Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 95/1 w m. Wysoka


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

Na podstawie § 25 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108, ze zmianami),

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w m. Wysoka będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE:

1. Położenie nieruchomości gruntowej zabudowanej- m. Wysoka

2. Działka- nr 95/1 o pow. 0,3321 ha (Bi)

3. Powierzchnia budynku gospodarczego- 122,54 m2

4. Stan techniczny budynku- zły, budynek przeznaczony do rozbiórki

5. Nr Księgi Wieczystej- 30603

6. Wartość nieruchomości - ogólna wartość nieruchomości: 52.000,00 (+ 22% VAT od

ustalonej ceny)

7. Zaliczka - 5.200,00 zł

8. Przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 06.11.2009 r., 05.05.2010 r., 14.09.2010 r.

9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- działka 95/1 w m. Wysoka”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pok. nr 6, w terminie do dnia 06.12.2010 r. do godziny 1500;

10. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 9 powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2) datę sporządzenia zgłoszenia;

3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zalicza zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu. 11. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 95/1 w m. Wysoka stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych.

12. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 09.12.2010 r. o godz. 900 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

13. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 915.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki jako zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 06.12.2010 r. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na podane w zgłoszeniu konto.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną z oryginałem kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, ze zmianami), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.

Zastrzega się prawo do zamknięcia rokowań, bez wybrania nabywcy nieruchomości. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia do rokowań z ważnych powodów.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteczne, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 09.11.2010 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-11-2010 12:57:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 05-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-11-2010 12:57:41