Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice 74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24 Tel. 095 760 6124 ZAPRASZA do złożenia oferty na "Zimowe utrzymanie ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2012/2013"

Boleszkowice, 25.10.2012 r.

ZAMAWIAJĄCY

ZP.271.10.2012

Gmina Boleszkowice

74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24

Tel. 095 760 6124

ZAPRASZA

 do złożenia oferty na „Zimowe utrzymanie ulic i  dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2012/2013” 

 

               Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655). Zamówienie prowadzone jest poza ustawą o zamówieniach publicznych, ponieważ jego wartość rzeczowa jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na zimowe utrzymanie ulic i  dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2011/2012 poprzez : odśnieżanie ( Kod CPV: 90620000-9), usuwanie oblodzeń ( Kod CPV:90630000-2) i utrzymanie przejezdności dróg sprzętem będącym własnością składającego ofertę.
  2. Łączna długość dróg gminnych przeznaczonych do zimowego utrzymania w sezonie 2012/2013 wynosi ok. 27,22 km.
  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki :

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie bieżącego utrzymania dróg lub

     pokrewną,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

     zdolnymi do wykonania zamówienia:

              -  w zakresie potencjału technicznego dysponują min. 1 pojazdem

     samochodowym kołowym z pługiem i rozsypywaczem lub min. 1 ciągnikiem

     rolniczym wyposażonym w pług i rozsypywacz ciągnikowy albo min. 1

     pługopiaskarką – dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca

    1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108,poz. 908 ze zm. ),

-  w zakresie osób zdolnych do wykonywania zamówienia dysponują min.                     

     1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia  do kierowania 

     pojazdami samochodowymi  lub ciągnikami rolniczymi, o których mowa w ustawie 

 – Prawo o ruchu  drogowym.     

II Zakres przedmiotu zamówienia:

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zimowe utrzymania ulic i dróg gminnych :

1) w obrębie miejscowości Boleszkowice:

          - ul. Artylerzystów – dł. ok. 600mb

          - ul. Domańskiego – dł. ok. 400 mb

          - ul. Żeromskiego – dł. ok. 3.000mb

          - ul. Obodrytów- dł. ok. 400mb

          - ul. Poniatowskiego- dł. ok. 400mb

          - ul. Sportowa- dł. ok. 600mb

          - ul. Spacerowa- dł. ok. 1000mb

          - ul. Żwirowa- dł. ok. 3.000mb

          - ul. Polna- dł. ok. 300mb

          - Osiedle 40-lecia PRL – dł. ok. 200mb

          - Plac koło Urzędu Gminy i Przedszkola – dł. ok. 100mb

          - droga dojazdowa do Gimnazjum- dł. ok. 200mb

          - Plac B. Chrobrego- dł. ok. 100mb

          - ul. Krótka- dł. około 20mb

          - ul. Ogrodowa- dł. ok. 100mb

          - ul. Poznańska (od dr krajowej nr 31 do posesji nr 21) – dł. ok. 300mb

          - Wierutno( stacja PKP) – dł. ok. 200mb

          - Wierutno 11 – dł. ok. 1500 mb

          - Wierutno 12 – dł. ok. 1000 mb

          - inne drogi gminne dojazdowe do posesji – dł. ok. 1000mb

2)  w obrębie miejscowości gminnych:

- Chwarszczany – dł. ok. 1000mb

- Gudzisz- dł. ok. 2000mb

- Reczyce- dł. ok. 3000mb

- Namyślin – dł. ok. 1000mb

- Kaleńsko- dł. ok. 200mb

- Chlewice – dł. ok. 600mb

- Porzecze  - dł. ok. 1000mb

- Wysoka/ Wyszyna – dł. ok. 4.000mb

Ilość godzin zimowego utrzymania dróg w sezonie 2012/2013 będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

Rozliczenie zadania będzie polegało na sumowaniu godzin pracy podczas efektywnego odśnieżania, usuwania śliskości oraz gołoledzi i wywozu zalegającego śniegu.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice polegało będzie na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości oraz gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem na drogach, będących w zarządzie Gminy Boleszkowice oraz wywóz zalegającego śniegu.

Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia :

III. Dodatkowe wymagania:

1) Wykonawca zapewni sprzęt i materiał do zwalczania śliskości oraz sprzęt do

     odśnieżania i wywozu zalegającego śniegu. Materiały stosowane do zwalczania

     śliskości zimowej powinny odpowiadać warunkom określonym w następujących

     normach:

            - Piasek PN-87/6774-04 – nie może być zanieczyszczony związkami

              organicznymi np. trawa, szczątki korzeni itp.;

2) Wykonawca we własnym zakresie organizuje miejsca do składowania piasku

     do posypywania dróg z ich załadunkiem;

3) Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu

     użytkowaniu dróg.

4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za zniszczenie

     własności prywatnej, samorządowej i państwowej spowodowane 

     nieprofesjonalnym działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy przy realizacji  

     zamówienia.   

5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody i następstwa wyrządzone

                 przez Wykonawcę.  

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa

    nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia;

7) Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji  niniejszego zamówienia

    posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa

    nieszczęśliwych wypadków związane z wykonywaniem przedmiotu umowy na  

    kwotę nie    mniejszą niż 100.000,00 zł.

8) Termin płatności poszczególnych faktur musi wynosić 30 dni.

             9) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązania umowy;

           10) Wymagane jest posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę;

           11) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy przekazać

                 numer telefonu komórkowego osoby wykonującej prace objęte przedmiotem

                 umowy Zamawiającemu oraz sołtysem poszczególnych wsi ujętych w pkt. 3

                 ( zakres usług) z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.               

           12) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym

                 zamówieniem pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi:                

                   a)  dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku

                        Prawo o ruchu drogowym ( tj. z 2005r. Dz. U. Nr 108,poz. 908 ze zm.)

                   b) spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

                        z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz

                        zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 ze zm.)

                   c)  prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do

                        kierowania, o których mowa w Prawie o ruchu drogowym,

                   d)  wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją niniejszego

                        zamówienia żółte sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie

                        przepisami,

              13) W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na

                   własny koszt zastępczy pojazd, spełniający warunki, o których mowa w p pkt.12,

                   w taki sposób aby zapewnić utrzymanie dróg zgodnie z wymaganiami

                   określonymi w p pkt. 15. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych

                   dodatkowych kosztów.

            14)  W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy,

                    Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają ,

                    że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego

                    zimowego utrzymania dróg. Nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego

                    będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.              

                   W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Wykonawca

                    zobowiązuje się do zapłaty odsetek za zwłokę.

            15) Wykonawca zobowiązany jest :

                   a) odśnieżać drogi na całej szerokości jezdni;

                   b) do posypywania  używać piasku;

                   c) usuwać i zwalczać śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb

                       (opady śniegu, mżawki);

                   d) usuwać śliskości przez posypywanie piaskiem na odcinkach  dróg o dużym

                       spadku  podłużnym, zakrętach, łukach, wzniesieniach, skrzyżowaniach;                                    

                   e) w przypadku wystąpienia gołoledzi, na polecenie Zamawiającego,

                       do posypywania  piaskiem dróg wskazanych przez Zamawiającego

                       na całej długości;

                   f) w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu wywóz zalegającego śniegu.

                   g) w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych lub sytuacji

                       tego wymagającej, na zlecenie Zamawiającego wykonać usługę na                 

                       innych drogach wskazanych przez Zamawiającego;

            16)  W przypadku wystąpienia ustabilizowanych warunków pogodowych,

                    Zamawiający ma prawo zawiesić akcję zimowego utrzymania dróg z

                    możliwością jej przywrócenia w przypadku zmiany pogody, na tych samych

                    warunkach finansowania;

            17)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie zimowego utrzymania dróg.

            18)  Wykonawca  podstawia jednostki sprzętowe niezwłocznie, lecz nie później niż w

                    ciągu 2 godzin od momentu zaistnienia takiej potrzeby.           

            19)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania

                   Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia

                   szczególnych okoliczności.

            20)  Całkowita odpowiedzialność za stosowanie materiału z normami ciąży na

                   Wykonawcy usługi;

            21)  Wykonawca będzie prowadził ewidencję i dokumentację usług wykonywanych

                    w czasie trwania akcji zimowej;

            22)  Wykonawca będzie zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco

                    informację o stanie dróg;

            23)  Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych

                   do prawidłowego przygotowania oferty w celu oszacowania na własną

                   odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonywania usług, oraz uzyskania i

                   zweryfikowania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu

                    oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia;

            24)  Wszelkie prace lub czynności niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,

                    a nie opisane powyżej, należy traktować jako oczywiste, objęte kosztami i

                    terminami przedmiotu zamówienia.

  1. Dokładnych informacji dotyczących położenia w/ w dróg  udzieli  Pani Ewa

Dardzikowska tel. 95 760 6124 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

       IV Wykonawca zobowiązany jest podać stawkę za 1 godzinę efektywnego odśnieżania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       V  Kryterium oceny ofert, cena- 100% 

       VI  Termin realizacji : do 15 marca 2013 roku od daty podpisania umowy

Oferty należy składać do dnia 14.11.2012 r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pocztą na adres lub mailem na adres : boleszkowice@boleszkowice.plz dopiskiem ,„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Boleszkowice w sezonie zimowym 2012/2013”.

      VII   Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.20102r. o godzinie 10.15

      VIII  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia,                  

               w przypadku  gdy żadna z ofert nie spełni oczekiwań.   

      IX   Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami jest : Pani Ewa

             Dardzikowska  pokój Nr 16, Tel. 95 760 61 24, wew. 36, od poniedziałku do piątku        

             w  godz. 8.00 – 14.00

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 29_10_2012_14_20_58_umowa na zimowe utrzymanie dróg 2012-2013.doc (DOC, 172.00Kb) 2012-10-29 14:20:58 671 razy
2 Załączniki do ZIMA.doc (DOC, 91.00Kb) 2012-10-29 13:33:17 613 razy
3 umowa na zimowe utrzymanie dróg 2012-2013.doc (DOC, 125.00Kb) 2012-10-29 13:33:17 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 29-10-2012 13:32:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 29-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 29-10-2012 14:23:21