Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIV/74/2003 w spr. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok


Uchwała nr XIV/74/2003

z dnia 30 grudnia 2003

Rady Gminy Boleszkowice

W sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY BOLESZKOWICE

ustala co następuje:

w złotych

§ 1. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 193.063zł

W DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 10.000zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 10.000zł

§ 075 dochody z najmu dzierżawy i składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze - 10.000zł W DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 125.500zł

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 23.000zł

§ 031 podatek od nieruchomości - 18.000zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - 5.000zł

Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 24.500zł

§ 032 podatek rolny - 16.500zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.000zł

Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 3.000zł

§ 041 wpływy z opłaty skarbowej - 3.000zł

Rozdz. 75619 wpływy z różnych rozliczeń - 75.000zł

§ 046 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 75.000zł

W DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 27.563zł

Rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 19.563zł

§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa - 19.563zł

Rozdz. 75814 Rózne rozliczenia finansowe - 8.000zł

§ 092 pozostałe odsetki - 8.000zł

W DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 15.000zł

Rozdz. 85404 Przedszkola - 15.000zł

§ 083 wpływy z usług - 11.000zł

§ 097 wpływy z różnych dochodów - 4.000zł

W DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 15.000zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - 15.000zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze - 15.000zł

§ 2. ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ -30.558zł

W DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - 8.409zł

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 8.409zł

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 8.409zł

W DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 12.840zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 12.840zł

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 12.840zł

W DZ. 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 9.309zł

Rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9.309zł

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 9.309zł

§ 3 ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY OKWOTĘ - 369.252zł

W DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 19.000zł

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 19.000zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9.000zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 10.000zł

W DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -16.200zł

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -7.200zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -200zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -7.000zł

Rozdz. 70095 Pozostała działalność -9.000zł

§ 4270 Zakup usług remontowych -9.000zł

W DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -87.884zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -67.884zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -67.884zł

Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nie inwestycyjne ) -19.000zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -19.000zł

Rozdz. 71035 Cmentarze -1.000zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1.000zł

W DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -29.777zł

Rozdz. 75022 Rady Gmin -2.577zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -1.077zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych -1.000zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe -500zł

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin -27.200zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 6.000 zł

§ 4430 różne opłaty i składki - 3.000 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 18.200 zł

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - 15.800 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 15.800 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 12.000zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 1.500 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 200 zł

§ 4430 różne opłaty i składki - 600 zł

W DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 15.140 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego - 15.140 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 140 zł

§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów

wartościowych oraz pożyczek i kredytów - 15.000 zł

W DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 10.000 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe - 10.000 zł

§ 4810 rezerwy - 10.000 zł

W DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 72.770

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe - 21.150 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 19.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 2.150 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja - 40.600 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 600 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000 zł

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 7.020 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.500 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1.520 zł

W DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA - 23.000 zł

Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne - 23.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 20.000 zł

W DZ. 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 52.681 zł

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia społeczne - 31.767 zł

§ 3110 świadczenia społeczne /własne/ - 30.000 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne /zlecone/ - 1.767 zł

Rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe - 20.000 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - 20.000 zł

Rozdz. 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej - 914 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 800 zł

- własne - 500 zł

- zlecone - 300 zł

§ 4430 różne opłaty i składki /zlecone/ - 114 zł

W DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 11.000 zł

Rozdz. 85404 Przedszkola - 11.000 zł

§ 4220 zakup środków żywności - 11.000 zł

W DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA - 1.000 zł

Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł

W DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - 12.400 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.000 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 3.000 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki - 6.400 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.900 zł

§ 4270 zakup usług remontowych - 3.500 zł

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków - 3.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 3.000 zł

W DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2.600 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 2.600 zł

§ 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego - 800 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.800 zł

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 106.747zł

W DZ.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 21.400 zł

Rozdz.70095 Pozostała działalność - 21.400 zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł

§ 4260 zakup energii - 3.400 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 6.000 zł

W DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 300 zł

Rozdz.71035 Cmentarze - 300 zł

§ 4260 zakup energii - 300 zł

W DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 12.600 zł

Rozdz.75022 Rady Gmin - 2.000 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.000 zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin - 10.600 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy - 100zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 9.100 zł

§ 4260 zakup energii - 350 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 1.050 zł

W DZ.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - 2.647 zł

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne - 2.647 zł

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.100 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 210 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 27 zł

§ 4260 zakup energii - 10 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1.300 zł

W DZ.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 38.680 zł

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe - 15.090 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 1.550 zł

§ 4260 zakup energii - 700 zł

§ 4273 zakup usług remontowych - 12.840 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja - 11.520zł

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 580 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 1.604 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 3.200 zł

§ 4260 zakup energii - 5.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1.136 zł

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół - 12.070 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 50 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 20 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 12.000 zł

W DZ.851 OCHRONA ZDROWIA - 8.409 zł

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.409 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 8.409 zł

W DZ. 853 OPIEKA SPOŁECZNA - 11.826 zł

Rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia społeczne /zlecone/ - 1.767 zł

§3110 świadczenia społeczne - 1.767 zł

Rozdz. 85319 Ośrodki pomocy społecznej - 750 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 750 zł

własne -336 zł

zlecone - 414 zł

Rozdz. 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 9.309 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - 9.309 zł

W DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA - 2.000 zł

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi - 2.000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 2.000 zł

W DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO - 7.555 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 7.385 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 65 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 260 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 60 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 5.200 zł

§ 4260 zakup energii - 1.000 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 800 zł

Rozdz. 92116 Biblioteki - 170 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 100 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 70 zł

W DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 1.330 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność - 1.330 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 80 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych - 1.250 zł

§ 5. Nadwyżka w kwocie 100.000 zł wynikająca z § 1-4 jest przeznaczona na zmniejszenie deficytu budżetowego.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE;

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zwiększeniem dotacji w zakresie:

OŚWIATA I WYCHOWANIE

12.840 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin z przeznaczeniem na wymianę okien w Szkole Podstawowej w

Boleszkowicach

OPIEKA SPOŁECZNA

9.309 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na

pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych.

Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na te zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 09-01-2004 13:41:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 09-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 09-01-2004 13:41:11