Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach (1/2 etatu)

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w  Boleszkowicach

ogłasza  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach (1/2 etatu)

 

 

I.          Nazwa i adres jednostki : Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach ul. Świerczewskiego 24 74-407 Boleszkowice

II.         Określenie stanowiska– Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych

                III.        Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne – jeden z poniższych warunków
a) wykształcenie ekonomiczne /jednolite studia magisterskie, zawodowe, podyplomowe/ i posiada 3 letnią praktykę w księgowości potwierdzoną świadectwem pracy,
b) wykształcenie średnie ekonomiczne /policealne, pomaturalne/ i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości potwierdzoną świadectwem pracy,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów ,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowej działalności,              

Wymagania formalne :

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy,
b) jest obywatelem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa EPoWH
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
d) nie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
f) oświadczenie o niekaralności,
g) prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe
a) oświadczenie o odbytych szkoleniach,
b) oświadczenie o znajomości podstawowych programów komputerowych,
c) zaświadczenie o stanie zdrowia.

             IV.         Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.całość zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawno-ksiegowych (w tym m.in. prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, rozliczanie wypłat wynagrodzeń, składek ZUS, podatku, list plac i innych kwot)

2. współtworzenie projektów budżetu,

3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw finansowych wydawanych przez kierownika,

4. sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, wykonywanie analiz,  zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków,

5. stosowanie rzeczowego wykazu akt, przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz

przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej,

6. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

7. prawidłowe przekazywanie składników majątkowych przestrzeganie zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych, wyposażenia oraz nadzorowanie sprawowania odpowiedzialności materialnej,

8. prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych,

9. sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,

10. nadzór nad prawidłowością pobierania i odprowadzanie dochodów,

11. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-ksiegowych,

12. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika ZUK należą do kompetencji głównego księgowego.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %.    

 

        VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

                1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o prace,

4. kserokopia dowodu osobistego,

5. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy,  zaświadczenia),

                6. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

                7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów,

                10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,

                12. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje

13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) - podpisane.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26.03.2014 roku do godz.13.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BOLESZKOWICACH  ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór  na stanowisko Główny Księgowy w  Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

     

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

Marek Czypar

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Czypar 12-03-2014 09:22:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Czypar 12-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Czypar 12-03-2014 09:22:35