Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zadania i kompetencje Rady Gminy


Wyciąg ze Statutu

Gminy Boleszkowice

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady.

§ 12

1.Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na obszarze całego kraju lub wypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady.

2.Pierwszą sesję rady nowej kadencji otwiera i prowadzi radny senior do czasu dokonania wyboru przewodniczącego Rady Gminy.

§ 13

1.Rada Gminy działa zgodnie z uchwalonym planem pracy. Plan pracy określa ramowy harmonogram sesji.

2.W razie potrzeby Rada Gminy może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

3.W planie pracy na rok następny Rada Gminy może dokonywać zmian i uzupełnień.

§ 14

1.Przed każdą sesją, Przewodniczący Rady Gminy, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy, ustala listę gości zaproszonych na sesję. Wójt Gminy jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji Rady.

2.W sesji Rady uczestniczy Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.

3.W obradach, na zaproszenie Przewodniczącego Rady, mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad sesji.

§ 15

1.Rada Gminy wybiera Przewodniczącego Rady i jednego Wiceprzewodniczącego

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2.Odwołanie Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w trybie określonym w ust.1.

§ 16

1.Sesje Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady , a w razie jego nieobecności

Wiceprzewodniczący.

2.Sesje zwoływane są zgodnie z planem pracy, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3.O sesji należy powiadomić pisemnie radnych i zaproszonych gości, co najmniej na trzy dni przed terminem, wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.

4.W przypadkach nie cierpiących zwłoki można zwołać sesję Rady z pominięciem warunków określonych w ust.3 podając jedynie projekt porządku obrad.

5.Na wniosek Wójta Gminy, przewodniczący Rady Gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

§ 17

Sesja Rady może składać się z jednego lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji, ustala prowadzący sesję i zawiadamia ustnie obecnych radnych i zaproszonych gości.

§ 18

1.Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach, Wiceprzewodniczący, zwany dalej prowadzącym obrady.

2.Na sesji Rada uchwala porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

3.Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie ze swojej działalności lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 19

1.Prowadzący sesję prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2.Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia prowadzącego sesję.

3.Prowadzący sesję może zabierać głos w każdej chwili obrad.

4.Osobom zaproszonym na sesję Rady głosu udziela prowadzący sesję.

5.Porządek obrad powinien zawierać punkt “Zapytania i wolne wnioski”. Każdy radny, w tym punkcie porządku obrad, ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnienia we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady Gminy.

6.Odpowiedzi udziela Wójt Gminy, Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji, albo inna wyznaczona przez nich osoba.

7.W przypadkach uzasadnionych termin udzielenia wyjaśnienia może wynosić 7 dni i może mieć formę pisemną, adresowaną do wnioskodawcy. Rada Gminy może zarządzić by odpowiedź była przedmiotem obrad następnej sesji.

§ 20

1.Prowadzący sesję czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2.Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, prowadzący sesję po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos.

3.Odebranie głosu może nastąpić również w przypadku, gdy radny w swym wystąpieniu odbiega od tematu omawianego punktu porządku obrad. Fakt ten również odnotowuje się w protokole sesji.

4.W szczególnie uzasadnionych wypadkach prowadzący może nakazać opuszczenie miejsca obrad przez osoby spoza Rady Gminy, które swym zachowaniem naruszają (zakłócają) porządek lub uchybiają powadze sesji. Fakty te, odnotowuje się w protokole sesji.

5.Zasad określonych w ustępach poprzedzających nie stosuje się, jeżeli Rada - w ramach formalnych - postanowi inaczej.

§ 21

1.Prowadzący sesję udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2.Prowadzący sesję udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków formalnych.

Za wnioski o charakterze formalnym uznaje się:

1) wniosek o zmianę porządku obrad,

  1. wniosek o zamknięcie listy mówców,

  2. wniosek o odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

  3. wniosek o odesłanie do komisji,

  4. wniosek o ograniczenie lub przedłużenie wystąpienia,

  5. wniosek o głosowanie bez dyskusji,

  6. wniosek o sprecyzowanie wniosku lub uchwały,

  7. wniosek o ponowne przeliczenie głosów,

  8. wniosek o stwierdzenie quorum,

  9. wniosek o zgłoszenie zdania odrębnego (votum separatum) do podjętej uchwały,

  10. wniosek o przerwanie odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

  11. wniosek o przestrzeganie porządku obrad,

  12. wniosek o przestrzeganie zasad prowadzenia obrad,

  13. wniosek o zmianę prowadzącego sesję.

3.Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich złożeniu.

§ 22

1.Prowadzący sesję zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi Gminy (albo innej wyznaczonej przez nich osobie) zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowanie poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwał lub innym dokumencie.

2.Po zamknięciu dyskusji prowadzący sesję rozpoczyna procedurę głosowania.

3.Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 23

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Sekretarza.

3.Głosujący przez podniesienie ręki oddaje głos “za” wnioskiem, ”przeciw” wnioskowi lub “wstrzymuje się” od głosowania.

4.Po przeliczeniu oddanych głosów i porównaniu z listą radnych obecnych na sesji

Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania nakazując odnotowanie ich w protokole.

5.O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większością głosów na wniosek minimum 1 radnego.

6.W głosowaniu imiennym Przewodniczący obrad odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy po odczytaniu ustnie głosują: “za”, “przeciw” lub “wstrzymuję się”, co odnotowuje się w protokole sesji.

§ 24

1.Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

2.Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radę Komisja Skrutacyjna w składzie trzyosobowym, która spośród siebie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji objaśnia sposób głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując kolejno radnych z listy obecności.

3.W głosowaniu tajnym radni głosują na opatrzonych pieczęcią Rady kartach zawierających precyzyjnie postawione pytanie oraz rubryki z odpowiedziami “za” , “przeciw”, i “wstrzymuję się”. Radny oddaje głos wpisując znak “X” w kratce z wolnym miejscem przy jednej odpowiedzi, brak znaku “X”, dopiski lub skreślenia na karcie do głosowania unieważniają głos.

4.Za głosy ważne uznaje się te, które oddano “za”, “przeciw”, lub “wstrzymuję się”.

5.Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole Komisji Skrutacyjnej, który razem z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu z sesji.

§ 25

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1)Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady,

2)Wójt Gminy,

3)Komisje Rady,

4)co najmniej 4 radnych.

§ 26

1.Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady.

2.W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady uchwały podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący sesję.

§ 27

1.Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, arabskimi numer uchwały oraz datę podjęcia uchwały.

2.Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji.

3.Uchwały Rady Gminy przedkłada się Wojewodzie w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.

4.Wójt Gminy przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej, na zasadach określonych w ust.3:

  1. uchwałę budżetową,

  2. uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium,

  3. inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.

§ 28

1.Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół, w którym odnotowuje się stwierdzenie quorum, porządek obrad, podjęte uchwały oraz przebieg posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowania.

2.Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, teksty podjętych uchwał i inne dokumenty przedłożone Przewodniczącemu na sesji.

§ 29

Protokół podpisuje Przewodniczący obrad.

§ 30

Obsługę sesji, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, Komisji i radnych sprawuje zatrudniony przez Wójta Gminy na wniosek Przewodniczącego Rady pracownik Urzędu Gminy. Pracownik ten podlega merytorycznie Przewodniczącemu Rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 12-01-2004 11:34:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 12-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 12-01-2004 11:34:07