Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja ul. Żwirowa


0x01 graphic

Rzeczpospolita Polska

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane x

Dostawy *

Usługi *

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia _________________

Numer identyfikacyjny ________________________________________

SEKCJA I: Zamawiający

I.1) Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa

URZĄD GMINY

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

WŁODZIMIERZ MAZUR

ROMAN CZERWINSKI

Adres

UL. Świerczewskiego 24

Kod pocztowy

74-407

Miejscowość

BOLESZKOWICE

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Telefon

(95) 7606124

Faks

(95) 760 6135

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt I.1. x Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt I.1. x Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt I.1. x Jeśli inny, wykorzystać załącznik A

SEKCJA II: przedmiot zamówienia

II.1) opis

Modernizacja drogi rolniczej gminnej, ul. Żwirowa o dług. 2264 m z kruszywa łamanego frakcje 0-31,5 mm, szerokość korony od 4,5 m do 5,5 m i szerokości jezdni 3,5 m

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

DROGA ROLNICZA ULICA ŻWIROWA

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

WYKONANIE MODERNIZACJI UTWARDZONEJ DROGI ROLNICZEJ O DŁUGOŚCI 2264 M

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

BOLESZKOWICE, UL. ŻWIROWA

II.1.5) Nomenklatura

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot

45.23.32.26-9

Dodatkowe przedmioty

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

**.**.**.**-*

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

NIE X TAK *

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE X TAK *

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT - 281.495.00 ZŁ

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach 01 i/lub w dniach *** (licząc od daty udzielenia zamówienia)

lub: Data rozpoczęcia 03/10/2005 i/lub zakończenia 25/10/2005 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

8.400.00 ZŁ

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI
NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE
WYMOGI EKONOMICZNE,
FINANSOWE I TECHNICZNE

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z odpowiednimi uprawnieniami

  • znają się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

  • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, załącznikami oraz zaświadczeniami

  • wniosą wadium przed ostatecznym terminem składania ofert

  • spełniają wymogi określone u PZP oraz niniejszej specyfikacji

 • Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ust. 6.1. i 6.2. Dokumenty te muszą potwierdzi ć spełnienie następujących minimalnych warunków:

  • zdolność kredytowa Wykonawcy lub wielkość posiadanych przez niego środków finansowych nie może być mniejsza niż 280.000.00 PLN,

  • minimalny okres gwarancji 36 m-cy i minimalny okres rękojmi 12 m-cy,

  • Wykonawca musi dysponować osobą z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia nadzoru wykonawczego (jeśli taka osoba nie jest pracownikiem Wykonawcy należy dołączyć kopię odpowiedniej umowy z Wykonawcą o pełnienie nadzoru wykonawczego)

  • SEKCJA IV: TRYBY

   IV.1) tryb udzielenia zamówienia

   Przetarg nieograniczony x

   Przetarg ograniczony *

   Negocjacje z ogłoszeniem *

   IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

   Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr **** poz. **** z **/**/**** (dd/mm/rrrr)

   IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
   (jeśli dotyczy)

   Liczba ** lub: Minimum ** / Maksimum **

   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   A) x Najniższa cena

   lub

   B) * Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

   1. ______________________________________ - _____ %

   2. ______________________________________ - _____ %

   3. ______________________________________ - _____ %

   4. ______________________________________ - _____ %

   IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

   Dostępne do 23/09/2005 (dd/mm/rrrr)

   Cena (o ile dotyczy) 10 zł

   IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (w zależności
   od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z
   ogłoszeniem)

   23/09/2005 (dd/mm/rrrr)

   Godzina 10:00 (gg:mm)

   IV.3.3) Term związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)

   Do 22/11/2005 (dd/mm/rrrr) lub ** miesięcy i/lub *** dni od ostatecznego
   terminu składania ofert

   IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

   Data 23/09/2005 (dd/mm/rrrr) Godzina 10:00 (gg:mm)

   Miejsce BOLESZKOWICE

   SEKCJA V: INNE INFORMACJE

   V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE
   ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

   Nie x Tak *

   Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia _____________________

   ______________________________________________________________________________

   V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 18/07/2005 (dd/mm/rrrr)

   Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-250

   Strona 4 z 4

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 19-07-2005 10:29:13
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 19-07-2005
   Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 19-07-2005 10:29:13