Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza nabór na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice - stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza  nabór na wolne stanowisko

Urzędnicze w Urzędzie Gminy  Boleszkowice,

 1. Nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy Boleszkowice Ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice
 2. Określenie stanowiska urzędniczego- stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu

    III. Określenie wymagań:

      Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe -  licencjat lub magisterskie,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 6. znajomość zagadnień z zakresu kadr i obsługi sekretariatu, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 8. znajomość przepisów prawnych i problematyki w zakresie kadr i płac , prawa pracy, ustaw o samorządzie gminnym oraz o  pracownikach samorządowych
 9. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 10. znajomość Ustawy o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych
 11. umiejętność biegłej obsługi komputera ze znajomością programów biurowych w tym z zakresu kadr oraz pakietu Microsoft Office

     Wymagania dodatkowe:

 1. zdolności organizacyjne i umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. samodzielność, kreatywność,
 5. znajomość instrukcji kancelaryjnej
 6. znajomość języków obcych

 

IV.  Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy: 

 1. obsługa organizacyjno-techniczna Wójta,  
 2. przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami projektów zarządzeń,
 3. prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i dokumentacji z tym związanej,
 4. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;
 5. przyjmowanie listów i wniosków wpływających do Urzędu;
 6. prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej;
 7. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem;
 8. prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu;
 9. udzielanie informacji interesantom;
 10. obsługa centrali telefonicznej;
 11. obsługa ksero i fax;
 12. prowadzenie rejestru delegacji;
 13. nadzór nad przechowywaniem i wydawaniem kluczy Urzędu;
 14. prowadzenie spraw kadrowych w tym;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników, planów urlopów wypoczynkowych
 • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • ewidencja czasu pracy pracowników,
 • kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów,
 • organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.,

 

      IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %. 

VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. List motywacyjny i CV,
 2. Kwestionariusz osobowy ,
 3. Kserokopia dowodu osobistego,
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i umiejętności.
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 12. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.12.2014roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE  ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór  na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Urzędu Gminy w Boleszkowicach”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Gminy.

     

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                    Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zmiana Zarządzenia.jpg (JPG, 249.07Kb) 2014-12-15 15:37:38 619 razy
2 20141126124257.pdf (PDF, 300.81Kb) 2014-11-26 12:51:44 649 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-11-2014 12:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Juchniewicz 26-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 15-12-2014 15:37:38