Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie:ustalenia wysokości opłaty za świadczenia Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice

- Projekt-

Uchwała Nr   /    /2011   R

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 26 maja 2011 roku

 

w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za świadczenia  Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice.

 

Na podstawie art.14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z  2004 r. Nr  256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz.818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz.1292, Nr, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Boleszkowice,

uchwala, co następuje:

§ 1.Usługi świadczone przez Przedszkole Gminne w Boleszkowicach prowadzone przez Gminę Boleszkowice, zwane dalej przedszkolem,  w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr  4, poz.17)  są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie od godz. 8.00 do 13.00.

§ 2.Świadczenia Przedszkola, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego obejmują następujące zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze:

1)      gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2)      zajęcia z dzieckiem rozwijające uzdolnienia plastyczne, muzyczne, teatralne, i inne,

3)      gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

4)      zajęcia rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

5)      zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6)      dowolne zabawy dzieci kształtujące umiejętności społeczne oraz utrwalające czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

§ 3.Za świadczenia Przedszkola, o których  mowa w § 2, ustala się opłatę za 1 godzinę dziennie powyżej podstawy programowej w wysokości 1,80 zł.

§ 5.1. Rodzice dziecka uczęszczającego do Przedszkola oprócz odpłatności za świadczenia określone w § 2, zobowiązani są do ponoszenia opłat za posiłki.

2. Wysokość opłat za posiłki ustala Dyrektor Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach  w porozumieniu  z Wójtem Gminy Boleszkowice.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 7.Traci moc Uchwała Nr XXXII/210/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty  za  świadczenia   Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach prowadzonego przez Gminę Boleszkowice.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku.

 

Uzasadnienie:

Niniejszą uchwałę przedkłada się z uwagi na wzrost kosztów utrzymania Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach, które w całości jest finansowane z budżetu Gminy.

 

Projekt przygotowała:

Małgorzata Kopyłowska

Sekretarz Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 20-05-2011 09:12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 19-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 20-05-2011 09:12:13