Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - modernizacja drogi rolniczej gminnej o numerze ewidencyjnym 759 w Boleszkowicach


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


Zamawiający:

1. Urząd Gminy w Boleszkowicach , ul. Świerczewskiego 24 , 74-407 Boleszkowice , woj. Zachodniopomorskie , tel. 095 7606124 , fax 095 7606135 poczta elektroniczna : boleszkowice@boieszkowice .pl

2. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

3. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi rolniczej gminnej o numerze ewidencyjnym 759 w Boleszkowicach o długości 0,573 km z kruszywa łamanego frakcji 0,0 - 31,5 mm o nawierzchni utwardzonej dwukrotnie grysem ( 2/5 i 5/8 ) w ilości kruszywa 18 dm3 /m2 i emulsją asfaltową kationową , szerokość korony drogi od 4,5 m do 6,5 m i szerokość jezdni 3,5 m

4. Wspólny słownik zamówień CPV 45.23.32.26-9

5. Dopuszcza się tylko oferty w generalnym wykonawstwie

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

7. Wartość kosztorysowa robót - 86.947,08 zł

8. Czas trwania zamówienia od 07.10.2005r. do 31.10.2005r.

9. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 2.600 zł ( słownie : dwa tysiące sześćset zł. 00/100 ) w terminie do 29 września 2005 r. do godziny 15.00 w wyłącznie w jednej z wymienionych form :

a) pieniądza ( złotych polskich) na konto zamawiającego PKO S. A. I /O w Dębnie Nr 64124035521 1 1 1000040464679

b) poręczenie lub gwarancji bankowej mających ważność 60 dni od daty składania ofert do pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego

c) gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność j.w do pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego

d) poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 litr. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 , póz. 1 158 oraz z 2002 r. Nr 25 , póz. 253 . Nr 66 , póz. 596 i Nr 216 , póz. 1824 ) do pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego

e) kserokopie dokumentów wymienionych pod liter, a-d należy dołączyć do ofert

przetargowej potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Prosimy ponadto o podanie w ofercie numeru konta bankowego na które należy zwrócić wadium wpłacone przelewem po zakończeniu postępowania przetargowego.

10. Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacji i formalności niezbędne do oceny , czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne , finansowe i techniczne a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także dysponuj ą osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , z odpowiednimi uprawnieniami znają się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, załącznikami oraz zaświadczeniami wniosą wadium przed ostatecznym terminem składania ofert

  • spełniają wymogi określone u PZP oraz niniejszej specyfikacji

b) Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów , o których mowa w pkt. 6 ust. 6.1 i 6.2 . Dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie następujących minimalnych warunków :

- zdolność kredytowa Wykonawcy lub wielkość posiadanych przez

niego środków finansowych nie może być mniejsza niż 280.000,00

PLN,

- minimalny okres gwarancji 36 m-cy i minimalny okres rękojmi 12 m-cy,

- Wykonawca musi dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia nadzoru wykonawczego (jeśli taka osoba nie jest pracownikiem Wykonawcy należy dołączyć kopię odpowiedniej umowy z Wykonawcą o pełnienie nadzoru wykonawczego )

11. Zamówienie udzielane jest w przetargu nieograniczonym

12. Kryteria oceny oferty : najniższa cena

13. Specyfikacje i dodatkowe informacje można uzyskać u zamawiającego w terminie do dnia 29.09.2005r. do godziny 15.00 , /cena specyfikacji 10 zł./

14. Termin składania ofert : oferty należy składać do dnia 29.09.2005 r. do godz. 15.00 w zapieczętowanych kopertach z napisem droga rolnicza gminna Nr 759 w sekretariacie pok. Nr 6 Urzędu Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24 , 74-407 Boleszkowice.

15. Termin związania ofertą do dnia 30.11.05 r.

16. Oferty zostaną otwarte w dniu 30.09.05 r. godz. 10.00 w sali posiedzeń Nr 3 Urzędu Gminy w Boleszkowicach , ul. Świerczewskiego 24 , 74-407 Boleszkowice

17. Zamówienie nie jest realizowane ze środków UE

18. Ogłoszenie wysłano do BIP 15.09.2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 15-09-2005 10:08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 15-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 15-09-2005 10:08:47