Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Finansowo- budżetowy (Fn), w tym stanowiska do spraw podatkowych (Pd);

Kierownikiem Referatu Finansowo- Budżetowego jest Skarbnik Gminy.

Do zadań Referatu Finansowo- Budżetowego należy prowadzenie spraw związanych

z realizacją budżetu Gminy, w tym :

      1) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy;

      2) dekretowanie i księgowanie wydatków i dochodów budżetowych oraz funduszy  gminnych;

      3) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu;

      4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

      5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

      6) prowadzenie według klasyfikacji budżetowej syntetyki i analityki dochodów i wydatków budżetowych;

      7) przyjmowanie sprawozdań budżetowych i finansowych podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji oraz sprawozdań dotyczących dochodów    

           własnych;

      8) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;

      9) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz innych zadań  zleconych Gminie na 

          podstawie  ustaw;

      10) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Głównemu Urzędowi Statystycznemu oraz dysponentom części budżetu państwa sprawozdań z wykonania budżetu;

      11) przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej zarządzeń Wójta objętych  zakresem nadzoru izby.

3. Referat Finansowo- Budżetowy zajmuje się również sprawami związanymi z księgowością i finansami Urzędu i Gminy, w tym :

 1. prowadzeniem wszelkich urządzeń księgowych;
 2. uzgodnieniem sald;
 3. rozliczeniem kosztów podróży służbowych i delegacji oraz zaliczek;
 4. prowadzeniem ewidencji (ksiąg) środków trwałych i wyposażenia;
 5. prowadzeniem ewidencji księgowej środków trwałych w budowie;
 6. rozliczeniem i uzgodnieniem inwentaryzacji;
 7. ewidencja wydatków zaangażowanych;
 8. gospodarką drukami ścisłego zarachowania, ich ewidencja i rozliczenie;
 9. porządzeniem poleceń przelewu na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów;
 10. rozliczaniem udzielonych Gminie kredytów i pożyczek;
 11. prowadzeniem księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12. sporządzaniem rejestru zakupu i zbiorczego rejestru sprzedaży dotyczącej podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji VAT;
 13. sporządzaniem i przekazywaniem rozliczeń środków na Izby Rolnicze;
 14. rozliczanie środków Funduszu sołeckiego.

4. Referat Finansowo- Budżetowy zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji lub pomocy finansowej, w tym:

      1) prowadzeniem ewidencji księgowej dotyczącej otrzymania dotacji celowych i środków otrzymanych z funduszy pomocowych;

      2)  przekazywaniem i rozliczaniem pod względem formalnym i rachunkowym  dotacji udzielonej z budżetu Gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora  finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy.

5. Referat Finansowy współpracuje z Referatem Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych w zakresie finansowego przygotowania wniosków o dofinansowanie z funduszy pomocowych.       

6. Do zadań Referatu Finansowo- Budżetowego należy również prowadzenie spraw podatkowych, w tym :

      1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta związanych z ustaleniem i poborem  podatków i opłat lokalnych. prowadzenie postępowań podatkowych, w zakresie :

          a) podatku od nieruchomości,

          b) podatku od środków transportowych,

          c) podatku rolnego,

          d) podatku leśnego,

    e) zarządzania poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określania inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

          f) ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych,

      2) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji podatkowych;

      3) czynności związane z egzekucją należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych;

      4) udzielanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa  podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników  lub inkasentów, w stosunku do  których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej;

      5) wydawanie zaświadczeń dotyczących  zobowiązań podatkowych;

      6) dokonywanie czynności sprawdzających poprawność złożonych deklaracji, informacji i oświadczeń;

      7) przeprowadzenie kontroli podatkowej u podatników, płatników i inkasentów;

      8) rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat gminnych;

      9) przygotowanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i o zaległych należnościach przedsiębiorców na rzecz sektora finansów publicznych;

10) sporządzenie wykazów osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej, osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń,  umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

6. Referat Finansowo- Budżetowy wykonuje obowiązki płatnika podatków i innych należności publiczno-prawnych w zakresie wynagrodzeń  pracowników Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Do_zakresu_dziaA_ania_stanowiska_ds.biura_radydocx.rtf (RTF, 78.44Kb) 2008-06-16 15:02:52 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 15:02:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 09:17:17