Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 54/2009


ZARZĄDZENIE NR 54/2009
WÓJTA GMINY  BOLESZKOWICE
z dnia  12 listopada 2009 roku

 

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 12 UST. 1 Uchwały Nr XXVIII/126/2005 Rady Gminy Boleszkowice  z dnia 31marca 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

 1. Roman Czerwiński - Przewodniczący komisji,

 2. Włodzimierz Mazur - członek komisji,

 3. Elżbieta Tarazewicz - członek komisji,

 4. Sabina Podhajna - członek komisji,

 5. Maria Zaradzka - członek komisji,

 6. Czesława Kudła - członek komisji,

 7. Ewa Jamorska - członek komisji.

§ 2

Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy w szczególności:

 1. Opiniowanie złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych.

 2. Ocena warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych.

 3. Ustalenie projektów list z zachowaniem prawa pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego.

 4. Rozpatrywanie odwołań od projektów list o których mowa w pkt. 3.

 5. Ustalenie ostatecznej listy z zachowaniem pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego.

§ 3

Szczegółowy zakres pracy Komisji określa regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywać się będą według potrzeb na wniosek Wójta Gminy Boleszkowice.

 2. Z każdego posiedzenia Społeczna Komisja Mieszkaniowa sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mgr Jan Woźniak

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2009
Wójta Gminy Boleszkowice 
z dnia 12 listopada 2009 roku

Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Regulamin określa sposób powoływania, skład, zakres i sposób działania oraz

kompetencje Społecznej Komisji Mieszkaniowej - zwanej dalej „ Komisją „

§ 1

1. Komisja jest Społecznym organem opiniodawczym w sprawach lokalowych. Działa na podstawie Zarządzenia Nr 54/09 Wójta Gminy Boleszkowice  z dnia 12 listopada 2009 roku oraz upoważnienia Wójta Gminy Boleszkowice .

2.  Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy okazywać na żądanie zainteresowanych osób w czasie przeprowadzania wizji w lokalach zamieszkiwanych przez wnioskodawców, ubiegających się o komunalny lokal mieszkalny.

§ 2

Komisję powołuje, odwołuje w całości, względnie jej poszczególnych członków Wójt Gminy Boleszkowice.

§ 3

Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy w szczególności:

 1. Opiniowanie złożonych wniosków o najem lokali mieszkalnych.

 2. Ocena warunków mieszkaniowych i bytowych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych.

 3. Ustalenie projektów list z zachowaniem prawa pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego.

 4. Rozpatrywanie odwołań od projektów list o których mowa w pkt. 3.

 5. Ustalenie ostatecznej listy z zachowaniem pierwszeństwa osób spełniających kryteria do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego.

Komisja dokonuje oceny warunków mieszkaniowych na wizji w terenie.

§ 4

Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu wyjaśnienia wątpliwości, sprawdzenia faktycznej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i materialnej osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Boleszkowice, mogą dokonywać wizji lokalnych w terenie, aby obiektywnie i rzetelnie ocenić złożone wnioski. 

§ 5

1.  Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej dokonują weryfikacji wniosków wstępnie rozpatrzonych przez pracownika Urzędu Gminy Boleszkowice  odpowiedzialnego za sprawy mieszkaniowe, który sprawdza wnioski pod względem formalnym.

2.  Wnioski o przydział lokalu należy składać  w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

3.   Społeczna Komisja Mieszkaniowa w uzasadnionych przypadkach dokonuje wizji w lokalach wnioskodawców i sporządza protokół. Protokół z wizji w lokalach wnioskodawców podpisują członkowie Komisji uczestniczący w czynnościach i wnioskodawca.

4.  W przypadku nie zastania osoby zgłaszającej wniosek o przydział lokalu, Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozostawia informację o terminie ponownej wizji. Jeżeli ta kolejna wizja z przyczyn wnioskodawcy nie dojdzie do skutku, wzywa się wnioskodawcę do stawienia się w Urzędzie Gminy w terminach posiedzeń Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

5. Po weryfikacji wszystkich zgłoszonych wniosków Społeczna Komisja Mieszkaniowa  wprowadza do Rejestru osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Boleszkowice, wnioskodawców uprawnionych do otrzymania takiego lokalu.

6. Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrując wnioski o przydział komunalnego lokalu mieszkalnego działa zgodnie z przepisami określonymi w Uchwale Nr XXVIII/126/2005 Rady Gminy Boleszkowice  z dnia 31marca 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

7. W przypadku posiadania wolnych lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych Gminy Boleszkowice, Społeczna Komisja Mieszkaniowa opracowuje projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.

8. Projekty list, o których mowa w ust. 7 przedstawione przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, po wniesionych uwagach i zastrzeżeniach zatwierdza Wójt Gminy Boleszkowice, jako listy ostateczne.

§ 6

1. Do podjęcia wiążącej decyzji wymagana jest obecność co najmniej 4 członków Komisji, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Członek Komisji nie może wstrzymać się od głosowania.

§ 7

Członek komisji jest wyłączony z rozpatrywania sprawy mieszkaniowej swoich bliskich, względnie w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może mieć on wpływ na wyrażoną opinię.

Na tę okoliczność członek Komisji składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 8

 1. Sporządzone listy na lokale mieszkalne po zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Boleszkowice są ostateczne. 

 1. Listy podpisują wszyscy członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Załącznik do

Regulaminu

Społecznej Komisji Mieszkaniowej

OŚWIADCZENIE

członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Imię (imiona) …………………………………………….

Nazwisko …………………………………………….

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że

- nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunki pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia z osobą ubiegającą się o lokal mieszkalny.

……………………………………………………

/czytelny podpis/

…………………………… dnia ……………………… r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zaistnieniem powyższej okoliczności podlegam wyłączeniu z niniejszego postępowania.

……………………………………………………

/czytelny podpis/

…………………………… dnia ……………………… r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 13-11-2009 09:55:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-11-2009 09:55:25