Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Gminy Boleszkowice w sprawie:utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach".

Projekt

 

Uchwała Nr II /…/2010

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Usług   

                   Komunalnych w Boleszkowicach”.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.12 ust.1 pkt 1, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Z dniem ……………….. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach”, prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2. Nadaje się jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 1 – Statut w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                           

 

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr II/…./2010

Rdy Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

STATUT

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ O NAZWIE

„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BOLESZKOWICACH”

 

R  o z d z i a ł   I

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Zakład Usług Komunalnych  - zwany dalej „Jednostką”  jest gminną jednostką

       budżetową. Zadaniem Jednostki jest zaspokajanie potrzeb publicznych w zakresie usług

       komunalnych.

 

§ 2. Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach działa w formie jednostki budżetowej w

       ramach budżetu gminy i nie posiada osobowości prawnej.

 

§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach ,

       a także bieżąca kontrolą pod względem celowości, legalności, gospodarności sprawuje

       Wójt Gminy Boleszkowice.

 

§ 4. Siedziba jednostki – Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24.

 

R o z d z i a ł   I I

Zakres działania

 

§ 5.1. Do zadań  Jednostki należy zarządzanie i administrowanie składnikami majątku gminy, w szczególności w postaci:

- oczyszczalni ścieków i hydroforni,

- dróg i ulic gminnych oraz powierzonych do utrzymania przystanków komunikacji publicznej,

- budynków mieszkalnych,

- środków transportowych,

- urządzeń i sieci zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacyjnych,

- parków i terenów zielonych.

 

    2. Jednostka realizuje  zadania w zakresie świadczenia usług komunalnych, a w szczególności miejscowości na terenie Gminy:

  - zaopatrzenia wsi w wodę,

  - utrzymania porządku, ładu, czystości,

  - eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

  - świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg,

  - świadczenie usług z zakresu wywozu nieczystości stałych i płynnych,

  - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

  - utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy,

  - wykonywanie prac związanych z okresem zimowym,

  - administrowanie i utrzymanie cmentarzy gminnych,

  - zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych,

  - wykonywanie zadań określonych w planach gminy Boleszkowice,

  - konserwacja rowów melioracyjnych,

  - wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy gminy,

 

R o z d z i a ł   I I I

Gospodarka finansowa

 

§ 6. Jednostka jest finansowana z budżetu Gminy.  Gminna jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków zwanym dalej planem finansowym jednostki budżetowej.

1. Mienie jednostki jest mieniem komunalnym i stosuje się do niego  przepisy ustawy z dnia 8

    marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.).

2. Jednostka użytkuje majątek trwały w postaci budynków, terenów,

    budowli, urządzeń i środków transportu związanych z wykonywaniem zadań.

3. Kierownik Jednostki samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania

    składników majątkowych Zakładu z zastrzeżeniem zachowania wymogów i granic

    określonych w odrębnych przepisach prawa oraz z udzielonym mu pełnomocnictwem.

 

§ 7. Kierownik Jednostki zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości kwot określonych w

   planie finansowym.

 

§ 8. Jednostka prowadzi obsługę finansowo-księgową oraz posiada odrębny rachunek

   bankowy.

 

§ 9. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane są na rachunek

   bankowy Gminy Boleszkowice.

 

§ 10. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza

   sprawozdania finansowe i budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

R o z d z i a ł  I V

Organizacja wewnętrzna i kadry

 

§ 11.1. Jednostką zarządza Kierownik zatrudniony przez  Wójta Gminy w wyniku   

    przeprowadzonego naboru. Kierownik jest osobą odpowiedzialną za powierzone mienie

    gminne, działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę

    kierownika w rozumieniu prawa pracy.

2. Do praw i obowiązków Kierownika Jednostki i jej pracowników oraz ich statusu prawnego

    oraz zasad wynagradzania mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy dotyczące   

    pracowników  samorządowych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – przepisy  

    Kodeksu Pracy i przepisy szczególne w tym zarządzenia wewnętrzne.

3. Regulamin Organizacyjny Jednostki przygotowuje Kierownik i przedstawia Wójtowi do

    zatwierdzenia. Wykonywanie zadań Kierownik może zlecić osobom nie będącym

    pracownikami Jednostki w rozumieniu przepisów prawa po uprzednim uzgodnieniu z

    Wójtem. Szczegółowe warunki wynagradzania Kierownika oraz zakres jego czynności

    określa Wójt.

4. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Kierownik Jednostki składa oświadczenia woli w

    zakresie zarządu powierzonym mieniem.

5. W zakresie bieżącej działalności Jednostki jej Kierownik podlega Wójtowi pełniącemu

    funkcję zwierzchnika służbowego.

 

§ 12. Zmiana statutu Jednostki wymaga stosownej uchwały Rady Gminy.

 

§ 13. Jednostka używa pieczęci podłużnej z napisem: nazwa zakładu – Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach oraz dane teleadresowe Jednostki.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:01:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 22-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 22-12-2010 10:14:10