Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

STATUT GMINY BOLESZKOWICE


 

Załącznik Nr 1

 

Do uchwały Nr VIII/45/2003

 

Rady Gminy w Boleszkowicach

 

z dnia 29 maja 2003 r.

 

STATUT GMINY BOLESZKOWICE

 

Rozdział I

 

 

 

Postanowienia ogólne.

 

 

 

§ 1

 

 

 

Gmina Boleszkowice jest wspólnotą samorządową wszystkich mieszkańców zamieszkujących na jej terenie.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1.Gmina Boleszkowice wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną

 

odpowiedzialność.

 

2.Gmina Boleszkowice posiada osobowość prawną.

 

3.Samodzielność Gminy Boleszkowice podlega ochronie sądowej.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Gmina Boleszkowice położona jest w województwie zachodniopomorskim i obejmuje obszar 129,92 kmtu.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Boleszkowice.

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

 

 

Zadania Gminy

 

 

 

§ 5

 

1.Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie

 

zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

2.Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

 

samorządowej, w szczególności w zakresie

 

1) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska;

 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz;

 

4) lokalnego transportu zbiorowego;

 

5) ochrony zdrowia;

 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

 

8) edukacji publicznej w tym gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek

 

oświatowo wychowawczych;

 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury;

 

10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 

11) targowiska

 

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

 

13) cmentarzy gminnych;

 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w tym

 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

 

administracyjnych;

 

16) zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej;

 

18) promocji gminy;

 

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

3. Przekazanie gminie w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia

 

konieczności środków finansowych na ich realizacje w postaci zwiększenia dochodów własnych

 

gminy lub subwencji.

 

4.Poza zadaniami własnymi, o których mowa w ust.2, Gmina wykonuje zadania

 

własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 1990r. - o podziale

 

zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy

 

gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw

 

(Dz.U. Nr 34 poz.198 z późn.zm.).

 

5.Gmina wykonuje także inne zadania z zakresu administracji rządowej jeżeli ustawy

 

określają te zadania, jako należące do zakresu działania gminy.

 

6.Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonać również na podstawie

 

porozumień z organami tej administracji.

 

 

 

§ 6

 

 

 

1.W celu wykonywania swych zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także

 

zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.

 

2.Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 2 do Statutu.

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

 

 

Organy Gminy

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

 

 

§ 7

 

 

 

Organami Gminy są:

  1.  

   Rada Gminy, jako organ stanowiący i kontrolny

  2.  

   Wójt Gminy, jako organ wykonawczy Gminy

  3.  

   Działalność organów jest jawna

  4.  

   Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

 

 

 

 

 

§ 8

 

 

 

Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów, liczbę radnych, określa ordynacja wyborcza oraz ustawa o samorządzie gminnym.

 

 

 

 

 

§ 9

 

 

 

Ustawa o samorządzie gminnym określa:

 1.  

  właściwość Rady Gminy, w tym jej właściwość wyłączną,

 2.  

  zasady ważności uchwał organów gminy i ważności obrad,

 3.  

  przypadki, w których obowiązkowe jest przeprowadzenie głosowania tajnego,

 4.  

  zasady i tryb wyboru i odwoływania Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego,

 5.  

  prawa i obowiązki radnych związane z wykonaniem mandatu radnego,

 6.  

  zasady zwoływania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy.

 

 

 

 

 

§ 10

 

 

 

1.Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie ustaw.

 

2.Rada Gminy w formie uchwał wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

 

 

 

§ 11

 

 

 

1.Sesje Rady Gminy i jej organów są jawne.

 

2.Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o terminie, miejscu i przedmiocie sesji.

 

3.Przewodniczący Rady Gminy podaje zawiadomienia o obradach sesji do wiadomości publicznej w formie obwieszczeń, w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

 

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady.

 

 

 

§ 12

 

 

 

1.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze całego kraju lub wypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady.

 

2.Pierwszą sesję rady nowej kadencji otwiera i prowadzi radny senior do czasu dokonania wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

 

 

 

§ 13

 

 

 

1.Rada Gminy działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Plan pracy określa ramowy harmonogram sesji.

 

2.W razie potrzeby Rada Gminy może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

3.W planie pracy na rok następny Rada Gminy może dokonywać zmian i uzupełnień.

 

 

 

§ 14

 

 

 

1.Przed każdą sesją, Przewodniczący Rady Gminy, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy, ustala listę gości zaproszonych na sesję. Wójt Gminy jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

 

2.W sesji Rady uczestniczy Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

 

3.W obradach, na zaproszenie Przewodniczącego Rady, mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad sesji.

 

 

 

§ 15

 

 

 

1.Rada Gminy wybiera Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego

 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy

 

ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

 

2.Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w ust.1.

 

§ 16

 

 

 

1.Sesje Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady , a w razie jego nieobecności

 

Wiceprzewodniczący.

 

2.Sesje zwoływane są zgodnie z planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

3.O sesji należy powiadomić pisemnie radnych i zaproszonych gości, co najmniej na trzy dni przed terminem, wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.

 

4.W przypadkach nie cierpiących zwłoki można zwołać sesję Rady z pominięciem warunków określonych w ust.3 podając jedynie projekt porządku obrad.

 

5.Na wniosek Wójta Gminy, przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

 

 

 

§ 17

 

 

 

Sesja Rady może składać się z jednego lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji, ustala prowadzący sesję i zawiadamia ustnie obecnych radnych i zaproszonych gości.

 

 

 

 

 

§ 18

 

 

 

1.Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, Wiceprzewodniczący, zwany dalej prowadzącym obrady.

 

2.Na sesji Rada uchwala porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

 

3.Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności lub wyznaczona przez niego osoba.

 

§ 19

 

 

 

1.Prowadzący sesję prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

 

2.Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia prowadzącego sesję.

 

3.Prowadzący sesję może zabierać głos w każdej chwili obrad.

 

4.Osobom zaproszonym na sesję Rady głosu udziela prowadzący sesję.

 

5.Porządek obrad powinien zawierać punkt “Zapytania i wolne wnioski”. Każdy radny, w tym punkcie porządku obrad, ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady Gminy.

 

6.Odpowiedzi udziela Wójt Gminy, Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji, albo inna wyznaczona przez nich osoba.

 

7.W przypadkach uzasadnionych termin udzielenia wyjaśnienia może wynosić 7 dni i może mieć formę pisemną, adresowaną do wnioskodawcy. Rada Gminy może zarządzić by odpowiedź była przedmiotem obrad następnej sesji.

 

 

 

§ 20

 

 

 

1.Prowadzący sesję czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

 

2.Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, prowadzący sesję po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos.

 

3.Odebranie głosu może nastąpić również w przypadku, gdy radny w swym wystąpieniu odbiega od tematu omawianego punktu porządku obrad. Fakt ten również odnotowuje się w protokole sesji.

 

4.W szczególnie uzasadnionych wypadkach prowadzący może nakazać opuszczenie miejsca obrad przez osoby spoza Rady Gminy, które swym zachowaniem naruszają (zakłócają) porządek lub uchybiają powadze sesji. Fakty te, odnotowuje się w protokole sesji.

 

5.Zasad określonych w ustępach poprzedzających nie stosuje się, jeżeli Rada - w ramach formalnych - postanowi inaczej.

 

 

 

§ 21

 

 

 

1.Prowadzący sesję udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

 

2.Prowadzący sesję udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych.

 

Za wnioski o charakterze formalnym uznaje się:

 

1) wniosek o zmianę porządku obrad,

  1.  

   wniosek o zamknięcie listy mówców,

  2.  

   wniosek o odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

  3.  

   wniosek o odesłanie do komisji,

  4.  

   wniosek o ograniczenie lub przedłużenie wystąpienia,

  5.  

   wniosek o głosowanie bez dyskusji,

  6.  

   wniosek o sprecyzowanie wniosku lub uchwały,

  7.  

   wniosek o ponowne przeliczenie głosów,

  8.  

   wniosek o stwierdzenie quorum,

  9.  

   wniosek o zgłoszenie zdania odrębnego (votum separatum) do podjętej uchwały,

  10.  

   wniosek o przerwanie odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

  11.  

   wniosek o przestrzeganie porządku obrad,

  12.  

   wniosek o przestrzeganie zasad prowadzenia obrad,

  13.  

   wniosek o zmianę prowadzącego sesję.

 

3.Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich złożeniu.

 

 

 

§ 22

 

 

 

1.Prowadzący sesję zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi Gminy (albo innej wyznaczonej przez nich osobie) zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowanie poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwał lub innym dokumencie.

 

2.Po zamknięciu dyskusji prowadzący sesję rozpoczyna procedurę głosowania.

 

3.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

 

 

§ 23

 

 

 

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

 

2.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Sekretarza.

 

3.Głosujący przez podniesienie ręki oddaje głos “za” wnioskiem, ”przeciw” wnioskowi lub “wstrzymuje się” od głosowania.

 

4.Po przeliczeniu oddanych głosów i porównaniu z listą radnych obecnych na sesji

 

Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania nakazując odnotowanie ich w protokole.

 

5.O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów na wniosek minimum 1 radnego.

 

6.W głosowaniu imiennym Przewodniczący obrad odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy po odczytaniu ustnie głosują: “za”, “przeciw” lub “wstrzymuję się”, co odnotowuje się w protokole sesji.

 

 

 

§ 24

 

 

 

1.Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

 

2.Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radę Komisja Skrutacyjna w składzie trzyosobowym, która spośród siebie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji objaśnia sposób głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

 

3.W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią Rady kartach zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami “za” , “przeciw”, i “wstrzymuję się”. Radny oddaje głos wpisując znak “X” w kratce z wolnym miejscem przy jednej odpowiedzi, brak znaku “X”, dopiski lub skreślenia na karcie do głosowania unieważniają głos.

 

4.Za głosy ważne uznaje się te, które oddano “za”, “przeciw”, lub “wstrzymuję się”.

 

5.Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej, który razem z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu z sesji.

 

 

 

§ 25

 

 

 

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

 

1)Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady,

 

2)Wójt Gminy,

 

3)Komisje Rady,

 

4)co najmniej 4 radnych.

 

 

 

§ 26

 

 

 

1.Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady.

 

2.W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

 

 

 

§ 27

 

 

 

1.Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, arabskimi numer uchwały oraz datę podjęcia uchwały.

 

2.Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji.

 

3.Uchwały Rady Gminy przedkłada się Wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

 

4.Wójt Gminy przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych w ust.3:

  1.  

   uchwałę budżetową,

  2.  

   uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium,

  3.  

   inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.

 

 

 

 

 

§ 28

 

 

 

1.Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie quorum, porządek obrad, podjęte uchwały oraz przebieg posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowania.

 

2.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty podjętych uchwał i inne dokumenty przedłożone Przewodniczącemu na sesji.

 

 

 

§ 29

 

 

 

Protokół podpisuje Przewodniczący obrad.

 

 

 

§ 30

 

 

 

Obsługę sesji, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, Komisji i radnych sprawuje zatrudniony przez Wójta Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady pracownik Urzędu Gminy. Pracownik ten podlega merytorycznie Przewodniczącemu Rady.

 

 

 

Rozdział IV

 

 

 

KOMISJE RADY

 

 

 

§ 31

 

 

 

1.Rada Gminy ze swego grona powołuje stałe i doraźne komisje, ustalając ich składy osobowe, zakresy działania i regulaminy.

 

2.Przewodniczący komisji przekłada Radzie Gminy do zatwierdzenia projekt regulaminu komisji, zakresu jej działania i plan pracy.

 

 

 

§ 32

 

 

 

Komisje podlegają tylko Radzie i działają wyłącznie na jej zlecenie.

 

 

 

§ 33

 

 

 

1.Komisje działają na podstawie zatwierdzonego przez Radę planu pracy.

 

2.Komisje przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej działalności raz na pół roku oraz na każde żądanie Rady.

 

 

 

 

 

§ 34

 

 

 

1.Pracą Komisji kieruje jej Przewodniczący, który:

 

1)ustala terminy i porządek posiedzeń;

 

2)zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom Komisji niezbędnych

 

materiałów;

 

3)zwołuje posiedzenia Komisji;

 

4)kieruje obradami Komisji.

 

2.Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady Gminy.

 

3.W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje

 

Wiceprzewodniczący Komisji.

 

4.Przewodniczącego Komisji wybiera Rada, spośród radnych, członków Komisji.

 

 

 

§ 35

 

 

 

1.W posiedzeniach Komisji, oprócz członków, może także uczestniczyć Przewodniczący Rady (Wiceprzewodniczący).

 

2.Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji Wójta Gminy oraz inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

 

 

 

§ 36

 

 

 

Rada powołuje następujące Komisje stałe:

 

1)Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Planowania oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

2)Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Bezpieczeństwa Publicznego.

 

3) Komisja Rewizyjna.

 

 

 

 

 

§ 37

 

 

 

1.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 radnych wybieranych w głosowaniu jawnym.

 

2.W skład pozostałych Komisji stałych nie mniej niż 3 członków wybieranych w głosowaniu jawnym.

 

§ 38

 

 

 

1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Kontrola w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

 

2.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 

 

 

§ 39

 

 

 

1.Komisja wykonuje również inne zadania kontrolne zlecane przez Radę Gminy w drodze uchwał. Zlecenie kontroli udzielane jest na piśmie i winno obejmować co najmniej: przedmiot kontroli, zakres przedmiotowy kontroli oraz określenie gminnej jednostki organizacyjnej lub gminnej osoby prawnej, która ma być kontrolowana.

 

2.Komisja Rewizyjna działa na podstawie pół rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Radę Gminy.

 

 

 

§ 40

 

 

 

1.W związku z przeprowadzoną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

 

2.Prawo wglądu i prawo żądania wyjaśnień, o których mowa w ust.1, nie obejmują spraw i dokumentów objętych ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

3.O podjęciu czynności kontrolnych Komisja powiadamia na piśmie Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i kierownika kontrolowanej jednostki określając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli.

 

 

 

 

 

§ 41

 

 

 

1.Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który powinien zawierać określenie przedmiotu i zakres kontroli, dokonane w jej toku ustalenia, w tym ustalone nieprawidłowości i przyczyny powstania oraz wnioski.

 

2.Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo zgłosić uwagi do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od jego otrzymania.

 

3.Protokół kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik kontrolowanej jednostki.

 

4.W terminie 14 dni od podpisania protokołu kierownik kontrolowanej jednostki powinien ustosunkować się na piśmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaśnienie odnośnie wykazanych nieprawidłowości.

 

 

 

 

 

§ 42

 

 

 

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

 

2.O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej, postanawia Przewodniczący Komisji , a o wyłączeniu jej Przewodniczącego - Rada Gminy.

 

3.Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

 

 

 

 

 

§ 43

 

 

 

Wnoszone przez radnych interpelacje i zapytania mogą być skierowane do Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

 

 

 

§ 44

 

 

 

1.Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Gminy.

 

2.Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niego pytanie.

 

3.Interpelację składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Do wniesienia interpelacji wystarczy podpis jednego radnego. Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji jeżeli nie spełnia ona wymogów określonych w ust.1 i 2.

 

4.Przewodniczący Rady przesyła interpelację niezwłocznie jej adresatowi, który obowiązany jest udzielić na nią odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od złożenia interpelacji.

 

5.Przewodniczący Rady przesyła odpis odpowiedzi na interpelację zainteresowanemu radnemu oraz informuje Radę o jej treści.

 

 

 

§ 45

 

 

 

1.Zapytania składa się w celu uzyskania informacji o aktualnych problemach Gminy.

 

2.Zapytania formułowane są ustnie lub przedkładane na piśmie na posiedzeniu Rady.

 

3.W miarę możliwości Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na zapytanie najpóźniej na następnej sesji.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

 

 

Wójt Gminy - organ wykonawczy

 

 

 

 

 

§ 46

 

 

 

1.Organem wykonawczym Gminy jest Wójt Gminy.

 

2. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę.

 

 

 

§ 47

 

 

 

1.Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa.

 

2.Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności:

 

1)przygotowanie projektu uchwał Rady Gminy;

 

2)określenie sposobu wykonania uchwał Rady;

 

3)gospodarowanie mieniem komunalnym;

 

4)wykonanie budżetu;

 

5)zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 

6)wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustaw i zawartych porozumień;

 

7)udzielenie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;

 

8)składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy;

 

9)wydawanie w formie zarządzeń przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;

 

10)wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

3.Wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych o których mowa w ust. 2 pkt.10 w imieniu Wójta Gminy.

 

4.W realizacji zadań własnych Gminy Wójt Gminy podlega wyłącznie Radzie Gminy.

 

 

 

 

 

§ 48

 

 

 1.  

  Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2.  

  Wójt Gminy opracowuje plan operacyjny przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W razie konieczności może zarządzić ewakuację ludności z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

 

 

 

 

 

§ 49

 

 

 

 

 

1.Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy

 

2.Organizację i zasady funkcjonowania urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia

 

3.Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu

 

4.Wójt Gminy może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy

 

5.Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

 

 

 

§ 50

 

 

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy podejmowanie czynności na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Wójta.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

 

 

Konsultacje społeczne i referendum

 

 

 

 

 

§ 51

 

 

 

1.W sprawach samo opodatkowania się mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji, rozstrzyga się w drodze referendum gminnego.

 

2.Referendum może być przeprowadzone także w każdej innej, ważnej dla Gminy sprawie.

 

3.Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Gminy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 

4.Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

 

5.Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji przeprowadza się wyłącznie na wniosek mieszkańców.

 

 

 

§ 52

 

 

 

1.Wnioski mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum odpowiadające przepisom ustawy o samorządzie gminnym, odpowiadać powinny warunkom formalnym.

 

 

 

§ 53

 

 

 

1.W przypadkach przewidzianych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla Gminy, mogą być przeprowadzone na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

 

2.Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała Rada Gminy.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

 

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

 

 

§ 54

 

 

 

Stosunek pracy w Urzędzie nawiązuje się z:

 

1)Wójtem - Przewodniczący Rady Gminy na podstawie protokołu z wyboru oraz zaświadczenia Gminnej Komisji o wyborze;

 

2) Sekretarzem Gminy i Skarbnikiem - na wniosek Wójta Gminy na podstawie uchwały Rady o powołaniu;

 

3) pracownikami mianowanymi - Wójt na podstawie aktu mianowania;

 

4) pozostałymi pracownikami - Wójt na podstawie umowy o pracę;

 

 

 

§ 55

 

 

 

1.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, wobec Wójta Gminy dokonuje Rada Gminy lub w zakresie ustalonym w odrębnej uchwale, Przewodniczący Rady Gminy. Rada Gminy czynności, o których mowa wyżej, dokonuje w formie uchwały.

 

2.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Sekretarza Gminy, Skarbnika dokonuje Wójt Gminy.

 

3.Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników mianowanych Urzędu Gminy oraz pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonuje Wójt Gminy.

 

4.Czynności w sprawach z zakresu zatrudnienia kierowników samorządowych gminnych jednostek organizacyjnych dokonuje Wójt Gminy.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

 

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

 

 

 

§ 56

 

 

 

Jednostkami pomocniczymi Gminy są sołectwa.

 

 

 

§ 57

 

 

 

Gmina Boleszkowice obejmuje następujące sołectwa:

 

1) Boleszkowice

 

2) Chlewice

 

3) Chwarszczany

 

4) Gudzisz

 

5) Kaleńsko

 

6) Namyślin

 

7) Porzecze

 

8) Reczyce

 

9) Wysoka

 

 

 

 

 

§ 58

 

 

 

1.O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Rada winna uzyskać opinię co najmniej 1/5 ogólnej ilości uprawnionych do głosowania mieszkańców danego sołectwa.

 

2.W sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa Rada zasięga opinii zebrania wiejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

 

 

 

1.Uchwała Rady w sprawie określonej w § 59 ust.1 Statutu Gminy powinna wskazywać: nazwę, obszar, granicę i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

 

2.Granice jednostek pomocniczych powinny w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

 

§ 60

 

 

 

1.Sołectwo nie tworzy własnych budżetów.

 

2.Zadania i potrzeby jednostek pomocniczych Gminy, pod względem rzeczowym i finansowym realizowane są w ramach budżetu Gminy.

 

3.Organy jednostek, o których mowa w niniejszym rozdziale, składają do Wójta Gminy przedmiotowe propozycje zgodnie z obowiązującą procedurą budżetu Gminy.

 

 

 

§ 61

 

 

 

1.Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, obejmujące wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do Rad Gmin.

 

2.Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.

 

3.Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz zasady zarządzania i

 

korzystania z mienia, rozporządzania dochodami z tego źródła określa Statut

 

Sołectwa uchwalony przez Radę Gminy.

 

 

 

§ 62

 

 

 

1.Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o sesjach sołtysów.

 

2.Przewodniczący Rady Gminy może podczas sesji Rady Gminy udzielić głosu sołtysom.

 

3.Sołtysi mogą brać udział w pracach Komisji Rady zajmujących się sprawami dotyczącymi jednostek pomocniczych Gminy.

 

 

 

§ 63

 

 

 

1.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Wójt Gminy oraz Rada Gminy.

 

2.Wójt Gminy obowiązany jest czuwać, by mienie sołectwa nie było narażone na szkody, uszczuplenie.

 

3.Wójt Gminy ma prawo wglądu do dokumentów sołectwa, dostępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa.

 

 

 

 

 

Rozdział IX

 

 

 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z

 

dokumentów Rady, Komisji i Wójta Gminy

 

 

 

§ 64

 

 

 

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

 

 

 

§ 65

 

 

 

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu przez radnych na posiedzeniu następnej sesji Rady Gminy.

 

 

 

§ 66

 

 

 

Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Wójta Gminy i Urzędu udostępnia się w pokoju nr 17 w dniach pracy Urzędu Gminy w godzinach przyjmowania interesantów.

 

 

 

§ 67

 

1. Informacja publiczna jest informacją wytworzoną przez organy gminy, komisje Rady Gminy, a także osoby pracujące w Urzędzie Gminy.

 1.  

  Uprawnionymi do dostępu do informacji są wszystkie osoby zainteresowane, bez potrzeby wskazywania interesu prawnego bądź tylko faktycznego , chcącego uzyskać informacje związane z działem organów i komisji rady.

 2.  

  Dostęp do informacji publicznej obejmuje prawo do:

 

a/ bezpłatnego uzyskania informacji w sposób i w czasie zapewniającym aktualna wiedzę o stanie samorządu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich majątku;

 

b/ wglądu do dokumentów urzędowych wynikających z wykonania zadań

 

publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy;

 

c/ sporządzania odpisów i kopii za odpłatnością , wysokość której ustalona

 

zostanie przez Wójta;

 

d/ udziału w posiedzeniach organów gminy i komisji Rady Gminy.

 

 

 

 

 

§ 68

 

 

 

1. Udostępnienie informacji publicznych następuje poprzez:

 

a/ wykładanie lub wywieszanie w pomieszczeniach ogólnodostępnych;

 

b/ wgląd do protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy w biurze

 

obsługi rady;

 

c/ udzielanie informacji na piśmie.

 

 

 1.  

  Z dostępu do informacji publicznej wyłącza się:

 

A/ informacje niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;

 

B/ informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną;

 

C/ informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy;

 

D/ dane osobowe objęte ochroną w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 1.  

  Wyłączenie, o którym mowa w pkt 2 lit. c, nie maja zastosowania do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w zakresie warunków ich pracy i płacy lub mających związek w pełnieniu funkcji.

 

 

 1.  

  W przypadku wyłączenia jawności niektórych danych lub informacji należy podać podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego wyłączenia dokonała.

 

 

 

 

 

§ 69

 

 

 

1. Realizacja uprawnień określonych w § 67 do § 68 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

 1.  

  Udostępnianie informacji następuje na wniosek osoby zainteresowanej w formie postaci zgodnej z wnioskiem w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 2.  

  Odmowa udzielenia informacji lub dostępu do dokumentów powinna zawierać

 

uzasadnienie.

 

 

 

 

 

Rozdział X

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 70

 

 

 

Zmiana Statutu może nastąpić w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

 

 

 

§ 71

 

 

 

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 lipca 2003r.,znak: PN.2.D.0911-133/03 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 71 Statutu).

 

 

 

§ 72

 

 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc obowiązującą dotychczasowy Statut Gminy, uchwalony przez Radę Gminy nr XXXIV/176/2001 w dniu 19 kwietnia 2001 roku w sprawie Statutu Gminy Boleszkowice oraz uchwała nr XL/209/2001 z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Boleszkowice.

 

SPIS TREŚCI

 

 

 1.  

  Rozdział I

 

Postanowienia ogólne str. 1

 

 

 1.  

  Rozdział II

 

Zadania Gminy str. 1

 

 

 1.  

  Rozdział III

 

Organy Gminy str. 2

 

 

 1.  

  Rozdział IV

 

Komisje Rady str. 7

 

 

 1.  

  Rozdział V

 

Wójt Gminy - organ wykonawczy str. 10

 

 

 1.  

  Rozdział VI

 

Konsultacje społeczne i referendum str. 11

 

 

 

7. Rozdział VII

 

Pracownicy samorządowi str. 11

 

 

 1.  

  Rozdział VIII

 

Jednostki pomocnicze gminy str. 12

 

 

 1.  

  Rozdział IX

 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

 

z dokumentów Rady, Komisji i Wójta Gminy str. 13

 

 

 

10. Rozdział X

 

Postanowienia końcowe str. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 01-09-2003 13:50:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 09-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-01-2012 08:12:31