Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Uchwała Nr III/14/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 27 stycznia 2011roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.211, art.212, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Boleszkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr l-2) w kwocie - 7.956.044 zł
z tego:

1) dochody bieżące . - 7.325.579 zł

2) dochody majątkowe - 630.465 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie -10.682.623 zł

z tego:

1)wydatki bieżące - 7.428.688 zł

2)wydatki majątkowe - 3.253.935 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.726.579 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów . - 2.623.470 zł
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu - 103.109 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:

- przychody - 3.583.708 zł

- rozchody - 857.129 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie . - 10.683

2. celowa w kwocie - 17.071
z przeznaczeniem na Zarządzanie Kryzysowe.

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.1.Ustala się dochody w kwocie - 40.000 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2.Ustala się wydatki w kwocie - 65.025 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych

3.Ustala się wydatki w kwocie - 3.080 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 100.000 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, do kwoty - 2.726.579 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

do kwoty - 534.200 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących

z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 322.929

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w państwowych

funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach

publicznych, do kwoty - 1.702.056

§ 10. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w §8 oraz § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11.Ustala się dotację na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w kwocie - 8.800 zł
1) Urząd Miejski Dębno i Starostwo Powiatowe Myślibórz (Załącznik Nr 7)

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech daniel

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_nr_1.do_uchwaA_y_Nr_III.14.2011.doc (DOC, 42.00Kb) 2011-02-28 19:56:29 729 razy
2 zaA_A_cznik_Nr_3_do_uchwaA_y_Nr_III.14.2011.doc (DOC, 226.50Kb) 2011-02-28 19:56:29 748 razy
3 ZaA_A_cznik_Nr_7._2010.doc (DOC, 28.50Kb) 2011-02-28 19:56:29 745 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_5._2011.doc (DOC, 33.00Kb) 2011-02-28 19:56:29 726 razy
5 informacja_finansowa_1.doc (DOC, 135.00Kb) 2011-02-28 19:56:29 713 razy
6 ZaA_A_cznik_Nr_6._2011.doc (DOC, 51.00Kb) 2011-02-28 19:56:29 679 razy
7 ZaA_A_cznik_Nr_4.2011.doc (DOC, 45.00Kb) 2011-02-28 19:56:29 705 razy
8 inform._finansowa_2.doc (DOC, 169.50Kb) 2011-02-28 19:56:29 820 razy
9 img015.pdf (PDF, 109.22Kb) 2011-02-28 19:56:29 926 razy
10 ZaA_A_cznik_nr_2._2011.doc (DOC, 63.00Kb) 2011-02-28 19:56:29 751 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-02-2011 19:56:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 02-08-2011 14:20:47