Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice Ogłasza II nabór na wolne stanowisko SEKRETARZA GMINY Boleszkowice,

Wójt Gminy Boleszkowice

Ogłasza II nabór na wolne stanowisko

SEKRETARZA GMINY  Boleszkowice,

 

I.                   nazwa i adres jednostki : Urząd Gminy BoleszkowiceUl. Świerczewskiego 24,

             74-407 Boleszkowice

II.                Określenie stanowiska urzędniczego- Sekretarz Gminy

    III. Określenie wymagań:

      Wymagania niezbędne:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,

4.      co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr.223, poz.1458 ze zm.),, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym jednostkach sektora finansów publicznych,

5.      wykształcenie wyższe magisterskie,

6.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

7.      kandydat powinien być bezpartyjny.  

     Wymagania dodatkowe:

1.      zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania,

2.      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,

3.      wysoka kultura osobista,

4.      zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,

5.      kandydat powinien być bezpartyjny,

6.      znajomość obowiązujących regulacji prawnych w obszarze funkcjonowania administracji samorządowej i postępowania administracyjnego (preferowane wykształcenie prawnicze lub administracyjne).

7.      samodzielność, kreatywność,

8.      znajomość języków obcych, (preferowany język niemiecki),

9.      znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Boleszkowice,

10.  znajomość zagadnień związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,

11.  obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w administracji

12.  znajomość i doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla gmin i jednostek organizacyjnych,

13.  wiedza i doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych,

14.  szeroka wiedza o Gminie Boleszkowice i jej jednostkach organizacyjnych.  

III.  Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy: 

1.      Kierowanie pracą Urzędu,

2.      Opracowywanie  projektów zmian Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Statutu,

3.      Bezpośrednie nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

4.      Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie i stosownych procedur w tym ich wdrażanie,

5.      Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu i obsługą interesantów,

6.      Współpraca w opracowaniu projektów podziału referatów na stanowiska pracy,

7.      Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy, kart opisu stanowisk pracy,

8.      Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

9.      Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

10.  Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta i projektów uchwał Rady Gminy, 

11.  Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,

12.  Koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami wyborców,

13.  Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz obwieszczeń na terenie Gminy,

14.  Wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,

15.  Prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

16.  Prowadzenie spraw Gminy powierzonych przez Wójta,

17.  Dekretowanie zgodnie z przeznaczeniem  korespondencji,

18.  Nadzorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacji niejawnych,

19.  Przygotowywanie, udostępnianie i dalsze przekazywanie oświadczeń majątkowych,

20.  Praca administracyjno-biurowa wykonywana w jednostce, zapewniony dostęp do stanowiska komputerowego, warunki pracy zgodne ze stosownymi regulacjami prawa pracy i przepisów BHP,

21.  Organizacja współdziałania Urzędu z sołectwami,

22.  Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy

23.  Bezpośredni nadzór nad placówkami oświatowymi

·  prawidłowa realizacja zadań nałożonych na gminę wynikająca z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,

·  nadzór nad placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy, a w szczególności nad zapewnieniem odpowiednich warunków działania placówek oświatowych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki i wychowania; nad wykonywaniem remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; nad organizacją obsługi administracyjnej i finansowej; nad wyposażeniem placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania i programów wychowawczych,

·  nadzór nad realizacją zadania dotyczącego rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty,

·  koordynacja działań związanych z ustalaniem sieci publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich uchwał Rady Gminy,

·  koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół,

·  współpraca z Kuratorium Oświaty i innymi organami lub organizacjami zajmującymi się sprawami oświaty,

·  występowanie z wnioskami do dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych oraz do organów nadzoru pedagogicznego w sprawach dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych,

·  nadzór nad organizowaniem konkursów na stanowisko dyrektora placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy,

·  przygotowywanie odpowiednich projektów uchwał Rady Gminy w sprawach utworzenia lub likwidacji placówek oświatowych na terenie gminy i zasięganie opinii właściwych organów w tych sprawach,

24.  Organizowanie działalności kontrolnej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy.

      IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był wyższy niż 6 %.

     

 

VI.  Wykaz wymaganych dokumentów:

1.      List motywacyjny i CV,

2.      Kwestionariusz osobowy ,

3.      Kserokopia dowodu osobistego,

4.      Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

5.      Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6.      Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),

7.      Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.      Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe uprawnienia i umiejętności.

9.      Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

      Dokumenty należy składać w terminie do dnia 12.08.2013roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE  ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór  na stanowisko Sekretarza Gminy Boleszkowice”.

Dokumenty , które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (WWW.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie

Urzędu Gminy.

     

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                    Jan Krzywicki

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20130712151511_00001.jpg (JPG, 303.22Kb) 2013-07-12 15:28:02 724 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-07-2013 15:28:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 12-07-2013 15:28:02