Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowicach

ZARZĄDZENIE NR  3 / 2016

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1786)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników  zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice. 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem” jest aktem normatywnym  określającym warunki wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice, a w szczególności:

 1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy   Boleszkowice na podstawie umowy o pracę;
 2. szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
 4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
 5. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;
 6. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

§ 3

Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w  Urzędzie Gminy Boleszkowice na podstawie umowy o pracę.

 

§ 4

Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się w Referacie Kadr z niniejszym Regulaminem. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 5

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Urzędzie – oznacza to Urząd Gminy Boleszkowice;
 2. pracodawcy – rozumie się przez to wykonującego czynności z zakresu prawa pracy Wójta Gminy Boleszkowice;
 3. pracowniku – rozumie się przez  to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy; Boleszkowice na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy;
 4. rozporządzaniu – rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1786);
 5. najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, w załączniku nr 1  do rozporządzenia.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 6

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice na podstawie umowy o pracę, określa wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ

                                                                       § 7

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska pracy oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Wynagrodzenie miesięczne pracowników ustala się w oparciu o rozporządzenie, niniejszy regulamin z uwzględnieniem limitu środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ujętych w budżecie Gminy na dany rok.

3. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie powinna być niższa niż ogłoszona w ustawie budżetowej na dany rok.

                                                                       § 8

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Pracownikowi samorządowemu może być przyznany:

    1) dodatek specjalny;

    2) dodatek funkcyjny.

3. Wynagrodzenie pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe  od minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

4. Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc z dołu do 27-go dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, bądź na rachunek bankowy – zgodnie z żądaniem pracownika.

                                                                       § 9

1. Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników określa  załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.

2. Maksymalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i  wysokości  kwoty należnej pracownikowi.

4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 10

     1. Pracownik ma prawo do dodatku za wysługę lat.

2. Wysokość dodatku wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy i wzrasta z każdym rokiem o 1%, aż do osiągnięcia 20 %  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 5 lat stażu pracowniczego. Taką samą zasadę stosuje się przy rocznym zwiększeniu wysokości dodatku.

4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne zakończone okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, które zaliczane są na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pracownik zobowiązany jest udokumentować  prawo do dodatku za wysługę lat.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

7. Jeżeli praca w urzędzie stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.

DODATEK  FUNKCYJNY 

§ 11

1.Ustala się następujące stanowiska, na których jest przyznawany dodatek funkcyjny:

 1. sekretarz Gminy;
 2. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
 3. kierownik Referatu;
 4. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.

2. Pracownikowi samorządowemu może być  przyznany dodatek funkcyjny do wysokości 80%   minimalnego wynagrodzenia ustalonego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.

3. Dodatek funkcyjny przyznaje i ustala jego wysokość Wójt Gminy.

4. Przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów i doradców.

DODATEK SPECJALNY

§ 12

1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok.

3. Dodatek specjalny,  jego wysokość oraz okres w jakim będzie przysługiwał określa Wójt Gminy.

4. Dodatek przyznaje się w kwocie wynoszącej co najmniej 5 % wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku funkcyjnego  i nie więcej niż 40 %  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi.

PREMIE 

§ 13

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie   dla pracowników obsługi.

2. Do pracowników wskazanych w ust. 1 należą:

     1)  kierowca;

     2)  konserwator;

     3)  sprzątaczka;

     4) pracownik gospodarczy.

3. Premia przyznawana na podstawie niniejszego Regulaminu i ma charakter uznaniowy.

4. Premia przysługuje pracownikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)      właściwie i terminowo wykonuje zadania i obowiązki wynikające z zakresu czynności,

2)      wykona dodatkowo zadania zlecone przez przełożonego, zadania te precyzuje się jednoznacznie w sposób zapewniający ich kontrolę.

5. Na wysokość premii w szczególności mają wpływ następujące czynniki:

1)      fachowość i jakość wykonywanych zadań;

2)      systematyczność w pracy;

3)      pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy; 

4)      przestrzeganie dyscypliny pracy;

5)      dbałość o powierzony sprzęt i mienie gminy;

6)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż;

7)      wykonywanie dodatkowych zleconych zadań;

8)      racjonalne i oszczędne wykorzystywanie materiałów, surowców i części.

6. Pracownik może otrzymać premię w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

7. Premia wypłacana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia.

 

NAGRODY INDYWIDUALNE

§  14

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się na dany rok kalendarzowy fundusz nagród indywidualnych w wysokości 3 % planowanych w budżecie Gminy środków na wynagrodzenia, z  przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz na nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

2. Nagrody przyznawane są dwa razy do roku w miesiącu maju i listopadzie każdego roku kalendarzowego.

3. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez Wójta Gminy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  15

Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania oraz wyboru. 

§  16

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

2. Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy jego wprowadzaniu.

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu wynagrodzeń

w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

Lp

Stanowisko

Minimalna płaca

Maksymalna płaca

Min. wymagania kwalifikacyjne

Optymalne wymagania kwalifikacyjne

1.

Sekretarz gminy

XVIII

XXI

Wyższe, staż 4 lata  w jednostkach adm. sam., 2 lata na stanow. kierow. urzędniczym

Wyższe-prawo, administracja, zarządzanie , ekonomia lub podyplomowe. w tym zakresie

2.

Zastępca skarbnika

XV

XIX

Wyższe ekonomiczne lub, podyplomowe ekonomiczne, staż 3 lata

Wyższe ekonomiczne staż 4 lata

3.

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

XIX

Według odrębnych przepisów

     Staż 5 lat

Według odrębnych przepisów

     Staż 5 lat

4.

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

XIII

XVII

Wyższe

     Staż 4 lata

Wyższe administracyjne

     Staż 4 lata

5.

Inspektor

XII

XVII

Wyższe , staż pracy 3 lata

Wyższe, staż pracy 3 lata, wykształcenie kierunkowe

6.

Podinspektor

Informatyk

X

XIII

Wyższe,

Średnie,

 staż pracy 3 lata

Wyższe,

-

7.

Samodzielny referent

IX

XII

Średnie, staż pracy 2 lata

Wyższe

-

8.

Referent, kasjer, księgowy

IX

XI

Średnie, staż pracy 2 lata

Wyższe

-

9.

Młodszy referent, Młodszy księgowy

VIII

X

Średnie

       -

Wyższe

-

10.

Archiwista

VII

VIII

Średnie

       -

Wyższe

-

11.

Pomoc administracyjna

III

VI

Średnie

       -

Wyższe

-

12.

Sekretarka

IX

X

Średnie

    -

Wyższe

-

13.

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I

V

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

14.

Kierowca samochodu osobowego

VII

IX

Według odrębnych przepisów

 

Według odrębnych przepisów

 

15.

Robotnik gospodarczy

V

VII

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

 

16.

 

Sprzątaczka

 

III

 

VI

 

Podstawowe

 

Zasadnicze zawodowe

17.

Palacz c.o.

VIII

IX

Zasadnicze zawodowe

Zasadnicze zawodowe, Staż pracy -3 lata

18.

Konserwator

VIII

X

Zasadnicze  zawodowe

-

Zasadnicze zawodowe Staż pracy -3 lata

19.

Doradca

XVII

XVIII

Wyższe, staż pracy 5 lat

Wyższe-prawo, administracja, zarządzanie lub podyplomowe. w tym zakresie

20.

Asystent

XI

XVI

Średnie

-

Wyższe

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagrodzeń

w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

TABELA MIESIĘCZNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

Kategoria

zaszeregowania

 

Minimalna płaca zasadnicza

 

Maksymalna płaca

        zasadnicza

 

I

 

1.800

 

2.250

 

II

 

1.820

 

2.300

 

III

 

1.840

 

2.360

 

IV

 

1.860

 

2.430

 

V

 

1.880

 

2.500

 

VI

 

1.900

 

2.650

 

VII

 

1.950

 

2.800

 

VIII

 

2.000

 

3.000

 

IX

 

2.050

 

3.200

 

X

 

2.100

 

3.400

 

XI

 

2.150

 

3.600

 

XII

 

2.200

 

3.800

 

XIII

 

2.300

 

4.000

 

XIV

 

2.400

 

4.200

 

XV

 

2.500

 

4.400

 

XVI

 

2.600

 

4.600

 

XVII

 

2.700

 

5.000

 

XVIII

 

2.800

 

5.400

 

XIX

 

3.100

 

5.800

 

XX

 

3.300

 

6.200

 

XXI

 

3.500

 

6.600

 

XXII

 

3.700

 

7.000

 

Zarządzenie Nr 27/2009

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 12 czerwca 2009 r.

 

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych  w Urzędzie Gminy Boleszkowice

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) i § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustalam Regulamin Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowicach.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 2

Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej „Regulaminem” jest aktem normatywnym  określającym warunki wynagradzania za pracę pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice, a w szczególności:

1. wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy   Boleszkowice na podstawie umowy o pracę.

2. szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagradzania zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

4. szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

5. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

6. szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych niż jubileuszowe pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

§ 3

1. Postanowienia Regulaminu dotyczą pracowników zatrudnionych w  Urzędzie Gminy Boleszkowice na podstawie umowy o pracę.

2. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosunku do pracowników samorządowych mianowanych stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych obowiązującego w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

§ 4

Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się w Referacie Kadr z niniejszym Regulaminem.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem zostaje dołączone do jego akt osobowych.

§ 5

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy Boleszkowice.
 2. Kierowniku Urzędu – rozumie się przez to Wójta Gminy Boleszkowice lub osobę, którą Wójt upoważnił do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w swoim imieniu.
 3. Pracowniku – rozumie się przez  to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Boleszkowice na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy o pracę i wymiar czasu pracy.
 4. Rozporządzaniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz.398).

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

§ 6

1. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Boleszkowice na podstawie umowy o pracę, określa wykaz stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania kwalifikacyjne określone przepisami prawa.

 

ZASADY WYNAGRADZANIA ZA PRACĘ

 

§ 7

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska pracy oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

2. Wynagrodzenie miesięczne pracowników ustala się w oparciu o rozporządzenie, niniejszy regulamin z uwzględnieniem limitu środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników ujętych w budżecie Gminy na dany rok.

3. Podwyżka wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie powinna być niższa niż ogłoszona w ustawie budżetowej na dany rok.

 

§ 8

1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Miesięczne wynagrodzenie pracowników składa się z następujących składników:

    1) wynagrodzenie zasadnicze,

    2) dodatek za wieloletnią pracę (wysługa lat),

    3) dodatek specjalny,

    4) dodatek funkcyjny.

3. Wynagrodzenie pracowników za pełny miesięczny wymiar czasu pracy nie może być niższe  od najniższego wynagrodzenia ustalonego w drodze Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

5. Wynagrodzenie wypłacane jest co miesiąc z dołu do 27 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, bądź na rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe prowadzone przez bank wskazany przez pracownika.

 

§ 9

1. Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa  Tabela IV Rozporządzenia oraz załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu wynagradzania.

2. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

3. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i  wysokości  kwoty należnej pracownikowi.

4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

 

§ 10

1. Pracownikowi przysługuje prawo do dodatku za wysługę lat.

2. Wysokość dodatku wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego po pięciu latach pracy i wzrasta z każdym rokiem o 1%, aż do osiągnięcia 20 %  miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

3. Prawo do dodatku za wysługę lat przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 5 lat stażu pracowniczego. Taką samą zasadę stosuje się przy rocznym zwiększeniu wysokości dodatku.

4. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się inne okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne okresy, które zaliczane są na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pracownik zobowiązany jest udokumentować  prawo do dodatku za wysługę lat.

6. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

DODATEK  FUNKCYJNY

 

§ 11

1. Pracownikowi samorządowemu może być  przyznany dodatek funkcyjny do wysokości 80%.

2. Dodatek funkcyjny przyznaje i ustala jego wysokość Wójt Gminy.

3.Przepisy dotyczące dodatku funkcyjnego nie dotyczą pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, obsługi, asystentów i doradców

DODATEK SPECJALNY

 

§ 12

1. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikom samorządowym zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

2. Dodatek o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na czas określony.

3. Dodatek specjalny,  jego wysokość oraz okres w jakim będzie przysługiwał określa Wójt Gminy.

4. Dodatek przyznaje się w kwocie wynoszącej co najmniej 5 % wynagrodzenia zasadniczego i  dodatku funkcyjnego  i nie więcej niż 40 %  łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, której dodatek przyznano.

5. Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi.

 

PREMIE

 

§ 13

1. W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie   dla pracowników obsługi.

2. Do pracowników wskazanych w ust. 1 należą:

     1)  kierowca,

     2)  konserwator,

     3)  sprzątaczka,

     4) pracownik gospodarczy.

3. Premia przyznawana na podstawie niniejszego Regulaminu na charakter uznaniowy.

4. Premia przysługuje pracownikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

1)      właściwie i terminowo wykonuje zadania i obowiązki wynikające z zakresu czynności,

2)      wykona dodatkowo zadania zlecone przez przełożonego, zadania te precyzuje się jednoznacznie w sposób zapewniający ich kontrolę,

5. Na wysokość premii w szczególności mają wpływ następujące czynniki:

1)      fachowość i jakość wykonywanych zadań,

2)      systematyczność w pracy,

3)      pełne i efektywne wykorzystanie czasu pracy, 

4)      przestrzeganie dyscypliny pracy,

5)      dbałość o powierzony sprzęt i mienie gminy,

6)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż,

7)      wykonywanie dodatkowych zleconych zadań,

8)      racjonalne i oszczędne wykorzystywanie materiałów, surowców i części.

6. Pracownik może otrzymać premię w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego.

7. Premia wypłacana jest w dniu wypłaty wynagrodzenia.

NAGRODY INDYWIDUALNE

 

§  14

1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się na dany rok kalendarzowy fundusz nagród indywidualnych w wysokości 3 % planowanych w budżecie Gminy środków na wynagrodzenia, z  przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz na nagrody z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Wójt Gminy.

3. Nagrody przyznawane są dwa razy do roku w miesiącu maju i listopadzie każdego roku kalendarzowego.

3. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony przez Wójta Gminy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników.

POSTANOWANIA KOŃCOWE

 

§  15

Regulaminu nie stosuje się do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania oraz wyboru.

 

§  16

 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

2. Zmiana postanowień regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy jego wprowadzaniu.

 

§ 17

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników.

 

Wójt Gminy

Jan Woźniak

Załącznik Nr 1

do Regulaminu wynagrodzeń

w Urzędzie Gminy Boleszkowice

Lp

Stanowisko

Minimalna płaca

Maksymalna płaca

Min. wymagania kwalifikacyjne

Optymalne wymagania kwalifikacyjne

1.

Sekretarz gminy

XVIII

XXI

Wyższe, staż 4 lata  w jednostkach adm. sam., 2 lata na stanow. kierow. urzędniczym

Wyższe-prawo, administracja, zarządzanie , ekonomia lub podyplomowe. w tym zakresie

2.

Zastępca skarbnika

XV

XIX

Wyższe ekonomiczne lub, podyplomowe ekonomiczne, staż 3 lata

Wyższe ekonomiczne staż 4 lata

3.

Kierownik urzędu stanu cywilnego

XVI

XIX

Według odrębnych przepisów

     Staż 5 lat

Według odrębnych przepisów

     Staż 5 lat

4.

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

XIII

XVII

Wyższe

     Staż 4 lata

Wyższe administracyjne

     Staż 4 lata

5.

Inspektor

XII

XVII

Wyższe , staż pracy 3 lata

Wyższe, staż pracy 3 lata, wykształcenie kierunkowe

6.

Podinspektor

Informatyk

X

XIII

Wyższe,

Średnie,

 staż pracy 3 lata

Wyższe,

-

7.

Samodzielny referent

IX

XII

Średnie, staż pracy 2 lata

Wyższe

-

8.

Referent, kasjer, księgowy

IX

XI

Średnie, staż pracy 2 lata

Wyższe

-

9.

Młodszy referent, Młodszy księgowy

VIII

X

Średnie

       -

Wyższe

-

10.

Archiwista

VII

VIII

Średnie

       -

Wyższe

-

11.

Pomoc administracyjna

III

VI

Średnie

       -

Wyższe

-

12.

Sekretarka

IX

X

Średnie

    -

Wyższe

-

13.

Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

I

V

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

14.

Kierowca samochodu osobowego

VII

IX

Według odrębnych przepisów

 

Według odrębnych przepisów

 

15.

Robotnik gospodarczy

V

VII

Podstawowe

Zasadnicze zawodowe

 

16.

 

Sprzątaczka

 

III

 

VI

 

Podstawowe

 

Zasadnicze zawodowe

17.

Palacz c.o.

VIII

IX

Zasadnicze zawodowe

Zasadnicze zawodowe, Staż pracy -3 lata

18.

Konserwator

VIII

X

Zasadnicze  zawodowe

-

Zasadnicze zawodowe Staż pracy -3 lata

19.

Doradca

XVII

XVIII

Wyższe, staż pracy 5 lat

Wyższe-prawo, administracja, zarządzanie lub podyplomowe. w tym zakresie

20.

Asystent

XI

XVI

Średnie

-

Wyższe

-

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagrodzeń

w Urzędzie Gminy Boleszkowice

Kategoria zaszeregowania

 

Minimalna  kwota w złotych

 

Maksymalna kwota w złotych

1

 2

3

I

 

 1.100

 

1.250

II

 

 1.120

 

1.300

III

 

 1.140

1.360

IV

 

 1.160

 

1.430

V

 

 1.180

 

1.500

VI

 

 1.200

 

1.650

VII

 

 1.250

 

1.800

VIII

 

 1.300

 

1.950

IX

 

 1.350

 

2.100

X

 

 1.400

 

2.250

XI

 

 1.450

 

2.400

XII

 

 1.500

 

2.600

XIII

 

 1.600

 

2.800

XIV

 

 1.700

 

3.000

XV

 

 1.800

 

3.300

XVI

 

 1.900

 

3.600

XVII

 

 2.000

 

4.000

XVIII

 

 2.200

 

4.400

XIX

 

 2.400

 

4.800

XX

 

 2.600

 

5.200

XXI

 

 2.800

5.600

XXII

 

 3.000

6.000

Podpisy pracowników po zapoznaniu się z treścią regulaminu:

 1. ......................................................
 2. .....................................................
 3. .....................................................
 4. .....................................................
 5. .....................................................
 6. .....................................................
 7. .....................................................
 8. .....................................................
 9. .....................................................
 10. .....................................................
 11. .....................................................
 12. .....................................................
 13. .....................................................
 14. .....................................................
 15. .....................................................
 16. .....................................................
 17. .....................................................
 18. .....................................................
 19. .....................................................
 20. .....................................................
 21. .....................................................
 22. .....................................................
 23. .....................................................
 24. .....................................................
 25. .....................................................
 26. .....................................................
 27. .....................................................
 28. .....................................................
 29. .....................................................
 30. .....................................................

 

            Boleszkowice, dnia....................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-11-2011 09:04:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 18-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 25-02-2016 09:19:24