Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego

 - Projekt-

Uchwała Nr VIII/ …/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

 

§ 1.Określa się zakres i formę:

1)      informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Boleszkowice za pierwsze półrocze,

2)      informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,

3)      informacji  o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze winna zawierać:

  1. Część opisową ze zmianami budżetu gminy w pierwszym półroczu:

      - stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

      - realizacje zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością do

     paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych w zakresie zadań

     własnych i zleconych (zestawienie tabelaryczne).

3. Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej ze szczegółowością do

     paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w zakresie zadań

     własnych i zleconych (zestawienie tabelaryczne).

4. Wykonanie dochodów i wydatków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

    alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (zestawienie tabelaryczne).

5. Wykonanie udzielonych dotacji z bu8dżetu gminy ( wydatki zestawienie tabelaryczne).

6. Zestawienie przychodów i rozchodów (zestawienie tabelaryczne).

7. Informacje opisową z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

§ 3. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powinna obejmować cześć tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania wieloletniej prognozy finansowej.

 

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego powinna obejmować część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planu finansowego instytucji.

 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLV/271/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Boleszkowice zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy w Boleszkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminie do 31 sierpnia informacji o:

1)      przebiegu wykonania budżetu gminy Boleszkowice,

2)      kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

3)       przebieg wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

za I półrocze roku budżetowego.

 

Zakres i formę niniejszej informacji określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 17-08-2011 08:24:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 17-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 17-08-2011 08:24:39