Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice -ds. księgowości.

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór  na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

    

    I.  Określenie stanowiska urzędniczego -ds. księgowości.

 

    II.Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe, kierunek: ekonomia, rachunkowość, zarządzanie,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
Wymagania dodatkowe:

1) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
2) samodzielność i umiejętność organizowania pracy,
3) dobra umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
4) umiejętność  obsługi pakietów biurowych Microsoft Office i OpenOffice,
5) umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystanie ich w praktyce.
   

     III.   Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

1)    ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych,

2)    bieżące prowadzenie Księgi – Dziennik główna wraz z analityką,

3)    współudział w opracowywaniu budżetu Gminy,

4)    współudział w opracowywaniu projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie,

5)    sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych,

6)    prowadzenie postępowania egzekucyjnego w zakresie podatków i opłat,

7)    prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu spłat zadłużeń z tytułu zakupu,

 

 IV.     Wykaz niezbędnych dokumentów :

1) list motywacyjny i CV,
2) kwestionariusz osobowy,
3) kserokopia dowodu osobistego,
4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli był zatrudniony) lub oświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.),
7) oświadczenie o niekaralności,
8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie kandydata, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,
10) inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych podanych w ogłoszeniu (m.in. kserokopie posiadanych zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach).
   

 V.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 27.07. 2012roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE    Ul. Świerczewskiego 24,   74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. księgowości”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

 

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                                                                    Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-07-2012 15:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-07-2012 15:20:44