Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej jednostce gminnej - Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach (1 etat)

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza  nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w nowotworzonej jednostce gminnej – Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach (1 etat)

 

 

I.                   nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy BoleszkowiceUl. Świerczewskiego 24,

             74-407 Boleszkowice

II.                Określenie stanowiska – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

    III. Określenie wymagań:

      Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4.      wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia) o kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na wskazanym stanowisku, preferowane – ekonomiczne z zakresu finansów lub zarządzania, techniczne, budowlane, ochrona środowiska, oraz inne kwalifikacje zawodowe umożliwiające wykonywanie pracy zgodnie z zakresem obowiązków przypisanych dla stanowiska  Kierownika ZUK

5.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,   

6.      nieposzlakowana opinia

7.      znajomość przepisów wynikających z ustaw: o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków  , o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ustawy prawo ochrony środowiska, o finansach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego

8.      minimum 5 letni staż pracy

9.      posiadanie prawa jazdy kat. B

     Wymagania dodatkowe:

1.      zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania,

2.      umiejętność skutecznej komunikacji,

3.      wysoka kultura osobista,

4.      zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,  

5.      znajomość  zasad funkcjonowania jednostek budżetowych,

6.      znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,

7.      samodzielność, kreatywność,

8.      obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w administracji

 

III.  Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy: 

1.      prowadzenie spraw związanych z gospodarka i eksploatacją gminnej infrastruktury

2.      kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki ,

3.      opracowywanie planu budżetu jednostki,

4.      opracowywanie kalkulacji taryf za wodę i ścieki oraz przedstawianie jej do zatwierdzenia do Radzie Gminy   ,

5.      realizowanie zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy,

6.      utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody , sieci wodociągowej,

7.      udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy , budowy nowych i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych

8.      realizacja planów remontów i inwestycji,

9.      administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

 

III.             Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (1etat)

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %.    

 

VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

1.      List motywacyjny i CV,

2.      Kwestionariusz osobowy ,

3.      Kserokopia dowodu osobistego,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.      Kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych (świadectwa, certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń)

7.      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),

8.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

9.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności,

10.  Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

11.  Kserokopia prawa-jazdy

 

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

      Dokumenty należy składać w terminie do dnia 18.11.2013 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE  ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór  na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Gminy.

     

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                    Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20131024075356_00001.jpg (JPG, 305.76Kb) 2013-10-24 08:07:14 759 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 24-10-2013 08:07:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 24-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 24-10-2013 08:07:39