Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Urząd Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na stanowisko : Asystent rodziny Forma zatrudnienia: umowa zlecenie do 31.12.2013r.

Urząd Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór na stanowisko : Asystent rodziny

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie do 31.12.2013r.


WYMAGANIA:


Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz. U. nr 149, poz. 887 ) tj.

1. posiada obywatelstwo polskie

2. posiada:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy
    z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

  • co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną
    i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. nie jest i nie był/była pozbawiony/a/ władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu egzekucyjnego

5. nie był/była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) posiadanie prawa jazdy kat. B oraz własnego samochodu

j) znajomość prawa rodzinnego, karnego, samorządowego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.


W tym celu asystent rodziny m. in. będzie:
- współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, placówki opiekuńczo wychowawcze, PCPR itp.
- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,
- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,
- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,
- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.


Asystent rodziny świadczyć będzie pracę w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 9.00 a 20.00, łącznie 45 godz. miesięcznie - zgodnie z harmonogramem pracy ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny może wykonywać obowiązki poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty.
Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.
Szczegółowy zakres obowiązków asystenta rodzinnego określa art.15 ww. ustawy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4. kserokopia dowodu osobistego,
5. oświadczenie o niekaralności,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych
8. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice do 24 czerwca 2013 roku w godzinach 7.30– 15.30 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 14-06-2013 14:00:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 14-06-2013 14:00:02