Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - prjekt budowlany kanalizacja


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

Z a m a w i a j ą c y :

 1. Urząd Gminy w Boleszkowicach , ul. Świerczewskiego 24 , 74-407 Boleszkowice , woj. Zachodniopomorskie , tel. 095 7606124 , fax 095 7606135 poczta elektroniczna : boleszkowice@boleszkowice .pl

 2. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

 3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej dla m. Boleszkowice /przesył/ Wysoka , Wyszyna

 4. Wspólny słownik zamówień CPV 74230000-0

 5. Dopuszcza się tylko oferty w generalnym wykonawstwie

 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

 7. Czas trwania zamówienia od 03.10.2005r. do 16.11.2005r.

 8. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 3.000 zł ( słownie : trzy tysiące zł. 00/100 ) w terminie do 26 września 2005 r. do godziny 10.00 w wyłącznie w jednej z wymienionych form :

  1. pieniądza ( złotych polskich) na konto zamawiającego PKO S.A. I /O w Dębnie Nr 64124035521111000040464679

  2. poręczenie lub gwarancji bankowej mających ważność 60 dni od daty składania ofert do pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego

  3. gwarancji ubezpieczeniowej mającej ważność j.w do pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego

  4. poręczeń udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 litr. B ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 , poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25 , poz. 253 , Nr 66 , poz. 596 i Nr 216 , poz. 1824 ) do pokoju nr 9 w siedzibie zamawiającego

  5. kserokopie dokumentów wymienionych pod liter. a-d należy dołączyć do ofert przetargowej potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

Prosimy ponadto o podanie w ofercie numeru konta bankowego na które należy zwrócić wadium wpłacone przelewem po zakończeniu postępowania przetargowego.

 1. Informacje dotyczące sytuacji Wykonawcy oraz informacji i formalności niezbędne do oceny , czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne , finansowe i techniczne

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy :

   • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

   • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , z odpowiednimi uprawnieniami

   • znają się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

   • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

   • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami , załącznikami oraz zaświadczeniami

   • wniosą wadium przed ostatecznym terminem składania ofert

   • spełniają wymogi określone u PZP oraz niniejszej specyfikacji

 2. Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów , o których mowa w pkt. 6 ust. 6.1 i 6.2 . Dokumenty te muszą potwierdzić spełnienie następujących minimalnych warunków :

  • zdolność kredytowa Wykonawcy lub wielkość posiadanych przez niego środków finansowych nie może być mniejsza niż 280.000,00 PLN ,

  • minimalny okres gwarancji 36 m-cy i minimalny okres rękojmi 12 m-cy,

  • Wykonawca musi dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia nadzoru wykonawczego ( jeśli taka osoba nie jest pracownikiem Wykonawcy należy dołączyć kopię odpowiedniej umowy z Wykonawcą o pełnienie nadzoru wykonawczego )

 • Zamówienie udzielane jest w przetargu nieograniczonym

 • Kryteria oceny oferty : najniższa cena

 • Specyfikacje i dodatkowe informacje można uzyskać u zamawiającego w terminie do dnia 23.09.2005r. do godziny 15.00 , /cena specyfikacji 10 zł./

 • Termin składania ofert : oferty należy składać do dnia 26.09.2005 r. do godz. 11.00 w zapieczętowanych kopertach z napisem droga rolnicza gminna Nr 759 w sekretariacie pok. Nr 6 Urzędu Gminy Boleszkowice , ul. Świerczewskiego 24 , 74-407 Boleszkowice.

 • Termin związania ofertą do dnia 08.11.05 r.

 • Oferty zostaną otwarte w dniu 26.09.05 r. godz. 11.00 w sali posiedzeń Nr 3 Urzędu Gminy w Boleszkowicach , ul. Świerczewskiego 24 , 74-407 Boleszkowice

 • Zamówienie nie jest realizowane ze środków UE

 • Ogłoszenie wysłano do BIP 23.08.2005r.

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 14-09-2005 13:36:49
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 14-09-2005
  Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 14-09-2005 13:36:49