Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała budżetowa

 

Uchwała Nr XXXVIII/237/2009

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 30 grudnia 2009

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2010 rok.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165, art.184, art.188 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Boleszkowice-

 

u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1-2 w wysokości - 8.389.880 zł

z tego:

1) dochody bieżące - 6.888.570 zł

2) dochody majątkowe - 1.501.310 zł.

 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 10.663.121 zł

z tego:

1)wydatki bieżące - 7.862.381 zł

2)wydatki majątkowe - 2.800.740 zł

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 2.273.241 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

  1. zaciągniętych kredytów - 2.248.540 zł

  2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych - 24.701 zł

na rachunku bieżącym budżetu

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w wysokości:

- przychody - 2.755.241 zł

- rozchody - 482.000 zł

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości - 15.000 zł

z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami, zgodnie z załacznikem Nr 6

 

§ 7.1.Ustala się dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na - 40.000 zł

sprzedaż napojów alkoholowych

2.Ustala się wydatki w wysokości - 48.420 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się wydatki w wysokości - 1.580 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii

 

§ 8.Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

  1. inwestycyjne w roku 2010 - 2011 (Załącznik Nr 7) w wysokości - 2.755.740 zł

  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

    ( załącznik Nr 8) w wysokości - 1.932.740

 

§ 9. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków

na wieloletnie programy:

a/ inwestycyjne w latach 2010 - 2011 ujęte w Załączniku Nr 7 do uchwały;

b/ realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych

w Załączniku Nr 8 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej ( Załacznik Nr 9) w wysokości:

- przychody - 17.000 zł

- wydatki - 17.000 zł

 

§ 11.Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych

na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 50.000 zł

  1. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu

    terytorialnego, do kwoty - 2.273.241 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

kredytów i pożyczek, do kwoty - 482.000 zł

§ 12.Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów, o których mowa w § 11 pkt.1

do wysokości w nim określonej

§ 13.Ustala sie dotacje na sfinansowanie zadań wspólnych realizowanych w drodze

porozumień w wysokości:

1) Urząd Marszałkowski Szczecin (Załacznik Nr 10) - 15.000 zł

2) Urząd Miejski w Dębnie i Starostwo Powiatowe Myślibórz - 19.800 zł

(Załącznik Nr 11)

 

§ 14. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a/ na wynagrodzenia

b/ majątkowych

z wyłaczeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy

ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 05-11-2010 08:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 15-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 05-11-2010 08:10:35