Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

Uchwała Nr ..................

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia ...........................

 

w sprawie przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,
poz. 984,Nr153,poz. 1271, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568,
z 2004r. Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr181,poz. 1377,z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458,z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146,Nr 40,poz. 230, Nr 106,
poz. 675,z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117,poz. 679, Nr 134,poz. 777, Nr 149,poz. 887,
Nr 217,poz. 1281, oraz z 2012 r. poz. 567)uchwala się co następuje:

 

§1.Przyjmuje się następujące zmiany w treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry, uchwalone na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry w dniu 14 września 2012r.:

1)      § 2. otrzymuje brzmienie:

„Członkami Związku są następujące gminy:

1)      Banie;

2)      Barlinek;

3)      Bielice;

4)      Boleszkowice;

5)      Cedynia;

6)      Chojna;

7)      Dolice;

8)      Gryfino;

9)      Kozielice;

10)  Lipiany;

11)  Mieszkowice;

12)  Moryń;

13)  Myślibórz;

14)  Nowogródek Pomorski;

15)  Pełczyce;

16)  Przelewice;

17)  Pyrzyce;

18)  Stare Czarnowo;

19)  Trzcińsko-Zdrój;

20)   Warnice;

21)   Widuchowa.”;
 

2)      § 3 otrzymuje brzmienie:

„Siedzibą związku jest miasto Chojna.”;

 

3)      § 5 otrzymuje brzmienie:

„Związek podlega nadzorowi prawnemu Prezesa Rady Ministrów, Wojewody Zachodniopomorskiego, a w zakresie spraw finansowych nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej właściwej dla województwa zachodniopomorskiego.”;

4)      w § 6 ust. 1 w miejsce przecinka na końcu zdania wstawia się kropkę;

 

5)      § 7 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 7.Zadania Związku:

1) podejmowanie działań w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu na terenie zrzeszonych w Związku gmin;

2) wymianę doświadczeń w zakresie zadań komunalnych;

3) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami terytorialnymi w kraju i innych państwach oraz Euroregionami;

4) reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z administracją rządową;

5) prowadzenie działalności gospodarczej;

6) inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych;

7) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych;

8) podejmowanie działań w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju poszczególnych członków Związku.”;

 

6)      po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

                                

„§7a.1. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach – uczestnikach Związku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tworząc warunki niezbędne do ich realizacji poprzez:

 

1)        realizowanie zadań wynikających z podjętych przez gminy – uczestników regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, zwanych dalej „regulaminami” w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

2)        w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków ujętych w regulaminie przez właścicieli nieruchomości, wydawanie decyzji nakazujących ich wykonanie;

3)        objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości ewidencją w zakresie gospodarki odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

4)        organizowanie i rozliczanie systemu odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z analizą stanu gospodarki odpadami;

5)        organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku oraz odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy Gmin - uczestników Związku, a na których powstają odpady komunalne;

6)        zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami;

7)        dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców, ustalanie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

8)        określanie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;

9)        prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

10)    realizowanie obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, edukacyjnych oraz realizacja uprawnień kontrolnych, nadzorczych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

11)    udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gmin uczestników Związku punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 

2. Związek przejmuje zadania publiczne gmin związane z realizacją ich ustawowych zadań wynikających z przepisów o odpadach poprzez:

 

1)   podejmowanie działań w celu objęcia wszystkich mieszkańców gmin – uczestników zorganizowanym systemem odbierania wszystkich odpadów komunalnych;

2)   wprowadzanie i utrzymywanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu określonych w planach gospodarki odpadami;

3)   opiniowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami.”;

 

7)      w § 10:

 

a)      ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 10. 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:

1) podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku;

2) wykluczenia przez Zgromadzenie Ogólne na skutek:

a) nieopłacania należności z tytułu zaległości w płatności składek członkowskich w terminie 7 dni od doręczenia wezwania,

b) nierealizowania postanowień niniejszego statutu,

c) zniesienia gminy.”,

 

b)      uchyla się ust. 2;

 

8)      w § 12:

 

a)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta lub burmistrza rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastępcy wójta albo radnemu.”,

 

b)      uchyla się ust. 3;

 

9)      § 13 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 13. Do właściwości Zgromadzenia należy:

1) ustalanie programów realizacji zadań Związku;

2) uchwalanie rocznego budżetu Związku oraz rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu za rok poprzedni;

2a) uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej;

3) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku;

4) wybieranie i odwoływanie Zarządu;

5) powoływanie Komisji Rewizyjnej;

5a) uchwalenie regulaminów Zgromadzenia, Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;

5b) powoływanie i odwoływanie Skarbnika Związku (główny księgowy budżetu) – na wniosek Zarządu;

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu;

7) ustalanie wysokości składek;

8) zatwierdzanie kierunków działania Związku;

9) decydowanie o nabyciu lub zbyciu mienia;

10) ustalanie wysokości zwrotu poniesionych kosztów uczestnictwa dla członków Zgromadzenia, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu; 

11) określanie wysokości sumy, do której Zarząd samodzielnie może zaciągnąć zobowiązania finansowe;

12) ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Związku;

13) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości Związku,

b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

c) udzielania poręczeń lub gwarancji,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych, zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz występowania z nich,

g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Związku oraz wyposażenia ich w majątek,

h)  podejmowanie uchwał o podziale zysków oraz sposobie pokrywania strat powstałych z działalności Związku;

14) ustalanie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Związku;

15) odejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku, wyznaczanie likwidatora;

16) zaskarżanie rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących uchwał Zgromadzenia;

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem do kompetencji Zgromadzenia.

 

 

10)  § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.”

 

11)  w § 15 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

 

„2.       Zarząd Związku składa się z pięciu członków: przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i dwóch członków Zarządu.

 

3. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie spośród swoich członków w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

 

4.  Zastępców  przewodniczącego Zarządu oraz członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Wybór następuje spośród członków Zgromadzenia.

 

5. Przewodniczący Zarządu Związku oraz pozostali członkowie Zarządu są zatrudniani w Związku na podstawie wyboru. Z wyboru wynika nawiązanie stosunku pracy, obowiązek wykonywania pracy jako pracownik oraz prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, którego wysokość określa uchwała Zgromadzenia.”;  

 

12)  w § 16:

 

a)      § 16 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 16. Do kompetencji Zarządu Związku w szczególności należy:

 

„1) realizacja zadań Związku poprzez:

a)      wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz określanie wysokości zaległości w opłatach,

b)      w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, określenie, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c)      przygotowywanie, organizowanie i rozstrzyganie przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

d)      wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wykreślanie z rejestru działalności regulowanej,

e)      realizowanie kompetencji kontrolnych wraz z kompetencją do wystąpienia z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności kontrolnych w realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

f)       przyjmowanie oraz weryfikacja kwartalnych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne oraz sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

g)      wymierzanie kar pieniężnych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów;

2)  wykonywanie uchwał Zgromadzenia;

3)  opracowywanie projektów budżetu Związku i jego realizacja oraz projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;

4)  opracowywanie projektów statutów i regulaminów organizacyjnych, jednostkom organizacyjnym Związku, wyznaczenie tym jednostkom zadań do wykonywania a także nadzorowanie i kontrolowanie ich działalności;

5)  podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku;

6)  przygotowywanie wniosków o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz;

7) podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych (kursów, szkoleń, wykładów itp.) promujących proekologiczne zachowania wśród mieszkańców.”,

 

 

b)      uchyla się pkt 8;

 

13)  § 17 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 17. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu Związku należą w szczególności:

1) kierowanie pracą Zarządu;

2) reprezentowanie Związku na zewnątrz;

3) wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku, w tym z kierownikiem Biura Związku oraz nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Związku;

4)występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o powołanie lub odwołanie Skarbnika Związku.”;

 

14)  § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 18. 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) rezygnacji z funkcji;

2) utraty mandatu przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu;

3) odwołania przez Zgromadzenie.”;

 

15)  po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

 

„§ 18a. 1. Skarbnik Związku jest jednocześnie głównym księgowym budżetu.

2. Skarbnik Związku bierze udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.”;

 

16)  w § 23:

 

a)      ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Biuro jest podporządkowane przewodniczącemu Zarządu, a jego pracą kieruje kierownik Biura, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.”,

 

b)      uchyla się ust. 3;

 

17)  § 24 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 24. Mienie Związku stanowią:

1) składniki majątkowe w postaci ruchomości i nieruchomości;

2) prawa i fundusze;

3) dochody z majątku Związku;

4) dochody z działalności Związku;

5) subwencje, dotacje, zapisy, darowizny;

6) składki i opłaty członkowskie;

7) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

 

18)  w § 26:

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Związku lub osoby przez niego upoważnionej.”,

 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

 

„3. Skarbnik Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.”;

 

19)  w § 28 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„§ 28. 1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiot zatwierdza Zgromadzenie.”.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 03-10-2012 08:36:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 03-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 03-10-2012 08:36:57