Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Referat Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (OŚGN);

Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie następujących  spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi, ochrony środowiska, ochrony przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego a w szczególności :

  1. zasad nabycia, zbycia i obciążenie nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu;
  2. obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności: sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę oraz w trwały zarząd, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenia jako wkłady do spółek;
  3.   postępowań wieczystoksięgowych;
  4. opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków przy obrocie nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków;współdziałania z organami gospodarującymi nieruchomościami Skarbu Państwa;
  5. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w zakresie:
  6.  sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;
  7.  ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów;
  8.  zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym;
  9.  trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej  Gminy;
  10. udzielania i zwrotu bonifikat od ceny nieruchomości;
  11. ustalania, aktualizowania i wypowiadania wysokości opłat z oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste;
  12. ustalania opłat adiacenckich i odszkodowań z tytułu scalenia i podziału nieruchomości oraz po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej, ustalania stawki procentowej tej opłaty oraz warunków rozłożenia jej na raty;
  13. wykonywania prawa pierwokupu;
  14. udostępniania rzeczoznawcom majątkowym danych dotyczących szacowanych nieruchomości;
  15. prowadzenia postępowań dotyczących decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
  16. prowadzenia postępowań z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.);
  17. nazw miejscowości, nazewnictwa ulic, placów mostów oraz numeracji porządkowej nieruchomości;
  18. współpracy z Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w zakresie informacji o indywidualnych gospodarstwach rolnych, poświadczenia oświadczeń  rolników wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;
  19. przyjmowania zawiadomień i informowania Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt;
  20. wyznaczania rzeczoznawców do określenia wartości zwierząt;
  21. współdziałania z zarządcami obwodów łowieckich w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich;
  22. opiniowania rocznych planów łowieckich i wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, przyjmowania zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących;
  1. wykonywania  zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), w tym wydawanie decyzji wyznaczających części nieruchomości umożliwiające dostęp do wód, decyzji  nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powstałych wskutek zmiany stanu wody na gruncie, zatwierdzanie ugodą (w drodze decyzji) w sprawach zmiany stanu wody na gruntach;
  2. organizacji i prowadzenia spisów rolnych;
  3. współdziałania  z sołtysami i radami sołeckimi;
  4. przeprowadzanie postępowań w zakresie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie;
  5. wydawania wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  6. współdziałania ze Starostwem Powiatowym w sprawach nadzoru urbanistycznego, architektonicznego i budowlanego;
  7. prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego;
  8. współpraca przy pozyskiwaniu środków  pozabudżetowych na realizację zadań Gminy w tym na realizację inwestycji; 
  9. opracowywania rocznych, kadencyjnych i wieloletnich planów w zakresie zadań inwestycyjnych Gminy;
  10. opracowywania planów remontów i inwestycji gminnych;
  11. sporządzania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
  12. prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków;                       
  13. koordynowania, prowadzenie i sprawowanie nadzoru nad działaniami z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;
  14. prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami w tym przygotowywanie opinii dotyczących programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  1. przygotowywanie opinii w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
  1. prowadzenia działań związanych z zagrożeniem powodziowym, w zakresie dotyczącym referatu;
  2. realizacji zadań Gminy związanych z ochroną przyrody w tym wykonywanie obowiązków w zakresie ochrony przyrody, w tym przygotowywanie  materiałów w celu wprowadzenia form ochrony przyrody;
  3. realizacji spraw wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 856 z późn. zm.), a dotyczących zadań własnych  Gminy;
  4. opiniowanie inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska ,w tym  przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko;
  5. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięć;
  6. udzielanie informacji o środowisku i jego ochronie;
  7. ustalanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dla instalacji lub urządzeń funkcjonujących dla Gminy);
  1. koordynowanie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzorowaniem ich eksploatacji (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków);
  2. współdziałanie z policją  w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drogach (organizacja ruchu drogowego);
  1. uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, usytuowanie w nim reklam, wjazdów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi zgodnie z  ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1140 z późn. zm.);
  1. remonty i bieżące utrzymanie dróg
  2. prowadzenie ewidencji dróg gminnych;
  3. współdziałanie z zarządem dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg;
  4. realizacja zadań własnych gminy wynikającej z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -  Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.);
  5. nadzorowanie gospodarki komunalnej i współpraca z Zakładem Usług Komunalnych;
  6. oświetlenie i oznakowanie ulic;
  7. opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego;
  8. wydawanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości na wniosek i z urzędu;
  9. zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji;
  10. komunalizacja mienia;
  11. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających informacje o środowisku;
  12. prowadzenie spraw w zakresie sporządzenia programu ochrony środowiska i przygotowywanie raportu z realizacji programu;
  13. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.), w tym przygotowywanie opinii projektów prac górniczych lub projektów prac  geologicznych,  
  14. przygotowywanie opinii planów ruchu zakładu górniczego
  15. współdziałanie z innymi instytucjami w zakresie melioracji szczegółowych;
  16. prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na obiektach gminnych;
  17. prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalnością gospodarczą;
  18. prowadzenia rejestru, naliczanie opłat oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  19. wydawania zezwoleń oraz ustalania opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne ich usuwanie, niszczenie oraz za niszczenie terenów zielonych, udzielanie informacji oraz prowadzenie wykazów w przedmiotowym zakresie.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Do_zakresu_dziaA_ania_stanowiska_ds_gospodarki.rtf (RTF, 48.07Kb) 2008-06-16 15:00:24 572 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Tomala 16-06-2008 15:00:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 13-07-2017 08:38:25