym aby przystąpić do głosowania nad w/w projektem uchwały proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 13
        przeciw – 0
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca stwierdziła, że przystępujemy jednogłośnie do projektu uchwały 5.6. ws sprzedaży za cenę obniżoną nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Boleszkowice.
Projekt uchwały przedyskutowany na posiedzeniach wszystkich stałych komisji Rady Gminy
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest podjęciem w/w uchwały proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 12
        przeciw- 0
        wstrzymała się – 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w/w uchwała została podjęta.

7w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/161/2008 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chwarszczany w Gminie Boleszkowice.

Radny Jan Woźniak  zgłosił wniosek aby przeanalizować uchwałę z 2008 z prawnikami czy nie jest ona bezprzedmiotowa i uwzględnić wszystkie aspekty z konserwatorem zabytków.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem w/w wniosku proszę o podniesienie ręki?
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu; za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymała się – 1
Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek został przyjęty i uchwała została przesunięta w czasie.

8w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
Na posiedzenie obrad przybyła Pani Elżbieta Tarazewicz podinspektor ds podatków i opłat lokalnych, przedstawiając negatywną opinię Izb Rolniczych.
Następnie Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawiły proponowane stawki.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa Pani Elżbieta Potapińska  poinformowała, że komisja zaproponowała stawkę 45 zł i 40 zł.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Zacharska poinformowała, że propozycję komisji to stawka 45 zł i 40 zł.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem stawki 40 zł podatku rolnego, proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 9
        przeciw – 4
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, ze stawka została przyjęta.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za podjęciem uchwały ws obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego  na 2015 rok proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 11
        przeciw – 2
        wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

5.9 w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na 2015 rok.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa Pani Elżbieta Potapińska  poinformowała, że komisja proponuje pozostawić stawki na poziomie roku 2014.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Zacharska poinformowała, że komisja proponuje pozostawić stawki na poziomie roku 2014.
Radny Jan Woźniak – zaproponował, aby obniżyć stawki dla podmiotów gospodarczych dodając, że na przyszłość można byłoby przygotować odrębny projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za pozostawieniem stawek podatku od nieruchomości na poziomie 2014 roku proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymała się - 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że stawki zostały przyjęte.

Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały z przegłosowanymi stawkami proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 12
        przeciw – 0
        wstrzymała się 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została podjęta.

10. ws wprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa Pani Elżbieta Potapińska  poinformowała, że komisja proponuje pozostawić stawki na poziomie roku 2014 z obniżeniem stawek dla autobusów  z liczbą miejsc do 30
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz bezpieczeństwa Publicznego Pani Joanna Zacharska poinformowała, że komisja proponuje pozostawić stawki na poziomie roku 2014 i z obniżeniem stawek dla autobusów do 30 miejsc kwoty 920 zł
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za kwota dla autobusów do 30 miejsc – 920 zł proszę o podniesienie ręki
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 13
            przeciw – 0
            wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że stawka została przyjęta.

Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za pozostawieniem stawki dla autobusów 1820 zł proszę o podniesienie ręki
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 13
            przeciw – 0
            wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że stawka została przyjęta.

Przewodnicząca Rady zapytała kto z radnych jest za podjęciem w/w uchwały z przegłosowanymi stawkami proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
    w głosowaniu: za – 13
            przeciw – 0
            wstrzymało się – 0
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała została przyjęta.

Przerwa 10 min.
Po przerwie przystąpiono do pkt. 6

Ad 6 Sprawozdanie Wójta Gminy

W sprawozdaniu Pana Wójta został poruszony temat ocieplenia budynku przedszkolnego i ośrodka zdrowia w Boleszkowicach, temat spotkań w zarządzie Związku Gmin Dolna Odra / podwyżki cen po ogłoszonym przetargu /, wizyta w Szczecinie u lekarza z dzieckiem naszej Gminy.
Przewodnicząca Rady zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem w/w sprawozdania proszę o podniesienie ręki.
Stan radnych na sali 13
w głosowaniu: za – 12
            przeciw – 0
            wstrzymała się – 1
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte.  

Ad 7 Interpelacje i zapytania radnych.

W interpelacjach i zapytaniach radnych została poruszona sprawa norek w Gudziszu, na co Pan Wójt poinformował, że generalnie jest cisza i temat skargi, która wpłynęła od mieszkańca Gudzisza ws koni, gdzie Wójt Gminy odpowiedział, że będzie powołana specjalna komisja w tej sprawie.

Ad 8 Odpowiedzi na interpelacje.
Nie było.

Ad 9. Wolne wnioski i informacje.

Pani Agnieszka Stankiewicz odczytała pisma, które wpłynęły do biura Rady Gminy:
Zachodniopomorski Urząd  Wojewódzki – wszczęcie postępowania nadzorczego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – rozstrzygnięcie nadzorcze.
Regionalna Izba Obrachunkowa Szczecin – analiza stanu zadłużenia jednostek.
Pan Zbigniew Grzęda – pismo przekazane do Pana Wójta.
Pismo Pana Wójta Gminy do Wiceprzewodniczącego spółki MDW S.A.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki – audyt wewnętrzny.

Ad 10 Zamknięcie posiedzenia

Wobec wyczerpania porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła posiedzenie i zaprosiła na sesję uroczystą , która odbędzie się 11 listopada 2014 roku.

 


Protokołowała: M. Łazorczyk              

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Teresa Macyszyn

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 08-01-2015 08:31:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Łazorczyk 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 08-01-2015 08:31:52