Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok

{Projekt}

Uchwała Nr………………

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami.

 

RADA GMINY BOLESZKOWICE

 

Uchwala, co następuje:

 

§ 1    ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ               1.791.009,00zł

 

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

825.000,00

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

750

 

 

 

 

756

 

01010

 

Infrtastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

825.000,00

 

6208

Dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem srodków  europejskich oraz srodków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy,lub płatności w ramach budzetu środków europejskich

825.000,00

 

 

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

360.805,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

360.805,00

 

2008

Dotacje celowe w ramach  programów finansowanych z udziałem srodków  europejskich oraz srodków ,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy,lub płatności w ramach budzetu środków europejskich

85.000,00

 

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków  europejskich oraz srodków ,o których  mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich

275.805,00

    

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

482.914,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

482.914,00

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników  majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3.000,00

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

479.914,00

 

 

ADMINISTRACJA  PUBLICZNA

2.683,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.683,00

 

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budzetu środków europejskich

2.683,00

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

48.000,00

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

20.000,00

 

0310

Podatek od nieruchomości

20.000,00

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

15.000,00

 

0320

Podatek rolny

15.000,00

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

3.000,00

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

3.000,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

10.000,00

 

 

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.000,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

32.505,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

17.205,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji  inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek sektora finansów publicznych

17.205,00

 

85178

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15.300,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

15.300,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

14.102,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2.024,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2.024,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

6.205,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

6.205,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

5.873,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

5.873,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

25.000.00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.000,00

 

2008

Dotacje  celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków  europejskich

25.000,00

 

 

§ 2    ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                224.285,89zł

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

120.091,89

 

01095

 

Pozostała działalność

120.091,89

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

120.091,89

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.571,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2.571,00

 

 

6330

Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

2.571,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

747,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

747,00

 

 

0470

Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

747,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

40.195,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6.511,00

 

0330

Podatek leśny

6.400,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

111,00

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

25.898,00

 

0340

Podatek od środków transportowych

2.000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

5.898,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

15.000,00

 

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3.000,00

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

7.786,00

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1.965,00

 

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

2.511,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

3.310,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

11.000,00

 

80104

 

Przedszkola

11.000,00

 

0830

Wpływy z usług

3.000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

8.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

45.219,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

25.300,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

25.300,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1.300,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.300,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2.619,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2.619,00

 

85295

 

Pozostała działalność

16.000,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

16.000,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

3.954,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

3.954,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3.954,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

508,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

508,00

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

508,00

 

 

§ 3    ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ              2.928.235,18 zł

 

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.099.000,00

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.099.000,00

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

825.000,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

274.000,00

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.161.805,00

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

15.000.00

 

 

6630

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkamisamorząduterytorialnego

15.000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1.146.805,00

 

4270

Zakup usług remontowych

116.000,00

4308

Zakup usług pozostałych

85.000,00

6058

Wydatki  inwestycyjne jednostek budżetowych

275.805,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

670.000,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1.000,00

 

70095

 

Pozostała działalność

1.000,00

 

4260

Zakup energii

1.000,00

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

92.700,00

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

15.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne/nieinwestycyjne/

7.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.000,00

 

71035

 

Cmentarze

70.700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

144.131,18

 

75022

 

Rady gmin

9.000,00

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9.000,00

 

75023

 

Urzędy gmin

110.448,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40.000,00

4260

Zakup energii

2.000,00

4270

Zakup usług remontowych

10.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

900,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2.500,00

4430

Różne opłaty i składki

6.000,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.048,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18.000,00

75056

 

Spis powszechny i inne

0,18

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0.18

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

16.683,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

2.683,00

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000,00

75095

 

Pozostała działalność

8.000,00

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

8.000,00

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY  PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

84,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmik ów województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentówmiast orazreferenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

84,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

84,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

11.500,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

11.500,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

4270

Zakup usług remontowych

1.500,00

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

14.109,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

14.109,00

 

4810

Rezerwy

14.109,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

188.577,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

50.785,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3.100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40.000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.200,00

4120

Składki na  Fundusz Pracy

1.800,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

270,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.100,00

 

4430

Różne opłaty i składki

315,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

14.586,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.260,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.981,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41,00

 

4110

Składki na  ubezpieczenia społeczne

1.987,00

 

4120

Składki na  Fundusz Pracy

317,00

80110

 

Gimnazja

45.000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.000,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

11.000,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10.000,00

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

67.206,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59.879,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.695,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.742,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11,00

 

 

4300

Zakup usług  pozostałych

232,00

 

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

594,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

248,00

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

786,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

51.000,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

34.700,00

 

4260

Zakup energii

1.900,00

4270

Zakup usług remontowych

800,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1.000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

31.000,00

85178

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15.300,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.300,00

 

85195

 

Pozostała działalność

1.000,00

 

 

4210

Zakup usług pozostałych

1.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

73.577,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

100,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.855,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.425,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

430,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2.024,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne/własne/

2.024,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacje)

6.205,00

 

3110

Świadczenia społeczne

6.205,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

24.000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

24.000,00

85216

 

Zasiłki stałe

5.873,00

 

3110

Świadczenia społeczne

5.873,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

25.400,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25.000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

400,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

6.120,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

420,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

2500,00

 

85395

 

Pozostała działalność

2.500,00

 

2316

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2.500,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

7.000,00

 

4260

Zakup energii

7.000,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

77.752,00

 

 

 

 

 

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

53.267,00

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

18.043,00

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

20.184,00

 

4308

Zakup usług pozostałych

633,00

 

4309

Zakup usług pozostałych

707,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300,00

 

4758

Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji

6.325,00

 

4759

Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji

7.075,00

92116

 

Biblioteki

1.400,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

900,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

 

92195

 

Pozostała działalność

23.085,00

 

 

4178

Wynagrodzenia bezosobowe

3.060,00

 

 

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

540,00

 

 

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

4.802,50

 

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

847,50

 

 

4308

Zakup usług pozostałych

11.759,75

 

 

4309

Zakup usług pozostałych

2.075,25

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3.500,00

 

92695

 

Pozostała działalność

3.500,00

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.500,00

 

 

 

 

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                        392.211.07 zł

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

010

 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

120.091,89

 

01095

 

Pozostała działalność

120.091,89

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.232,74

4300

Zakup usług pozostałych

122,00

4430

Różne opłaty i składki

117.737,15

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7.571,00

 

60016

 

Drogi publiczne i gminne

7.571,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/dotacja/

2.571,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

26.961,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1000,00

 

4430

Różne opłaty i składki

1.000,00

70095

 

Pozostała działalność

25.961,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

530,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

 

 

4440

Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.431,00

 

 

6060

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17.001,18

 

75022

 

Rady Gmin

3.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

75023

 

Urzędy Gmin

14.001,00

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

11.801,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

200,00

 

75056

 

Spis powszechny i inne

0,18

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,08

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,10

751

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

84,00

 

75109

 

Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmik ów województw,wybory wójtów,burmistrzówi prezydentówmiast orazreferenda gminne,powiatowe i wojewódzkie

84,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

84,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.200,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

1.200,00

 

 

4260

Zakup energii

200,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

108.685,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9.148,00

 

4270

Zakup usług remontowych

1.104,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.044,00

80104

 

Przedszkola

27.960,00

 

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

1.350,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13.660,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

950,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

400,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

4220

Zakup środków żywności

3.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

600,00

80110

 

Gimnazja

71.577,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8.100,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

30.000,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16.000,00

4260

Zakup energii

511,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

786,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.180,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

10.811,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

8.800,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

2.011,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.011,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

65.294,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

29.155,00

 

3110

Świadczenia społeczne

21.400,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.755,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1.300,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne/zlecone/

1.300,00

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne)

16.000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

16.000,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2.839,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacje)

2.619,00

4260

Zakup energii

20,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

8595

 

Pozostała działalność

16.000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

16.000,00

854

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

6.712,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

6.712,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów/ środki własne /

2.758,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

3.954,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

6.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20.200,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

18.700,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700,00

92116

 

Biblioteki

1.500,00

 

4260

Zakup energii

1.500,00

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.600,00

 

92695

 

Pozostała działalność

1.600,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz  osób fizycznych

600,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

 

 

 

§ 5    Różnica w kwocie 969.301,00 zł wynikająca z § 1-4 jest przeznaczona

           na zmniejszenie  deficytu budżetowego.

§ 6    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 7    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów w zakresie:

 

ZMNIEJSZENIA :

  ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

  -825.000,00zł  dotacja celowa z udziałem środków europejskich  z przeznaczeniem na budowękana

lizacji w m.Wyszyna

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

-360.805,00zł dotacje celowe z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem nawitacze/85.000,00zł, przebudowa Placu B.Chrobrego 275.805,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

482.914,00 zł –wpływy z czynszów mienie gminne 3.000,00zł,sprzedaż mienia gminnego479.914,00zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.683,00 zł dotacja z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na pole namiotowe w m.Namyslin

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

-  48.000,00 złz tytułu planowanych podatków i opłat

 OCHRONA ZDROWIA

17.205,00 zł – dotacja celowa z państwowego  funduszu celowego  z przeznaczeniem na budowę podjazdu w Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach

-15300,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem  na akcję zwalczania komarów na terenach dotkniętychpowodzią w maju iczerwcu 2010 r.

POMOC SPOŁECZNA

- 14.102,00 złdotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z czego:, 2.024,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, 5.873,00 zł zasiłki stałe,6.205,00zł zasiłki okresowe

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 25.000,00 zł dotacja celowa z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich

 

 

ZWIĘKSZENIA:

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 120.091`,89 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych z przeznaczeniem na  zwrot części podatku akcyzowego  zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z woj.zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,w drugim okresie płatniczym 2010 roku..

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC

-2.571,00 zł  dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na dofinansowanie przedsięwzięcia  realizowanego w ramach programu wieloletniego”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 –przebudowa drogi lokalnej w m.Chlewice

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

-747,00 złdochody własne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- 40.195,00 złdochody własne z tytułu planowanych podatków i opłat.

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 11.000,00 złwpływy z różnych dochodów za przedszkole.

 

POMOC SPOŁECZNA

2.619,00 złdotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem  na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,w tym wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie2.619,00;

-42.600,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami zprzeznaczeniem na:

świadczenia rodzinne 25.300,00zł;składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.300,00 zł;wypłatę świadczeń rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi 16.000,00zł

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-3.954,00 zł – dotacja  celowa otrzymana z budżetu państwa  na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizacją zadań wynikających z Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku-wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-508,00 zł wpływy z tytułu należności ustawowych funduszu ochrony  środowiska

 

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

Opracowała:

Pani Eugenia Juszczak

Skarbnik Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:23:08