Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

[PROJEKT]

Uchwała Nr........../2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia .......2011r.

w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, ze zmianami) oraz art. 13 ust. l, art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami);, Rada Gminy Boleszkowice,

uchwala, co następuje:

 

Rozdział I

Zasady ogólne

 

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Wójcie Gminy- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Boleszkowice;

2) Radzie Gminy- należy przez to rozumieć Radę Gminy Boleszkowice;

3) ustawie o gospodarce nieruchomościami- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami);

4) zasobie nieruchomości- należy przez to rozumieć nieruchomości , które stanowią przedmiot własności Gminy Boleszkowice i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Boleszkowice;

§     2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. W powyższym zakresie upoważniony jest w szczególności do:

1)  przenoszenia własności nieruchomości w drodze sprzedaży,

2)  oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste,

3) dokonywania zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

4) zbywania udziałów w nieruchomości, w szczególności zbywania udziałów w nieruchomościach na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,

5)  nabywania nieruchomości od osób fizycznych lub prawnych odpłatnie lub nieodpłatnie,

6)  oddawanie nieruchomości lub ich części w dzierżawę, najem lub użytkowanie,

7) wnoszenia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek,

8) obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich,

9) użyczenia nieruchomości jednostkom organizacyjnym gminy, gminnym osobom prawnym, klubom sportowym, jednostkom OSP, GOK, Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego,

10) przekazywania nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

11) przekazywanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego,                                       

12) sprzedaży nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz oddawania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nieodpłatnie tymże jednostkom,

13) nieodpłatnego obciążania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi,

14) zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw dokonywanej między gminom a Skarbem Państwa oraz między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Rozdział II

Nabywanie nieruchomości

                                                                          § 3

1. Wyraża się zgodę na nabywanie do gminnego zasobu nieruchomości poprzez czynności prawne w przypadkach określonych ustawowo oraz innych uzasadnionych słusznym interesem Gminy Boleszkowice.

2. Uzasadnione przypadki wskazane w ust. 1 to w szczególności:

1) zamierzenie związane z potrzebami inwestycyjnymi gminy,

2) realizacja własnych i zleconych zadań,

3) realizacja obowiązków gminy wynikających z przepisów szczególnych,

4) scalanie i podział nieruchomości,

5) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,

6) realizacja innych celów publicznych.

 

§ 4

1. Formę nabycia nieruchomości określa zarządzenie Wójta Gminy.

2. Przed podpisaniem umowy dotyczącej nabycia nieruchomości strony sporządzają protokół, który zawieraw szczególności:

1) opis nieruchomości z uwzględnieniem stanu prawnego,

2) dane dotyczące właściciela nieruchomości,

3) informację o przeznaczeniu nieruchomości  w dokumentach planistycznych,

4) wartość nieruchomości, a w przypadku odpłatnego nabycia cenę nieruchomości oraz warunki jej zapłaty.

 

Rozdział  III

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie

wieczyste nieruchomości

§ 5

1. Sprzedaż na własność i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych gminy następuje w drodze przetargu i bezprzetargowej przy zachowaniu zasad określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisów szczególnych.

2. Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży następuje w drodze zarządzenia Wójta Gminy.

 

 

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do sprzedaży z zastrzeżeniem § 7 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu z uwzględnieniem pierwszeństwa nabycia wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 7

1.   Upoważnia   się   Wójta   do   sprzedaży   nieruchomości zabudowanych   iniezabudowanych w drodze bezprzetargowej na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i przepisach szczególnych.

2. Oprócz przypadków określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, zwalnia się z przetargowego trybu zbycia nieruchomości na rzecz osoby lub osób, które dzierżawą, co najmniej 10 lat, nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia nabudowę.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcejniż jeden podmiot.

 

§ 8

1. W trybie bezprzetargowym zbycie nieruchomości następuje za cenę nie niższą od jejwartości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, po doliczeniu kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

2. W przypadku zastosowania bonifikaty ustalonej na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość zbywana jest po cenie obniżonej o wyliczoną bonifikatę.

 

§ 9

1. Wysokość pierwszej opłaty za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste wynosi 25 % ceny gruntu z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

2. Wysokość pierwszej opłaty za grunt oddawany w użytkowanie wieczyste dla nieruchomości:

1) przeznaczonych pod budowę obiektów sakralnych wraz z towarzyszącą zabudową i infrastrukturą,

2) przeznaczonych pod działalność charytatywną oraz niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczą i rozwojowa,

3) przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastrukturytechnicznej albo innych celów publicznych,

- ustala się na 15 % ceny gruntu.

3. Ustalone na podstawie ust. l i 2 pierwsze opłaty z tytułu użytkowania wieczystego orazopłaty roczne obniża się o 10 %, jeżeli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków.

 

§ 10

Wójt Gminy jest uprawniony, poza przypadkami ustawowymi do dokonania zmian warunków użytkowania wieczystego i do ich rozwiązywania na wniosek użytkownika wieczystego.

 

Rozdział IV

Dzierżawa i najem

nieruchomości

§ 11

1. Zawieranie umów dzierżawy, najmu i użytkowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, następuje w drodze przetargowej z zastrzeżeniem przypadków określonych w ust. 5 i 6.

2. Przetarg przeprowadzany jest na tych samych zasadach jak przy sprzedaży nieruchomości.

3. Wójt Gminy ustala warunki przetargu a w szczególności:

1) cenę wywoławczą czynszu,

2) przeznaczenie nieruchomości,

3) sposób zagospodarowania,

4) wysokość wadium.

4. Wysokość czynszu uzależniona jest od lokalizacji nieruchomości oraz celu na jaki została udostępniona.

5. Zawieranie umów dzierżawy, najmu i użytkowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości w trybie bezprzetargowym może nastąpić jeżeli:

1) wydzierżawienie, wynajmowanie i użytkowanie nieruchomości następuje na rzecz następcy prawnego dotychczasowego użytkownika nieruchomości,

2) wydzierżawienie, wynajmowanie i użytkowanie nieruchomości następuje w przypadkach zawierania kolejnych umów z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości jeżeli wywiązywał się z postanowień umowy, złożył wniosek, a zawarcie umowy nie będzie sprzeczne z interesem Gminy Boleszkowice,

3) wydzierżawienie, wynajmowanie i użytkowanie nieruchomości lub jej części ma na celu poprawę warunków korzystania z przyległych działek, będących we władaniu osoby, która zamierza tą nieruchomość lub jej część użytkować,

4) wydzierżawienie, wynajmowanie i użytkowanie nieruchomości następuje na rzecz osób fizycznych i prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo – turystyczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,

5) wydzierżawienie, wynajmowanie i użytkowanie nieruchomości następuje na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

6) wydzierżawienie, wynajmowanie i użytkowanie nieruchomości następuje na rzecz gminnych zakładów i jednostek budżetowych gminy.

6. Jeżeli przetarg na wydzierżawienie, wynajmowanie lub użytkowanie nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym można przeprowadzić rokowania, albo organizować kolejne przetargi.

7. Stawka czynszu dzierżawnego w przypadku bezprzetargowego trybu zawarcia umówdzierżawy, najmu lub użytkowania regulowana będzie zarządzeniem Wójta.

 

Rozdział V

Obciążanie nieruchomości

§ 12

1. Wójt Gminy, kierując się zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece może dokonać obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Boleszkowice, w szczególności polegającej na:

1) oddanie nieruchomości w użytkowanie,

2) ustanowienia służebności,

2. Obciążenie nieruchomości służebnością nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Opłata za ustalenie służebności ustalana będzie każdorazowo na podstawie prowadzonych przez Wójta Gminy negocjacji.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 13

Obrót nieruchomościami w sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą wymaga zgody Rady Gminy.                          

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§  15

Traci moc Uchwała Nr XII/68/2007 Rady Gminy w Boleszkowicach z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, póz. 2071 z 2007 roku).

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Projekt przygotował:

Marcin Lazer

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 27-06-2011 08:36:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 27-06-2011 08:36:49