Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) – Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK

Budżet na 2011 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/14/2011 z dnia 27 stycznia  2011 roku po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 8.518.853,52 zł, natomiast po stronie wydatków 11.245.432,52zł.

-                          dochody na plan 8.518.853,52zł zostały zrealizowane w wysokości  7.561.207,66 zł co stanowi 88,8%.

-                          wydatki na plan 11.245.432,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.517.323,97zł co stanowi75,7 %.

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Dochody własne na plan 3.565.500,00 zł zrealizowano 2.979.003,42 zł, co stanowi 83,6%.

Subwencje ogólne na plan 2.686.229,00 zł zrealizowano 2.686.229,00 zł, co stanowi 100,0%.

Dotacje na plan 2.250.328,52 zł zrealizowano 1.895.975,24 zł co stanowi 84,3%. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 16.976,00 zł zrealizowano 0,00 zł, co stanowi 0,0%.

 

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Nazwa

Plan wydatków

Wykonanie wydatków

%

wykonania

1

2

3

4

5

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2.426.048,04

911.808,97

37,6

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

631.000,00

15.936,76

2,5

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

356.116,00

323.138,54

90,7

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

37.850,00

30.203,61

79,8

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.139.058,00

1.036.492,09

91,0

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

5.730,00

 

5.730,00

 

100,0

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

124.022,00

90.987,02

73,4

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

 

9.000,00

 

8.714,08

 

96,8

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

160.000,00

158.275,61

98,9

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.702.987,00

3.441.880,92

93,0

851

OCHRONA ZDROWIA

90.105,00

56.300,98

62,5

852

POMOC SPOŁECZNA

1.718.609,00

1.710.788,54

99,5

 

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPOŁECZNEJ

 

140.176,48

 

128.727,00

 

91,8

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

41.144,00

39.274,00

95,5

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

359.245,00

294.419,63

82,0

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

277.542,00

240.272,16

86,6

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

26.800,00

24.374,06

91,0

 

OGÓŁEM WYDATKI:

11.245.432,52

8.517.323,97

75,7

 

 

DEFICYT BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2011 WYNOSI  - 3.711.561,79 ZŁ.

 

2. KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2

-                          budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyszyna wraz z przyłączami do sieci przesyłowej z m. Wysoka do oczyszczalni ścieków w Boleszkowicach -  721.109,18 zł (środki własne  238.350,64 zł; środki PROW 482.758,54),

-            Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu myśliborskiego – wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i kolorystyka elewacji „Sali gimnastycznej  przy Gimnazjum Publicznym w Boleszkowicach” – 244.189,65 zł (środki własne – 166.239,72 zł; środki POIS – 77.949,93 zł)

-      KULTURA, SZTUKA, MUZYKA, SPORT – TO CO NAS ŁĄCZY – 18.782,58zł (środki własne – 2817,38 zł; środki z funduszy pomocowych  15.965,20);

-         utworzenie pola rekreacyjno-biwakowego w m. Namyślin – 6.281,91 zł (środki własne 2.986,29 zł, środki PROW – 3.385,62 zł.

 

3. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA:

a)   wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub

      ostatecznych decyzji administracyjnych – NIE DOTYCZY;

b)      uznanych za bezsporne przed właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – NIE DOTYCZY  

4.  KWOTY DOTACJI

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego  - 111.291,48 zł

b)  udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 13.038,18 zł.

 

5. WYKAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ, GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE  I PORĘCZENIA DOTYCZĄ

NIE UDZIELANO PORĘCZEŃ I GWARANCJI.

 

6. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ROKU 2011 UDZIELONO ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ROZŁOŻENIA ZALEGŁOŚCI NA RATY W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500,00 ZŁOTYCH

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 

1/ Niwiński Czesław – rozłożenie zaległości na raty

2/ Jakubowski Jan – rozłożenie zaległości na raty

3/ Opala Grzegorz – rozłożenie zaległości na raty

4/ Błaszczyńska Genowefa – rozłożenie zaległości na raty

 

PODATEK  ROLNY

 

1/ Rybka Edmund – odroczenie terminu płatności

2/ Chotja Wiesław – rozłożenie zaległości na raty

 

 

7. WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ZAKRESIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

1/ Krzysztofiak Szymon

2/ Fossa Jarosław i Danuta

3/ Sułkowski Piotr

4/ Bocian Marian

5/ Ciechanowicz Przemysław

6/ Ciechanowicz Jadwiga

7/ Bochnak Bogdan

8/ Milczarek Aleksandra

9/ Sawicki Krzysztof

10/ Kopaszewski Adrian

11/ Ziomko Roman

37/ Bednarz Tadeusz

38/ Szostowski Jacek

39/ Bałko Stefania

40/ Żugaj Helena

41/ Łaskarzewski Piotr

42/ Solski Ryszard

43/ Solski Andrzej

44/ Tomala Lech

45/ Witkowska Katarzyna

46/ Kaleta Arkadiusz

47/ Karnicki Marek

48/ Hadryś Mirosław

49/ Żurawska Monika

50/ Downar Krystyna

51/ Białomazur Marek

52/ Ćwiąkała Renata

53/ Kubica Stanisław

54/ Wawrzyniak Szymon

55/ Sanecka Halina

56/ Sucko Bogdan

57/ Nowak Edward

58/ Stankiewicz Zdzisław

59/ Bocian Artur

60/ Sawicka-Soroczyńska Izabela

61/ Jakubowski Jarosław

62/ Sadowski Stanisław

63/ Kędzia Juliusz

64/ Krupa Mieczysław

65/ Binek Lesław

66/ Pietruch Kazimiera

67/ Fossa Mirosław

68/ Ćwiok Waldemar

69/ Hadryś Henryk

70/ Marciniak Krzysztof

71/ Szczepaniak Jarosław

72/ Zając Anna

73/ Kopaszewski Jerzy

74/ Witkowski Stanisław

75/ Żukrowski Jan

76/ Ciupek Stanisław

77/ Ćwiok Łukasz

78/ Wawrzyniak Marta

79/ Opala Grzegorz

80/ Łukasiewicz Krzysztof

81/ HOLDY Spółka z o.o.

82/ STAR-AGRO Spółka z o.o

 

8. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W 2011 ROKU UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE ART.12 UST.1 PKT.4 USTAWY O PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW NA UTWORZENIE NOWEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB POWIĘKSZENIE JUŻ ISTNIEJĄCEGO DO POWIERZCHNI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100 HA

 

1/ Fossa Jarosław i Danuta

2/ Ciechanowicz Wojciech

3/ Sawczuk Juliusz

4/ Ciechanowicz Przemysław

5/ Karaś Zbigniew

6/ Olewczyński Maciej

7/ Organista Narcyz

8/ Daniel Lech

9/ Pietruch Iwona

10/ Zając Anna

11/ Ćwiok Waldemar

12/ Ćwiok Krzysztof

 

Sporządziła:

Eugenia Juszczak – Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 27 kwiecień 2012 rok

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-05-2012 07:39:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 07-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-05-2012 07:39:19