Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

{ PROJEKT }

 

UCHWAŁA NR ……../… /2010

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: przyjęcia Rocznego  Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2011

 

Na podstawie: art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 234 poz. 1536) Rada Gminy Boleszkowice

u c h w a l a,  c o   n a s t ę p u j e:

§1

Rada Gminy Boleszkowice przyjmuje  Roczny Program Współpracy Gminy Boleszkowice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011, w brzmieniu:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Rada Gminy Boleszkowice deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w §1, oraz przyjmuje,
że niektóre zadania Gminy mogą być realizowane we współpracy z tymi organizacjami
i podmiotami.

 2. Program określa zasady i formy współpracy.

1) współpraca będzie realizowana w oparciu o zasadę partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności;

2) współpraca może przybierać formę finansową, organizacyjną, informacyjną.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 234 poz. 1536)

2) Gminie — rozumie się przez to Gminę Boleszkowice,

3) Wójcie — rozumie się przez to Wójta Gminy Boleszkowice,

4) Radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Boleszkowice,

5) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy Boleszkowice,

6) organizacji pozarządowej - rozumie się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Funkcję koordynatora współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi pełni,  wyznaczony przez Wójta, Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych.

5. Wszelkie sprawy dotyczące organizacji pozarządowych należy kierować do Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.  

 

Rozdział II

Uczestnicy współpracy 

§3

 1. Ze strony Gminy współpracę realizują:

1)  Rada i jej komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Gminy,

2)   Wójt - w zakresie realizacji tej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu, wspierania merytorycznego organizacji,

3)  Pracownicy Urzędu - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami,

4)   Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych - w zakresie utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji oraz doradztwa władzom Gminy w sprawach dotyczących sektora pozarządowego.

 2. Ze strony organizacji pozarządowych uczestnikami programu są:

1) organizacje pozarządowe;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4) spółdzielnie socjalne;

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm. ), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

Rozdział III

Cel główny i cele szczegółowe Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

§4

  1. Cel główny Programu:

Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, budowanie
i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą Boleszkowice a organizacjami pozarządowymi.

  1. Cele szczegółowe Programu:

  1. poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców,

  2. integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,

  3. wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

  4. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

  5. budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizacje społeczności lokalnych.

Rozdział IV

Zakres i zasady współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi

§5

1. Kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Zakres współpracy obejmuje następujące zadania:

1)   wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania wspólnych celach  ich zharmonizowania,

2)   podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców gminy,

3)    współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy,

4)    współpraca przy wykorzystaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania,

5)   koordynacja działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,

6)   wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów,

7)    promocja najskuteczniejszych efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy,

8)   inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.

§6 

1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie (program, projekt) zaliczone
do zadań własnych Gminy, co do którego obie strony wyrażą wolę współpracy.

2. Przedmiotem współpracy nie mogą być przedsięwzięcia:

1) polegające na uzyskaniu wsparcia finansowego, którego celem jest:

a) zakup działek, budynków i lokali,

b) prowadzenie działalności gospodarczej,

2) polegające na pokryciu kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowią niezbędny element w realizacji projektu),

3) programy dofinansowywane z innych funduszy Gminy,

4) działalność polityczna i religijna.  

§7

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności przy czym:

1)   zasada partnerstwa oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

2)   zasada pomocniczości oznacza, że gmina powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

3)   zasada suwerenności oznacza, że partnerzy współpracy - władza samorządowa
i organizacje pozarządowe - mają zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków poprzez niezależne wykonywanie swoich zadań oraz swobodę w przekazywaniu tych kompetencji innym podmiotom;

4)   zasada efektywności oznacza sposób pomiaru skuteczności i celowości danej działalności, polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;

5)   zasada uczciwej konkurencji oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań
i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;

6)   zasada jawności oznacza, że wszystkie możliwości współpracy władzy samorządowej
z organizacjami pozarządowymi są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

Rozdział V

Formy współpracy

§8

1. Przewiduje się realizację współpracy w następujących formach:

1) finansowej - poprzez wspieranie wykonywania zadań pożytku publicznego oraz zlecanie przez Gminę realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

a) powierzanie organizacjom pozarządowym wykonywania zadań publicznych lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

b) pomoc w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową organizacji
na preferencyjnych warunkach,

c) udostępnianie lokalu na spotkania, szkolenia, konferencje,

d) współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

2) organizacyjnej - poprzez organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządowych:

a)   konsultacje i szkolenia w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe,

b)   pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych,

3) informacyjnej - poprzez bieżące informowanie na stronie internetowej gminy o zadaniach

realizowanych w bieżącym roku z podaniem sposobu ich finansowania:

a)   promocja działalności w środkach masowego przekazu,

 2. Zlecenie zadań organizacji pozarządowej oraz udzielenie pomocy finansowej lub innej

 odbywa się w oparciu o następujące kryteria:

1) merytoryczną wartość przedsięwzięcia, jego zbieżność z hierarchia potrzeb i zadań Gminy,

2) wymierne korzyści dla społeczności lokalnej,

3) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

4) koszt realizacji projektu,

5) udział wkładu własnego organizacji i udział innych źródeł finansowania,

6) perspektywa kontynuacji projektu,

7) dokonali organizacji i doświadczenia w realizacji projektu,

8) dotychczasowej współpracy z Gminą,

9) zaangażowanie wolontariuszy.

3. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł:

1) pomoc Gminy Boleszkowice obejmować będzie w miarę możliwości:

a) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

b) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,

c) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Dotacje

§9

1. Organizacje pozarządowe mogą otrzymywać dotacje na realizacje powierzonych zadań publicznych, będących w zakresie zadań samorządu gminnego lub na wsparcie takich zadań w trybie art. 11-19a ustawy.

Realizatorzy zadań gminy będą wyłaniani w drodze otwartego konkursu ofert składanych
w Urzędzie Gminy, lub na wniosek organizacji pozarządowej zgodnie z art.19a ustawy, według załączonego wzoru stanowiącego załącznik Nr 1, a realizacja zadań będzie nadzorowana przez właściwe organy gminy. Wnioski o dotacje w ramach konkursu opiniować będzie Zespół Konsultacyjny na podstawie kryteriów oceny ustalonych przez Wójta. Skład oraz zadania Zespołu określi zarządzenie Wójta.

2. Wysokość środków wyodrębniona na realizację zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym, zostanie określona w budżecie Gminy Boleszkowice na 2011 rok.

3. Organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację zobowiązane są do terminowego złożenia następujących dokumentów:

1) raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowo powstałych),

2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowo powstałych),

3) opisu programu, który ma zostać dofinansowany wraz z preliminarzem wydatków,

4) dokumentów określających status prawny organizacji i organy upoważnione do jej reprezentowania - aktualny wypis z rejestru i statut. W wypadku organizacji pozarządowych dotychczas nigdzie nie zarejestrowanych, dokument rejestracyjny nie będzie wymagany,

5) formularza oferty dla organizacji pozarządowych gminy, stanowiącego załącznik Nr 1. 

§10 

Organizacja pozarządowa dotowana w ramach współpracy musi spełniać następujące warunki:

1)   złożyć na obowiązującym formularzu - załącznik Nr 1 - ofertę spełniającą warunki określone w art. 14 ustawy,

2)  podpisać umowę - załącznik Nr 2 - na realizację zadania i wywiązać się z warunków
i postanowień w niej zawartych,

3)   złożyć sprawozdanie z realizacji zadania, według obowiązującego wzoru - załącznik Nr 3.

§11

 

1. Decyzję o przyjęciu projektu do realizacji i przyznaniu dotacji podejmuje Wójt
a zatwierdza Rada. Przed podjęciem decyzji, projekty opiniowane są przez Zespól Konsultacyjny. Decyzja przekazywana jest zainteresowanym listownie, ponadto pełna lista przyjętych projektów wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji oraz lista projektów odrzuconych z podaniem przyczyn odrzucenia (merytoryczne, formalne, finansowe) wywieszana jest w Urzędzie oraz publikowana na stronie internetowej Gminy.

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje organizacji pozarządowej odwołanie.

§ 12

Formę i terminy przekazywania dotacji organizacjom pozarządowym określać będzie umowa podpisywana pomiędzy organizacją pozarządową a Wójtem, opracowana według obowiązującego wzoru - załącznik Nr 2.

§ 13

 1. Organizacje pozarządowe, które uzyskały dotację w ramach współpracy po zakończeniu projektu są zobowiązane do złożenia sprawozdania według obowiązującego wzoru
- załącznik Nr 3.

2. Organizacja pozarządowa, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
i ocenie realizacji projektu, dokonywanym przez Wójta, w zakresie i według kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca projekt zobowiązana jest składać Wójtowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji projektu w terminach określonych w umowie.

3. Kontrolę prawidłowości, efektywności i celowości wykorzystania środków pochodzących
z budżetu gminy prowadzić będą organy gminy.

Rozdział VII

Obszary współpracy

§14

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmować będzie następujące dziedziny a w ich ramach, następujące działania:

1)   Pomoc społeczna:

a)   realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia,

b)   pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

c)   rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, głównie dzieci i młodzieży.

 2)   Edukacja, kultura fizyczna i sport oraz wypoczynek dzieci i młodzieży:

a)   wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej,

b)   zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,

c)   wspieranie inicjatyw na rzecz aktywności fizycznej, w tym turystyki i sportu,

d)   organizacja masowych imprez sportowych.

3)   Rozwój gospodarczy:

a)  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

b)  działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 4)   Bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym:

a)   realizacja programów dotyczących porządku i bezpieczeństwa publicznego,

5)   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:

a)  wspieranie ochrony zabytków.

6)   Ekologia i ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

7)  Organizacja i koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) organizacja szkoleń dotyczących zmian prawnych w dziedzinie pożytku publicznego
i wolontariatu,

b)  organizacja szkoleń i konsultacji z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,

8)   Promocja Gminy. 

Rozdział VIII

Ocena współpracy

§15

1. Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych w terminie do 30 kwietnia następnego roku, przedłoży Radzie sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni. Na tej podstawie Rada dokona oceny współpracy pod względem merytorycznym, organizacyjnym
i finansowym. Wnioski z oceny posłużą do analizy efektów programu, zaś organizacjom
do usprawnienia działalności, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto, będą one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększenia efektywności programów współpracy uchwalanych na lata następne.

2. Wnioski, uwagi, propozycje i zażalenia dotyczące funkcjonowania współpracy, organizacje mogą zgłaszać Wójtowi za pośrednictwem Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§16

 1. Organizacje pozarządowe mają prawo wspólnie kształtować zakres programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Prawo to jest realizowane poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w spotkaniach organizowanych przez Urząd oraz poprzez konsultacje.

2. Organizacja pozarządowa w okresie otrzymania dotacji jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę.

 

§17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice. 

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

 

 

Projekt przygotował:

Krzysztof Fira

Podinspektor ds. promocji i rozwoju gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta.doc (DOC, 73.50Kb) 2010-12-22 10:07:10 501 razy
2 umowa.doc (DOC, 50.50Kb) 2010-12-22 10:07:10 510 razy
3 sprawozdanie_koA_cowe.doc (DOC, 84.50Kb) 2010-12-22 10:07:10 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:07:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:13:05